Сторінка
1

Розвиток англомовної лексичної компетенції учнів 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл за допомогою Wiki-технологій

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що мотивація є рушійною силою, що спонукає студентів до вивчення найскладніших завдань з іноземної мови.

Застосування сучасних інформаційних технологій у школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з англійської мови.

Перегляд та здатність редагувати самостійно інформацію в Wiki стимулює інтерес учнів до творчого мислення, розвитку здібностей учнів. Використання інформаційних технологій на уроках в школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості школяра, формування інформаційної культури та групової роботи.

Є підстави вважати, що Інтернет дозволяє більш глибоко розвити резерви учня, дає змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Таким чином, комп’ютер та Інтернет беруть на себе левову частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.

Тому актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних досліджень в сфері методики навчання учнів, багатосторонністю використання Інтернет-ресурсів Wiki, пошуку вітчизняних дослідників нових шляхів розвитку методики навчання іноземної мови учнів старшої школи.

Мета роботи полягає у дослідженні використання Інтернет-ресурсів Wiki у навчанні лексичного матеріалу з англійської мови учнів старшої школи.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

проаналізувати інформаційні джерела з питань використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі та з’ясувати роль програмних засобів навчання в процесі ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями англійської мови;

проаналізувати теоретичні аспекти програмних засобів для інтерактивного навчання школярів;

схарактеризувати аспекти ефективності роботи учнів при використанні Інтернет-ресурсів Wiki,для ознайомлення та вивчення лексичного матеріалу з курсу іноземної мови;

скласти вправи та уроки для 9-х класів середньої загальноосвітньої школи;

провести апробацію вправ з використанням Wiki – технології.

Теоретичною базою дослідження стали праці: А. Н. Шамова,

В. С. Коростильова, Е. В. Мірошниченка.

Дослідження здійснювалось на основі таких теоретичних методів: аналітико-описовий метод опрацювання теоретичних і критичних джерел та ресурсів, пов’язаних з методикою викладання англійської мови, з метою ознайомлення із традиційними та інноваційними методиками викладання мови. Метод моделювання для вивчення об'єкта та ефективності його використання шляхом штучного створення й дослідження його аналога /моделі/, в даному випадку вправ з використанням Wiki, відображають суть роботи з певних сторін, що цікавлять дослідника. Метод узагальнення для систематизації отриманих результатів.

Об’єкт дослідження – англомовна лексична компетенція учнів 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Предмет дослідження – засоби формування англомовної лексичної компетенції учнів 9 класів на уроках англійської мови з використанням Wiki-технологій.

Наукова новизна дослідження полягає у практичній розробці вправ та серій уроків у 9 класах з використанням Інтернет-ресурсу Wiki для ознайомлення та навчання нових лексичних одиниць в курсі оволодіння англійською мовою учнів старшої школи.

Практична цінність дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані вчителями при проведенні занять з англійської мови у старших класах СЗОШ, та на заняттях з методики викладання іноземної мови.

Принципи формування лексичної компетенції на уроках англійської мови

Одним з провідних завдань сучасної школи та вчителя, на уроці англійської мови, є формування лексичної компетенції учнів.

Як свідчить аналіз нормативних документів та фахової літератури з проблеми дослідження, серед методистів не існує єдиного визначення поняття лексичної компетенції (ЛК). У лінгводидактичному енциклопедичному словнику лексична компетенція визначається як “здатність миттєво викликати з тривалої пам’яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання та включати це слово в мовленнєвий ланцюг, а також розуміння смислових відрізків мовлення організованих відповідно до існуючих норм, які ми розуміємо в тому значенні, в якому вони вживаються носіями мови в ізольованій позиції”.

Питанням визначення поняття лексичної компетенції займалися І. О. Зимня, З. І. Кличнікова та Г. А. Гринюк.

Знання іноземної мови поєднується із знанням слів, в той час як володіння мовою - з лексичними навичками. Отже лексичні навички слід розглядати як найважливіший компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу.

Для того щоб навчання було ефективним та підібрані методи відповідали потребам учнів, процес засвоєння лексичного матеріалу поділяється на етапи.

Таким чином виділяють:

1) етап ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями;

2) етап автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницями, де розрізняють:

а) автоматизацію на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази, речення;

б) автоматизацію на понадфразовому рівні - діалогічної або монологічної єдності.

Ознайомлення з новими лексичними одиницями починається з семантизації - розкритя значення нових слів. Способи семантизації поділяють на перекладні та безперекладні. До безперекладних відносяться: наочна семантизація (демонстрація малюнків, предметів, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо), мовна семантизація, дефініція, тлумачення.

Далі здійснюється удосконалення дій учнів з лексичними одиницями і як результат – ситуативне вживання засвоєних лексичних одиниць при висловлюванні своїх думок в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння лексичної одиниці при читанні та аудіюванні. Тут ми маємо справу з мовленнєвими вміннями, які ґрунтуються на навичках, у тому числі й на лексичних, іншими словами, лексичні навички мають функціонувати в мовленнєвих уміннях.

Учні, користуючись набутими знаннями та потрапляючи в певні ситуації, здатні відтворити свої знання, закріпивши на практиці вміння користуватися лексичними одиницями, що є важливим для процесу навчання та вивчення іноземної мови.

Розглядаючи зміст формування лексичної компетенції школярів, не слід забувати про освітню і розвиваючу цінність навчання іншомовного лексичного матеріалу. Адже спеціальними дослідженнями доведено: завдяки кумулятивній (тобто накопичувальній) функції мова на рівні всіх своїх одиниць і насамперед на рівні слова не лише віддзеркалює сучасну культуру, але й накопичує і зберігає досягнення пізнавальної діяльності людства, закріплює й відображує у своїх формах та одиницях минулий і сучасний стан культури, пізнання яких опосередковано мовою.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: