Сторінка
4

Формування мотиваційної готовності дітей до школи

Розвиненість сприйняття виявляється в його вибірковості, свідомості, наочності і високому рівні сформованості дій. Увага дітей до моменту надходження в школу повинна стати довільним, володіючим потрібним об'ємом, стійкістю, розподілом, перемикається.

Великі вимоги початковий етап шкільного навчання пред'являє до пам'яті дітей. Для того, щоб дитина могла добре засвоювати шкільну програму, необхідно, щоб його пам'ять стала довільною, щоб дитина мала свій в розпорядженні різні ефективні засоби для запам'ятовування, збереження і відтворення учбового матеріалу.

Яких-небудь проблем, пов'язаних з розвиненістю дитячої уяви, під час вступу до школи звичайно не виникає, так що майже всі діти, багато і різноманітно граючи в дошкільному віці, володіють добре розвиненою і багатою уявою. Основні питання, які в цій сфері все ж таки можуть виникнути перед дитиною і вчителем на початку навчання торкаються зв'язку уяви і уваги, здібності регулювати образні уявлення через довільну увагу, а також засвоєння абстрактних понять, які уявити і представити дитині, як і дорослій людині, достатньо важко.

Високі вимоги життя до організації виховання і навчання інтенсифікують пошуки нових, більш ефективних психолого-педагогічних підходів, націлених на приведення методів навчання у відповідність з вимогами життя. В цьому контексті проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливе значення. З її рішенням пов'язано визначення цілей і принципів організації навчання і виховання в дошкільних установах. В той же час від її рішення залежить успішність подальшого навчання дітей в школі. Підготовка дітей до школи задача комплексна, багатогранна, охоплююча всі сфери життя дитини. Психологічна готовність – тільки один з аспектів цієї задачі, однак винятково важливий і значущий. Проте і усередині одного аспекту існують і можуть бути виділені різні підходи. Враховуючи все різноманіття і різноплановість ведучих в даній галузі досліджень, виділяють чотири основні підходи до цієї проблеми.

До першого підходу можуть бути віднесені всі дослідження, направлені на формування у дітей дошкільного віку певних умінь і навиків, необхідних для навчання в школі. Цей підхід одержав могутній розвиток у зв'язку з питанням про можливість навчання в школі з більш раннього віку.

В дослідженнях цього напряму встановлено: діти 5-6 років мають значно більші, ніж передбачалося, інтелектуальні, психічні і фізичні можливості, що дозволяє перенести частину програми 1-го класу в підготовчу групу дитячого саду. Роботи, які можуть бути віднесені до цього підходу, - це дослідження, виконані в лабораторії підготовки дітей до школи НДІ дошкільного виховання АПН СРСР. Але проблема психологічної готовності до шкільного навчання не вичерпується можливістю формування у дітей визначених, хай навіть вельми значущих для шкільного навчання, знань, умінь і навиків. Слід зазначити, що весь засвоюваний дошкільниками зміст, як правило, злагоджений з їх віковими можливостями, тобто, дається в адекватній для цього віку формі. Проте сама форма діяльності при такому підході не виступає предметом психологічних досліджень.

Другий підхід полягає в тому, що з одного боку, визначені вимоги, що пред'являються до дитини школою, а з іншою, досліджуються новоутворення і зміни в психіці дитини, які спостерігаються до кінця дошкільного віку. Л.І.Божович відзначає: «безтурботне проведення часу дошкільника зміняється життям, повним турбот і відповідальності, - він повинен ходити в школу, займатися тими предметами, які визначені шкільною програмою, робити на уроці те, що вимагає вчитель; він повинен неухильно слідувати шкільному режиму, підкорятися шкільним правилам поведінки, добиватися хорошого засвоєння встановлених за програмою знань і навиків». В той же час Л.І.Божович виділяє такі новоутворення в психіці дитини, які відповідають вимогам, що пред'являються сучасною школою. Так, у дитини, що вступає до школи, повинні бути певний рівень розвитку пізнавальних інтересів, готовність до зміни соціальної позиції, бажання вчитися, крім того, у нього повинні виникнути опосередкована мотивація, внутрішні етичні інстанції, самооцінка. Сукупність вказаних психологічних властивостей і якостей, і складає, на думку учених, що працюють в рамках даного напряму, психологічну готовність до шкільного навчання.

Великий інтерес представляють психологічні дослідження, що увійшли до книги «Діагностика психічного розвитку», що вийшла в Празі в 1978г. В ній в основному використовувалися ті або інші психологічні тести. Як приклад вкажемо на роботи С.Штребела, А.Керна, Я.Йірасека. Відзначимо, що, на думку цих авторів, вступаючий до школи дитина повинна володіти певними ознаками школяра: бути зрілим в розумовому, емоційному і соціальному відношенні. До розумової області автори відносять здібність дитини до диференційованого сприйняття, довільної уваги, аналітичного мислення і т.п. Під емоційною зрілістю вони розуміють емоційну стійкість і майже повну відсутність імпульсних реакцій дитини. Соціальна зрілість зв'язується ними з потребою дитини в спілкуванні з дітьми, із здатністю підкорятися інтересам і прийнятим умовностям дитячих груп, а також із здатністю узяти на себе соціальну роль школяра в суспільній ситуації шкільного навчання. Слід зазначити, що при безумовній значущості цих робіт, цікавості тестів, що застосовувалися, і вірності основних виділених параметрів шкільної зрілості, вони не охоплюють всієї проблеми психологічної готовності до школи.

Зробивши короткий огляд літератури по проблемах психологічної готовності дітей до школи, ми прийшли до висновку, що на сьогоднішній день ця проблема залишається актуальною, що у психологів і учених немає єдиної думки по даній проблемі. Тому необхідні подальші розробки по проблемі психологічної готовності дітей до школи.

Формування мотиваційної готовності дітей до школи

Ми більш детально зупинимося на мотиваційній готовності дитини до школи. Мотиваційна готовність сформована, якщо у дитини є бажання ходити в школу, зайняти нову соціальну позицію школяра, сформовано відношення до вчителя як до дорослого, володіючого особливими соціальними функціями, є бажання займатися з вчителем, розвинені еобхідні форми спілкування з однолітками

(уміння встановлювати рівноправні відносини), домінують мотиви навчання, є прагнення до придбання знань, інтерес до певних учбових занять.

Готовою до шкільного навчання є дитина, якої школа привертає не зовнішньою стороною (атрибути шкільного життя - портфель, підручники, зошити), а можливістю одержувати нові знання, що припускає розвиток пізнавальних інтересів. Майбутньому школяреві необхідно довільно управляти своєю поведінкою, пізнавальною діяльністю, що стає можливим при сформованій ієрархічній системі мотивів.

Кажучи про мотиви навчання в структурі готовності до школи, маються на увазі ті чинники зовнішнього і внутрішнього характеру, які спонукають діяльність дитини, направлену на засвоєння нових знань на даному етапі розвитку, і які можуть служити основою для формування власне учбових мотивів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: