Сторінка
1

Дидактичний проект підготовки робітника спеціальності "Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів" з поглибленою розробкою технологій навчання

Інженер з механізації та автоматизації виробництва – це працівник виробництва, який здійснює роботи з впровадження комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці, її безпеки. Вивчає виробничі процеси з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт та операцій, які підлягають механізації та автоматизації, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих об’єктів техніки і технології.

Даний курсовий проект містить два розділи: у першому здійснено аналіз вихідних умов проектування програми професійної підготовки фахівця за фахом «Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів»; у другому - проектування технологій навчання з теми "Організація основної пам'яті ЕОМ в IBM PC".

Об’єктом дослідження курсової роботи є дидактичний проект процесу підготовки інженера з автоматизованих систем керування виробництвом.

Предмет дослідження – технології навчання студентів з теми «Організація основної пам'яті ЕОМ в IBM PC».

Метою дослідження є визначення змісту і технології теоретичної підготовки працівників, які б враховували останні тенденції розвитку виробництва і відповідали умовам організації навчального процесу.

Завдання педагогічного дослідження:

1. Провести аналіз умов реалізації професійної діяльності фахівця за фахом «Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів».

2. Здійснити програму професійної підготовки спеціаліста.

3. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об’єму і послідовності викладу навчального матеріалу по темі «Організація основної пам'яті ЕОМ в IBM PC».

4. Визначити технології навчання майбутнього спеціаліста на рівні теми лекції і обґрунтувати свій вибір.

Результатом дослідження є сформовані професійно – необхідні знання і вміння у провідного інженера.

Люди на протязі свого життя працюють в різних сферах трудової діяльності, але більшість з них зв'язані з виробництвом. Саме в ньому або при його сприянні люди ростуть, вчаться, працюють, переборюють недуги, вступають у різноманітні відносини, розвивають науку і культуру. На виробництві люди працюють з різним обладнанням, співпрацюють з іншими людьми. Але враховуючи той факт, що людина не може довгий період працювати без відпочинку і т.д. на виробництві проводять механізацію та автоматизацію виробничого процесу.

Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Поява якісно нової системи машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, приладів та автоматичних засобів. Один з головних напрямів науково-технічного прогресу.

Керування виробництвом - складова частина керування промисловим виробництвом. Управління виробництвом, так само, як і управління взагалі, на наукову основу було вперше поставлене американським інженером Ф.У. Тейлором на початку ХХ ст. Теорія організації виробництва Ф.Тейлора ґрунтувалася на функціонуванні робітника як простого додатка до машини, який у виконанні певної операції досягав автоматизму. Система Тейлора була характерною для масового потокового виробництва, вона приводила до значного зростання продуктивності праці. Суть її полягала в тому, що поєднувались в одне ціле людина і машина. Досягалося це насамперед раціоналізацією та прискоренням рухів людини, приведенням її дій у відповідність з роботою машин. Саме завдяки цьому виникла система “людина – машина”.

За цих умов розумова діяльність людини обмежувалася, усувалася від виробничого процесу, оскільки була непотрібною. Це неминуче призводило до зниження ролі професійних знань виробників, їх інтелектуального рівня, було реальним підпорядкування праці капіталу, спотворення особистості людини.

У другій половині нинішнього століття можливості зростання продуктивності праці за рахунок найбільш раціонального використання фізичних можливостей людини були вичерпані. Завдання полягало в тому, щоб привести в рух можливості розуму і духу людини. У зв’язку з цим виникло багато теорій “людських відносин”, “соціального партнерства” та інших, спрямованих на те, щоб довести, що підприємці та робітники через купівлю акцій та участь у розподілі прибутку є рівноправними соціальними партнерами.

Людина з виконавця виробничих операцій все більше перетворюється у керівника виробництва з метою досягнення його найбільшої ефективності і підвищення якості роботи.

У нашій країні гостро стоїть проблема автоматизації та механізації виробничого процесу. Але для вирішення цієї проблеми спочатку потрібно провести аналіз, дослідити чи доцільно робити автоматизації того чи іншого процесу, саме це є одним із завдань інженера з автоматизації та механізації виробничого процесу.

Діяльність кваліфікованого робітника – це діяльність, що здійснюється по заданому алгоритму, характеризується однозначним набором відомих операцій в рамках вузлів чи окремих елементів технологічного процесу.

Для робітника спеціальності "Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів" передбачаються наступні види професійної діяльності (див. Табл. 1):

· організаційний – впровадження механізації та автоматизації виробничих процесів, щоб забезпечити підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості та збільшення випуску продукції;

· контрольний – контроль за додержанням вимог щодо експлуатації обладнання, відповідність встановленого обладнання останнім технічним розробкам.

Табл. 1. Професійне призначення і місце використання робітника за професією “Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів”

Вид діяльності

Впроваджує комплексну механізацію та автоматизацію, що сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці і т.д. .

Вивчає виробничі процеси з метою визначення дільниць, що підлягають механізації та автоматизації.

Аналізує ефективність застосовуваних засобів механізації та автоматизації.

Проводить інструктаж і надає допомогу робітникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації.

Вживає заходів щодо забезпечення надійності та безперервної роботи засобів механізації та автоматизації.

Розглядає раціоналізаторські пропозиції і винаходи, вивчає і розповсюджує передовий досвід, раціональних прийомів та методів праці.

7. Складає звіти про виконані роботи.

Місце використання

1. Автомобільний завод (ЛУАЗ).

2. Відкрите акціонерне товариство “Луцький підшипниковий завод”.

3. Електроапаратний завод.

4. Картонно-реберойдовий завод.

5. Маслозавод.

6. Завод виробів із пластмас.

7. Виробниче об’єднання “Електротермометрія”.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: