Сторінка
3

Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах

3. Засвоєння соціальним працівником основ професійно-педагогічної діяльності організатора роботи тимчасового дитячого чи юнацького об'єднання в умовах табору.

Сутність та специфіка роботи соціального педагога як організатора діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. Методичний вантаж педагога. Професійні обов'язки педагога-організатора. Відповідальність за життя та здоров'я дитини. Урахування в роботі специфіки, традицій роботи школи, умов району, міста. Творча особистість педагога-вихователя. Особистісні риси, творчі здібності, їх вплив на розвиток творчого потенціалу вихованців. Наявність творчого захоплення, хобі.

4. Засвоєння поняття таборової зміни, її основних етапів, логіки їх розвитку.

Таборова зміна як надзвичайно концентрований за змістом та виховною ефективністю період діяльності дитячого чи юнацького тимчасового колективу. Етапи таборової зміни: підготовчий, організаційний, основний, підсумковий. Підготовка табору, приміщень до прийому дітей. Створення святкової, доброзичливої атмосфери (роль наочності). Виконання правил техніки безпеки, забезпечення турботи про життя та здоров'я вихованців. Організаційний період - початок творчої сумісної діяльності тимчасового колективу. Знайомство, адаптація дітей у нових умовах. Перші організаційні форми виховної роботи: екскурсія по табору, "вогник" знайомств, відкриття таборової зміни, експрес талантів; їх спрямованість па розкриття якостей творчої особистості школяра. Основний період роботи. Три основні виховні ситуації, що повинні скластися під час основного періоду роботи табору.

Ситуація "друга" - наявність в колективі хоча б однієї людини, з якою вихованця пов'язували б близькі міжособистісні стосунки. Розвиток товариськості, емпатійності, здатності до долання конфліктних ситуацій.

Ситуація "Справи" - наповненість кожного дня роботи табору цікавими творчими справами. Колективна творча діяльність як виховна система, що дозволяє забезпечити обов'язкове залучення дитини до сумісної творчої діяльності. Система роботи творчих гуртків, секцій, клубів за інтересами. Обов'язкове урахування інтересів кожної дитини, розвиток її творчих надбань. Роль педагога-вихователя як каталізатора творчої діяльності колективу. Відчуття емоційного захисту, комфортності, що повинно панувати у дитячому колективі.

Ситуація "Відповідальності" - це відчуття морального обов'язку дитини перед колективом, друзями, педагогом, турботи про успіх загальної справи, відповідальності за кожний день життя колективу, відчуття власної гідності. Підсумковий період. Вміння соціального педагога побачити й оцінити ефективність виховної роботи. Аналіз результатів роботи, педагогічні висновки.

Практичні завдання: розробити методику проведення "вогника знайомств" для колективів різного віку; розробити перелік творчих завдань для бригад, екіпажів для першого організаційного збору колективу; розробити сценарій концерту – творчої презентації колективу педагогів; розробити план проведення свята відкриття табору; розробити орієнтовний перелік творчих гуртків, секцій, клубів, що працюють у таборі; розробити маршрути, критерії оцінок, завдання для станцій "Експресу талантів".

5. Оволодіння системою колективного планування. Види, форми колективного планування роботи дитячого колективу в умовах табору.

Специфіка роботи літнього табору, його умови та їх відображення у перспективному плані роботи. Зв'язок перспективного плану з річним календарем. Колективне планування як процес, що забезпечує єдність завдань, змісту і форм виховної роботи, їх доцільність і влучність. Структура колективного планування (від дитини - до плану роботи колективу, табору). Конкурси на кращу пропозицію до плану роботи екіпажу, загону, табору. Захист кращих пропозицій. Колективне обговорення та затвердження планів роботи. Передбачення найближчої післядії запланованих форм роботи. Наочне, яскраве оформлення планів. Денний план роботи загону як основний елемент управління життям дитячого колективу. Розвиток у вихованців здатності до генерації нових ідей, здатності до самоконтролю, самопланування власної діяльності, відчуття, що його ідея, ініціатива лягла в основу табірного плану.

Практичні завдання: розробити умови конкурсу на захист кращої пропозиції до плану роботи; розробити маршрути для проведення "розвідки корисних справ"; розробити ідею, назву, зміст проведення нових форм організації діяльності вихованців, що можуть увійти до плану роботи табору; розробити кілька варіантів можливого наочного оформлення планів роботи.

6. Ознайомлення із системою самоврядування в житті тимчасового дитячого колективу в умовах табору.

Основні принципи самоврядування в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. Органи самоврядування. Залежність від специфіки, умов, виховних ідей роботи табору спрямованості діяльності дитячих колективів, назв органів самоврядування, дитячих колективів, символіки і ритуалів. Робота табірних штабів. Вибори органів самоврядування. Обов'язкове представництво всіх колективів у органах табірного самоврядування. Створення тимчасових "Рад Справи" як найбільш ефективно працюючих органів самоврядування. "Система чергового командира" як засіб організації життя колективу вихованців і залучення кожного до роботи в органах самоврядування. Система доручень в умовах тимчасового літнього оздоровчого табору. Зміст найбільш поширених доручень. Методика зміни творчих доручень як засіб заохочення вихованців до різноманітних видів творчої діяльності. Участь вихованців у роботі органів самоврядування як засіб розвитку самостійності, ініціативності, вимогливості до себе, впевненості у своїх силах. Періодичні звіти органів самоврядування дитячому колективу. Участь в роботі органів самоврядування педагогів. Позиція радника, рівнозначного члена колективу. Підлеглість педагога рішенням органів дитячого самоврядування. Зміна складу органів самоврядування, перевибори. Проведення дня чи свята самоврядування. Доцільність цієї виховної форми. Тактовна допомога дорослих.

Практичні завдання: створити перелік назв табірних органів самоврядування; визначити функції, зміст роботи органів самоврядування в умовах табору; розробити приблизний перелік назв та змісту доручень для колективів різного віку; розробити перелік "Рад Справ", відповідно до плану роботи.

7. Оволодіння методикою проведення тематичного дня-свята в роботі табору. Організація роботи табору як системи днів-свят.

Поняття тематичного дня-свята. Його значення в житті оздоровчого табору. Методика проведення найбільш типових табірних днів. Вибір тематичних днів-свят в залежності від специфіки, умов роботи табору, можливостей місцевості, традицій роботи. Тематичний день як масове театралізоване свято. Тематичний день як комплекс різноманітних організаційних форм виховної роботи. Наповненість, доцільність всіх виховних форм дня-свята, забезпечення участі кожного вихованця в плануванні, організації, проведенні тематичного дня. Передбачення форм роботи для колективів різного віку. Емоційна збалансованість, урахування емоційного навантаження під час проведення дня-свята. Розвиток почуття прекрасного, емоційної активності, здатності до винахідництва, фантазії, уявлення, задоволення від процесу творчості у вихованців. Імпровізаційний, експромтний характер творчих завдань для дня-свята. Непотрібність довгочасної підготовки за готовими сценаріями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: