Сторінка
14

Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі

Навчання з використанням сучасного пісенного матеріалу є ефективним та сучасним, проте, погодимось, що пісня існує не лише для того, щоб її вивчали в класі. Її основна функція — естетична, розважальна. В класі вона може використовуватись заради мотивації, щоб викликати бажання учнів учитись і вивчати іноземну мову, та з метою збагачення форм роботи.

Дипломна робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземної мови – «Позакласна робота з іноземної мови в загальноосвітній середній школі». Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за шкільною практикою дали змогу зробити наступні висновки.

Під позакласною роботою з мови переважна більшість методистів розуміє спеціальні заходи, які проводяться в позаурочний час і мають зміст, не завжди передбачений навчальною програмою, специфічні форми, методи та прийоми проведення й організовуються на принципі добровільної участі в них учнів.

Позакласна робота з іноземної мови спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку.

Уміло й цікаво проведені позакласні заняття допомагають учням заглибитися в історію походження та значення слів, вивчити питання походження мови, письма, збагнути розвиток словникового багатства мови; учні глибше пізнають закони мови, усвідомлюють розвиток мови, повніше осмислюють художньо-зображальні засоби, привчаються працювати з доступною для них науково-популярною літературою з мовознавства, з різними типами словників, добирати потрібні матеріали з рекомендованих учителем книг, вчаться виготовляти наочні посібники, редагувати матеріали до стінгазети, писати анотації, тези, реферати, працювати над удосконаленням свого усного і писемного мовлення.

У зміст позакласної роботи входять найрізноманітніші питання — загальні відомості про мову, питання лексики, ознайомлення із словниками, довідниками; викликає інтерес питання походження імен, географічних назв; цікавить учнів збирання матеріалів про мовні явища і факти, надруковані у газетах, журналах, книгах.

У старших класах позакласна робота передбачає ознайомлення з питаннями історії розвитку літературної мови, стилістики, культури мовлення, дослідження мовностилістичних особливостей творчості письменників-класиків.

Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні самі обирають форму роботи), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій).

У процесі організації позакласної роботи з іноземної мови необхідно враховувати як психологічні особливості особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між його членами, емоційний стан класу під час виконання завдань з позакласної роботи.

Знання психологічних особливостей учнів - необхідна передумова успішного виконання вибору відповідних форм позакласної роботи, визначення змісту цих форм, організації та проведення позакласного заходу.

Педагогічна практика виробила різноманітні форми позакласної роботи. До них належать зустрічі з відомими людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі конференції, диспути тематичні, розважальні, вечори і ранки, свята, виставки, конкурси, колективні творчі справи та інше

В сучасній методичній літературі та у практиці школи традиційно розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові.

Серед змагальних форм позакласної роботи особливо слід виділити гру. Проведення ігор робить оволодіння граматичними явищами і лексикою мови неопосередкованим. Особливо велике значення мають ігри при навчанні молодших школярів. Сам факт, що гра викликає інтерес і активність дітей і дає їм можливість проявити себе в захоплюючій для них діяльності, сприяє швидшому і міцнішому запам'ятовуванню іншомовних слів і речень. Цьому ж служить і той факт, коли знання матеріалу є обов'язковою умовою активної участі в грі, а в деяких іграх — обов'язковою умовою виграшу. Гра дає можливість не тільки удосконалювати, але і набувати нових знань, оскільки прагнення виграти примушує думати, згадувати вже пройдене і запам'ятовувати все нове, що зустрічається в грі.

Успіх у використанні засобів масової інформації в більшій мірі залежить від того, наскільки учні розуміють важливість і необхідність цього виду позакласної роботи, і від того, як цей процес організований. При правильній організації в учнів виховується відчуття колективізму, розвивається самостійність, точність і акуратність у виконанні доручених завдань, виробляється творче відношення до справи.

Культурно-масові форми позакласної роботи передбачають проведення різних вечорів: вечір-портрет, вечір-зустріч, вечір-хроніка, вечір-ритуал, вечір-свято.

Загальновідомо, що певні історичні періоди розвитку суспільства характеризуються активізацією певних методів навчання. Кінець XX — початок XXI століть — період бурхливого розвитку техніки та комп'ютерних технологій, що й зумовило широке застосування аудіовізуальних засобів у навчанні. Сучасна епоха потребує від викладачів вдосконалення власної методики, ширшого використання всіх існуючих технічних можливостей. Що мається на увазі під «існуючими технічними можливостями»? Безумовно, у кожному навчальному закладі вони різні. У когось із вчителів є можливість працювати з DVD-дисками, а десь є лише один магнітофон на всю школу. Але і наявні технічні засоби не завжди повністю використовуються. Чому так відбувається? Серед основних причин — відсутність уміння вільно користуватися технічними засобами, недостатня кількість аудіо-візуальних матеріалів та методичних розробок до них, традиційний підхід до викладання. Та як би важко не було долати існуючі перешкоди, сучасна освіта дедалі більше потребуватиме ефективного використання аудіовізуальних засобів, вдосконалення навичок і вмінь роботи з ними. Іноземні дослідники-методисти багато уваги приділяють питанням технічного забезпечення навчання та вдосконалення різних методів самостійної роботи, зокрема, дистанційного та за допомогою комп'ютерних програм вивчення іноземних мов. Таке навчання має специфічні особливості: високу комунікативну спрямованість та високий рівень соціокультурної інформативності. При цьому роль вчителя зменшується, вона полягає в тому, щоб полегшувати процес навчання, робити його цікавішим. Чи правильно це? Однозначно відповісти на це запитання складно. Вся Європа працює за чіткими стандартами в різних галузях життєдіяльності, у тому числі і в освіті. Україна зацікавлена у визнанні власних дипломів за кордоном, а це неможливо без чіткого впровадження стандартів. Мабуть, при цьому втратяться певні надбання вітчизняної педагогіки, але час розставить усе на свої місця. Аудіоматеріали можуть бути найрізноманітнішими: аудіокурси, фрагменти радіопередач, пісні. Пісні можна надзвичайно ефективно використовувати не тільки в позакласній роботі, а й на уроках. Вони відображатимуть іншу культуру, розкриватимуть сучасні реалії світу. Крім того, пісня є джерелом радості та розваги. Пісні допомагають встановити контакт із учнями, оскільки зацікавлюють дітей із різними рівнями знань.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: