Сторінка
1

Експериментальне дослідження розробленої соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку

В умовах розбудови незалежної, правової, демократичної держави України, нагальною необхідністю є зміцнення принципів міжособистісних відносин відповідно до гуманістичних цінностей загальнолюдської і національної культури. На жаль, у сучасний період має місце поширення такого явища, як агресивність у дітей молодшого шкільного віку. Вона виникає внаслідок впливу різноманітних негативних тенденцій. Збільшується кількість дітей, які відрізняються підвищеним занепокоєнням, невпевненістю, емоційною нестійкістю. Всі ці фактори призводять до формування агресивності.

Для позитивного вирішення даної проблеми в останні роки склалися певні об’єктивні умови. Останнім часом, на державному та міжнародному рівнях відбувається зміцнення статусу дитинства в суспільстві, про що свідчить поява законодавчих документів про охорону дитинства, підвищення уваги до дитячої субкультури. Тому здійснення соціально-педагогічної корекції агресивності дітей доцільно починати вже у молодшому шкільному віці. На думку багатьох відомих психологів, молодший шкільний вік відіграє виключно важливу роль у формуванні та закріпленні основних тенденцій поведінки дітей, у тому числі й агресивних. Тому звертати увагу на агресивність дітей та здійснювати спроби щодо їх корекції необхідно не в підлітковому віці, коли основні стереотипи поведінки вже сформувалися, а саме у молодшому шкільному віці, коли ці реакції ще не набули характеру сталих і закріплених.

Узагальнюючи праці сучасних дослідників, присвячені проблемі агресивності у дітей молодшого шкільного віку, відокремимо декілька напрямів:

обґрунтування актуальності проблеми агресивності у дітей молодшого шкільного віку (Берон Р., Річардсон Д., Реан А. А.,. Фурманов І. А);

визначення методів ефективної взаємодії з агресивними дітьми (Лоренц К., Лютова Є.К., Моніна Г.Б.);

виділення окремих аспектів соціально-педагогічної діяльності з корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку (Прохоров А.О., Коломенський Я.Л., Панько Є.А., Білоус А.Н.);

розробка соціально-педагогічних корекційно-розвивальних програм для дітей з агресивною поведінкою (Кухранова І., Вітюк О.Ю., Шебанова В.І., Мізерна О.О.).

Але незважаючи на теоретичні розробки, сучасна педагогічна практика свідчить про те, що з агресивними проявами у поведінці дітей стикаються вже вчителі початкової школи і навіть вихователі дитячих садків. Проте, більшу кількість наукових праць присвячено вивченню особливостей агресивної поведінки підлітків, тоді як діти молодшого шкільного віку найчастіше вважаються слухняними, а їх агресивні реакції і необхідність корекції їх агресивності, як правило, залишаються поза увагою дослідників. Практика показує, що прояви агресивності часто трапляються у молодшому шкільному віці. Шкідливість появи агресивності для даного віку поглиблюється тим, що саме у цей період відбувається інтенсивний розвиток особистості, засвоєння соціальних норм поведінки. Агресивність об’єктивно може виступати дестабілізуючим фактором у психічному розвитку дитини, впливати на її здатність до контролю й урегулювання власних психічних станів і поведінкових реакцій. Агресивність негативно впливає на стійкість поведінки та прояві навичок його самоконтролю. Вона, як правило, формується в процесі ранньої соціалізації в дитячому віці.

Проведений аналіз теоретичних і практичних досліджень підтвердив, з одного боку, актуальність проблеми агресивності у дітей молодшого шкільного віку, необхідність урахування специфіки агресивних процесів, що відбуваються в дитячому співтоваристві, та їх вплив на формування соціального досвіду дітей молодшої школи. З іншого боку, очевидною є недостатня технологічна розробленість методик корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку. Відтак, виникає необхідність розробки соціально-педагогічної технології корекції агресивності, що й зумовило вибір теми курсової роботи "Соціально-педагогічна технологія корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку".

Об’єкт: агресивність дітей молодшого шкільного віку.

Предмет: соціально-педагогічні технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

Мета: теоретичний аналіз, розробка та експериментальна перевірка соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що рівень агресивності молодших школярів значно знизиться, якщо застосувати соціально-педагогічну технологію корекції агресивності, яка сприятиме гуманізації взаємовідносин в дитячому середовищі.

Завдання дослідження:

Проаналізувати наукову літературу з проблем агресивності та визначити її особливості у дітей молодшого шкільного віку.

Розглянути сутність, проектування та методики застосування соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

Провести експериментальне дослідження розробленої соціально - педагогічної технології корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Методи дослідження: теоретичні - аналіз філософської, психологічної, соціально-педагогічної літератури для розкриття сутності та особливостей агресивності у дітей молодшого шкільного віку, моделювання та проектування для визначення логічної структури дослідження і розробки технології корекції агресивності дітей молодшого шкільного віку; емпіричні - спостереження, бесіда, анкетування, констатуючий зріз, формувальний експеримент, математичні методи для обробки та інтерпретації результатів дослідження, психолого-педагогічне спостереження, контент - аналіз, тестування, малюнкові методики, метод експертних оцінок, методика проективної психодіагностики.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що створена соціально-педагогічна технологія корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку може бути застосована у роботі соціального педагога, класного керівника при роботі з дітьми молодшого шкільного віку щодо корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку. Результати, отримані під час експериментального дослідження, основні положення та висновки можуть бути корисними для модернізації існуючих та розробці нових технологій корекції агресивності дітей молодшого шкільного віку.

Сутність, цілі, види агресивності

Різними дослідниками запропоновано безліч визначень і класифікацій агресивності, але жодні з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Для повного розкриття сутності корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку, необхідно розглянути таке поняття як "агресивність".

Різноманітні визначення поняття "агресивності" представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення поняття агресивність

Назва поняття

Визначення поняття

Автор, джерело

Агресивність

-(від лат. aggressio - напад)

дії, які направлені на вчинення збитків іншим людям, групі людей або тварині.

-(від лат. aggredior – нападаю)

властивість або ворожа риса особистості, яка підкреслює її тенденцію чинити неприємності, нападати, заподіювати шкоду іншим людям і навколишньому світу.

-поведінкова реакція людини на протиріччя та подразники, яка виражається в тенденціях до ворожої поведінки та направлена на завдання фізичної, моральної, психологічної шкоди іншим індивідам.

-короткочасний емоційний стан або індивідуальна риса особистості, що характеризується стійкою готовністю людей до дій, що спрямовані на завдання психологічної або фізичної шкоди іншим особам.

-суб’єктивна, нічим не спровокована, ворожість людини по відношенню до інших людей та навколишнього світу загалом.

-сильна активність, прагнення до самоствердження.

-акти ворожості, атаки руйнування, тобто дії, які шкодять іншій особі і об'єкту.

-переживання гніву з втратою самоконтролю.

-цілеспрямоване нанесення фізичного або психічного збитку іншій особі.

- поведінка, що заподіює збиток іншій особі або об’єкту.

-ситуативна або особова схильність до руйнівної поведінки.

- емоцiйний стан або риса характеру людини, яка характеризується iмпульсивною активнiстю поведiнки, афективними переживаннями,

нанесенням певного морального, психiчного чи фiзичного ушкодження.

-реакція людини на подразники, яка характеризується спробою нанести шкоду або збитки особі чи суспільству взагалі.

-реакція людини, в результаті якої інший організм отримує больові стимули

-фізична дія або загроза такої дії з боку однієї особи, яка зменшує свободу або генетичну пристосованість іншої особи.

-зловісна, неприємна поведінка, що спричиняє біль оточуючим людям.

-будь-яка форма поведінки, яка націлена на образу та спричинення шкоди іншій особі, яка не бажає подібного поводження з нею.

А.А. Реан [1, с. 23]

Е.К. Лютова [2, с. 11]

М.І. Приходько [3, с. 10]

В.І. Курбатов [4, с. 243]

А.В. Батаршев [5, с. 123]

Г.А. Паренс [6, с. 12]

К.П. Копалова [7, с. 18]

Н.Д. Левітов [8, с.18]

Н.М. Платонова [9,с.234]

А.Г. Айхорн [10, с. 221 ]

А.Т. Бандура [11, с. 110]

Л.П.Берковиц [12, с. 400]

Р. Берон и Д. Річардсон

[13,с. 291 ]

К.Т. Порохов [14,с. 21 ]

К.Р. Лоренц [15, с. 200 ]

Л.М.Семенюк [16, с. 185]

І.А.Фурманов [17, с. 163]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: