Сторінка
3

Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

*активізуюча модель навчання, убачає стимулювання пізнавальної діяльності за рахунок підвищення рівня проблемності розумових завдань;

*незалежна модель навчання орієнтована на спонтанність у самоактуалізацій особистості, становлення якої розуміється як іманентне розкриття внутрішніх резервів, а навчання як супроводження її природного розвитку;

*збагачуюча модель навчання спрямована на набуття соціокультурного, пізнавального, індивідуального досвіду узгодженням освітнього нормативові з цим досвідом.

У цих моделях гуманістична парадигма не знайшла повного втілення, оскільки смороду зміст освіти та педагогічний вплив розглядають розрізнено. Характеристика цих моделей свідчить про ті, що реальна жива людина немов би не існує в навчальному процесі. Узагалі, однієї гуманістичної технології, яка б орієнтувалася на розвивальне навчання, бути не може, оскільки не можна в повній мірі врахувати індивідуальність шкірного студента.

Спеціалісти в галузі особистісно-орієнтованої педагогіки визначають три базових підходів до “навчальних технологій”:

*1заданого результатові, що передбачає розробку елементів змісту навчання у вигляді різнорівневих особистісно-орієнтованих завдань;

*2 навчального діалогу, яка базується на засвоєнні змісту навчальної дисципліни в умовах діалогу як особливого дидактично-комунікативного середовища, що забезпечує суб'єкт-суб'єктне навчання, рефлексію та самореалізацію особистості;

*3 імітаційно-рольових ігор, яка передбачає імітацію соціально-рольових і просторово-часових розумів з метою реалізації особистісних якостей навчаємих у ситуаціях внутрішньої конфліктності, колізійності і змагання.

Вибір навчальної технології, яка б забезпечувала успішний процес вивчення спеціальної дисципліни, доцільно здійснювати на основі застосування методові "дерево рішень", що сприяє вибору найкращого варіанта узгодження декількох технологій навчання, дає можливість врахувати різноманітні напрями дій, співставити результати, узгодити їх відповідно до поставлених завдань, а також порівняти альтернативи.

Варіативними навчальними технологіями можуть бути:

# технологія моделюючого навчання (І.І.Їльясов, В.Н.Максимова);

#.інформаційно-семантична технологія навчання (Л.Г.Гурбович);

#.технологія програмованого навчання (М.Д.Нікандров, В.П.Безпалько);

#.технологія проблемного навчання (Т.В.Кудрявцев, А.А.Матюшкін, М.І.Махмутов, В.Оконь);

#.технологія контекстного навчання (А.А.Вербицький, Н.Б.Борисова);

#.соціально-психологічна технологія (Ю.Н.Ємельянов);

#.особистісно-орієнтована технологія (В.В.Сериков, Б.Б.Косов, 1.С.Якиманська);

#.технологія розвивального навчання (В.В.Давидов, Л.В.Занков, Б.Д.Ельконін);

# технологія збільшення дидактичних одиниць (П.М.Ерднієв);

#.технологія планування результатів навчання (В.П.Безпалько);

#.технологія безперервної освіти (М.В.Кларін);

#.технологія профільного навчання (А.М.Жафяров);

#.технологія комп'ютерного навчання (В.В.Гузеєв);

#.технологія діалогового навчання (В.В.Горщиків);

#.технологія проблемно-модульного навчання (А.М.Алексюк, В.С.Козаков);

#.технологія змістовного узагальнення знань (В.В.Давидов, Г.Д.Кирилова);

#.технологія колективно-індивідуальної розумової діяльності (К.Я.Вазіна);

#.модульно-рейтингова-технологія (П.Юцевічене, К.Вазіна, І.С.Прокопенко, В.Пасвянскене, А.М.Алексюк);

#.технологія блочно-модульного структурування навчального матеріалу (Н.М.Суртаєва) та інші.

Кожна з визначених навчальних технологій характеризується такими структурними складниками, як: позначка, зміст, методика (форми, методи, засоби), діяльність викладача, діяльність студентів, взаємодія викладача і студентів, результат навчання, форма контролеві, корекція.

Найбільш ефективною в процесі вивчення студентами університету фундаментальних навчальних дисциплін, спрямованих на економічну підготовку випускників є технологія моделюючого навчання, що розробляється на основі інтегративного підходу і забезпечує встановлення суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії, сприяє самоосвіті, саморозвитку, самоактуалізації шкірного студента. Основою розробки технології моделюючого навчання інноваційного напряму стало вивчення студентами навчальної дисципліни “Інноваційного менеджментові" як приклад застосування методові моделювання в навчально-виховному процесі.

Важливим напрямом педагогічного процесу в професійній підготовці студентів є застосування моделювання в двох аспектах: у діяльності викладача і навчальній діяльності студентів як засобу успішної організації засвоєння знань навчальних дисциплін. Впровадження методові моделювання в процес вивчення студентами навчальних дисциплін розглядається як, технологія моделюючого навчання.

Підхід до розробки технології моделюючого навчання обґрунтовується на підставі думки, що предметна структура змісту навчання дисципліни перешкоджає тому, що ціле буде загороджено його окремими частинами. Щоб уникнути роздрібненості в розробці змісту і його вивченні використали теорію інтеграції, що розглядалась, як обов'язкова умова розробки технології моделюючого навчання і застосування її в процесі вивчення спеціальної навчальної дисципліни, згідно з якою забезпечується цілісність економічних знань, здобуваються вміння опанування знання в процесі моделювання, проектування, конструювання.

Це реалізовувалось включенням у процес вивчення навчальної дисципліни узагальнюючої мети, згідно з якою розробляється зміст (відбираються поняття, тими) через міжпредметні зв'язки, через об'єднання навчального матеріалу навколо провідних ідей, через формування категоріальних знань. Усі це сприяє формуванню знань у такій послідовності: сприймання-уявлення-поняття-система зрозуміти згідно з етапами: підготовчий, наочний, пізнавальний, систематизації.

Позначка технології моделюючого навчання є озброїти студентів теоретичними та практичними уміннями вивчення навчальної дисципліни.

Метою впровадження технології моделюючого навчання в процес вивчення навчальної дисципліни є також формування в студентів дослідницьких навичок, підвищення ролі самостійності пізнання, пізнавальної активності, забезпечення оволодіння студентами вміннями моделювати знання спеціальної навчальної дисципліни; перетворення навчання в двосторонній процес на основі суб'єкт-об'єкт-суб'єктна взаємодія викладача та студента в процесі вивчення навчальної дисципліни; сприяння становленню і розвитку в студентів цілісного погляду на навчання в умовах багаторівневої освіти.

Технологія моделюючого навчання розглядається як ефективний засіб самоактуалізації студентів. Стратегією моделюючої технології визначається самоосвіта студентів, її сутність полягає не в тому, щоб змусити студентів відтворювати отримані знання, а в тому, щоб навчити їх самостійно набувати нові знання в моделюючій діяльності згідно із специфікою і логікою кожної навчальної дисципліни.

Підставою використання моделювання як технології навчання є функції, які вона визначає. Це такі:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: