Сторінка
1

Формування ресурсiв комерцiйних банкiв

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади, зміст, значення і класифікація ресурсів комерційних банків, власний капітал.

1.1 Ресурси комерційних банків їх зміст, значення та класифікація.

1.2 Функції власного капіталу.

1.3 Класифікація власного капіталу.

Розділ 2. Залучені і запозичені кошти комерційних банків і порядок їх формування.

2.1 Основні поняття залучених та запозичених коштів комерційних баків.

2.2 Залучені кошти комерційних банків.

2.3 Запозичені кошти комерційних банків.

Розділ 3. Висновки та рекомендації

3.1 Приклад розвитку банку „Аваль”

3.2 Пропозиції що до формування ресурсів комерційних банків

Розділ 4. Розрахункова частина.

Список використаної літератури

ВСТУП

Управління банківськими ресурсами являє собою діяльність, пов'язану з залученням коштів вкладників і інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної структури джерел коштів у тісному зв'язку з їх розміщенням.

Управління ресурсами комерційних банків можна умовно підрозділити на два рівні - рівень держави і рівень самого комерційного банку. При цьому на кожному рівні управління використовуються як економічні, так і організаційні методи. Самі ж методи прямо або побічно впливають на розмір ресурсів комерційних банків.

Встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків безпосередньо позначається на розмірі їхніх ресурсів. Мінімальний розмір статутного фонду не тільки прямо, але і побічно впливає на розмір власного капіталу комерційного банку, оскільки утворення інших його фондів взаємозалежно зі статутним фондом. Так, від розміру статутного фонду залежать розмір і порядок формування резервного фонду, утвореного за рахунок відрахувань від прибутку. Граничне співвідношення між розміром власних засобів комерційного банку і сумою активів, зважених з урахуванням ступеня ризику їхньої втрати, встановлює розгортання активних операцій комерційного банку, характеризує його платоспроможність.

Проблема управління ресурсами, залученими комерційними банками, має не тільки кількісну, але і якісну сторону. Залучати ресурси без пророблення питання про їхнє розміщення немислимо. Перед комерційними банками стоїть задача ефективного розміщення ресурсів, що відшкодувало би витрати і принесло банку прибуток, а також забезпечило виконання запропонованих Національним банком України вимог по ліквідності банку. Це можливо при здійсненні комерційним банком тісного взаємозвв’язку пасивних операцій з активними.

Таким чином, обрана тема для написання є актуальною.

Метою курсової роботи стало вивчення питань - рресурсів комерційних банків, їх змісту, значення і класифікації, формування власного капіталу: його функцій та значення, залучених і запозичених коштів комерційних банків і порядку їх формування.

Для досягнення мети використовувалася нормативно-правова база, а також деякі літературні джерела, підручники, монографії, періодична література.

Розділ 1. Теоретичні засади, зміст, значення і класифікація ресурсів комерційних банків, власний капітал.

1.1 Ресурси комерційних банків їх зміст, значення та класифікація

Ресурси комерційного банку — це сукуп­ність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються для виконан­ня активних операцій. Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних1.

Акумулюючи грошові накопичення, прибутки і заощадження юридичних і фізичних осіб, банки перетворюють їх у позичковий капітал, тобто грошовий капітал, наданий у позичку власниками на умовах повернення за плату у виді відсотка. Тому банківські ресурси називають банківським капіталом.

Діяльність комерційних банків полягає в залученні коштів і наданні їх у позичку або інвестування по більш високих процентних ставках. Вони виступають посередниками між тими, хто має у своєму розпорядженні тимчасово вільні кошти, і тими, хто в їх потребує. Метою здійснення такого посередництва є одержання банківського прибутку.

Операції, за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними. Суть пасивних операцій полягає в залученні різноманітних видів внесків у рамках депозитних і ощадних операцій, одержанні кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також проведенні інших операцій, у результаті яких збільшуються кошти в пасиві балансу комерційного банку.

Для зручності розгляду джерел банківських ресурсів звичайно прибігають до їхньої класифікації. Існує безліч різноманітних класифікацій ресурсів комерційних банків, побудованих на основі визначених критеріїв, проте усі вони не позбавлені визначених умовностей.

По своєму економічному змісту ресурси комерційних банків дуже різноманітні. Власні засоби комерційних банків складаються зі статутного фонду, а також утворених у процесі банківської діяльності резервного й інших фондів. До власних коштів прирівнюється прибуток, що до його розподілу знаходиться в обороті комерційного банку і використовується в якості банківського ресурсу.

Тимчасово вільні кошти бюджетів на рахунках у комерційному банку (якщо він залучається до касового виконання державного бюджету) утворяться в результаті їхнього поточного виконання, тобто від моменту надходження доходів на рахунки в банку до моменту їх використання.

Важливим банківським ресурсом є кошти клієнтів на рахунках у комерційному банку і кошти в розрахунках:

Þ залишки засобів на розрахункових і поточних рахунках підприємств, організацій і установ усіх форм власності;

Þ залишки фондів економічного стимулювання і спеціального призначення клієнтів, що зберігаються в банку на окремих рахунках;

Þ кошти, депоновані з метою забезпечення гарантії платежу при акредитивній формі розрахунків, розрахунках чеками й акцептованими платіжними дорученнями;

Þ кошти в розрахунках між установами одного комерційного банку;

Þ кошти бюджетних і громадських організацій;

Þ кошти спеціальних фінансово-кредитних інститутів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Фінанси»: