Сторінка
1

Плата за землю в Україні

План

1. Загальна характеристика та правові форми плати за землю.

2. Суб’єкти та об’єкти плати за землю.

3. Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення.

4. Пільги щодо плати за землю.

Основним принципом економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель є платіжність. Він означає, що використання землі в Україні здійснюється за відповідну плату.

Однак це положення стосується явище спеціального використання земель усіх категорій, оскільки загальне землекористування здійснюється безоплатно.

Згідно із Законом України “Про плату за землю” в редакції від 19 вересня 1996 року, плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Земельний податок являє собою обов’язковий платіж, що справляється у юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками виключно у грошовій формі. Розмір земельного податку не залежить від господарської діяльності землевласників і землекористувачів. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Власники земельних ділянок і землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році. Обчислення ставок земельного податку за окремими категоріями земель здійснюється відповідно до статей 6-11 Закону України “Про плату за землю”.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. Земельний податок громадянам нараховують державні податкові інспекції, яків видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про сплату податку.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у власності чи користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що пере буває у їх власності чи користуванні.

Платники, яких своєчасно не було залучено до сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за 2 попередні роки. За такий самий термін допускається перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або повернення його платникові.

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про оренду земель” орендна плата – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. На відміну від земельного податку, орендна плата може встановлювати у грошовій, натуральній (за пеню кількістю чи частиною продукції, яку одержують з орендованої земельної ділянки) та відробітковій (надання послуг орендодавцеві) формах. Строки можуть передбачити у договорі оренди поєднання зазначених форм або визначити інші форми плати, за винятком справляння орендної пати за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності (справляється виключно у грошовій формі і централізується на спеціальних бюджетних рахунках, розподіляється та використовується відповідно до Закону України “Про плату за землю”).

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю, встановлюються за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником земельної ділянки) і орендарем.

Платежі за землю зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки бюджетів, використовуються виключно для таких цілей: фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель; створення земельного інноваційного фонду; відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних х господарюванням на землях гіршої якості; економічного стимулювання власників землі і землекористувачів за поліпшення якості землі, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду; надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок та компенсації втрат доходів власників землі і землекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з їх вини; проведення земельної реформи, а також для земельно-господарського устрою, розробки містобудівної документації і розвитку інфраструктури населених пунктів.

Суб’єктами плати за землю (платниками) є юридичні особи незалежно від форм власності, а також фізичні особи, які використовують земельні ділянки на титулах права власності та користування, утому числі на умовах оренди.

Іноземні юридичні та фізичні особи, а також особи без громадянства сплачують земельний податок, якщо вони є власниками земельних ділянок не с/г призначення в межах населених пунктів, а також за їх межами, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. В усіх інших випадках вони можуть бути лише орендарями земельних ділянок і сплачувати орендну плату.

Об’єктом плати за землю відповідно до ст. 206 ЗК України з земельна ділянка, яка являє собою частину земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Різне»: