Сторінка
1

Принцип утворення вибіркових сукупностей

ng

Як відомо з математичної статистики всі види відбору (крім механічного) можуть бути повторними і безповторними. Механічний відбір завжди безповторний.
Повторною називається вибірка, за якої кожна раніше відібрана одиниця повертається до генеральної сукупності і може повторно брати участь у вибірці.
Безповторною називається вибірка, за якої кожна раніше відібрана одиниця не повертається до генеральної сукупності і в подальшій вибірці участі не бере.
Повторний і безповторний методи відбору залежно від характеру відбору одиниць поділяється на такі три види:
1. індивідуальний – відбір окремих одиниць сукупності;
2. груповий (серійний) – відбір груп (серій) одиниць;
3. комбінований – комбінація індивідуального і групового.
Різні види вибірки здійснюються різними способами відбору. Розрізняють такі види вибіркового спостереження:
1. власне випадкова вибірка;
2. механічна вибірка;
3. типова (районована) вибірка;
4. серійна (гніздова) вибірка;
5. комбінована вибірка;
6. одноступінчаста й багатоступінчаста вибірка;
7. однофазна і багатофазна вибірка;
8. інші види вибірок.
Власне випадкова вибірка передбачає випадковий відбір одиниць з генеральної сукупності. Часто для цього застосовують жеребкування або таблицю випадкових чисел. Цей тип вибірки дає добрі результати за умови, коли між одиницями досліджуваної сукупності немає значних відхилень, тобто в разі однорідної сукупності.
Механічна вибірка – це послідовний вибір одиниць через рівні проміжки за їхнім розташуванням у генеральній сукупності або в будь-якій іншій послідовності. Інтервали відбору визначають залежно від питомої ваги одиниць вибіркової сукупності у генеральній (кожна п’ята, десята, сота тощо).
У практиці статистичної роботи найчастіше використовують типову або районовану вибірку. В разі типового відбору генеральну сукупність спочатку поділяють на однорідні групи за певною ознакою – на райони, зони. Потім з кожної групи випадковим або механічним способом відбирають певну кількість одиниць пропорційно питомій вазі групи в загальній сукупності.
Часто в практиці вибіркового спостереження застосовують серійну (гніздову) вибірку. Серійна (гніздова) вибірка передбачає відбір одиниць цілими групами (серіями, гніздами) сукупності, в межах яких обстежують всі одиниці без винятку. Серії для спостереження відбирають випадково, частіше безповторним способом, а також способом механічної вибірки.
При вибірковому спостереженні часто комбінують два або кілька видів вибірок – так звана комбінована вибірка. Насамперед можна комбінувати суцільне і вибіркове спостереження. За основною програмою обстежують всю генеральну сукупність, а за додатковою – вибіркову сукупність.
Одноступінчаста вибірка передбачає, що з досліджуваної сукупності відразу відбираються одиниці або серії одиниць для безпосереднього обстеження.
Багатоступінчаста вибірка припускає поступове вилучення із генеральної сукупності спочатку збільшених груп одиниць, потім груп, менших за обсягом і так доти, доки не відберуть відповідні групи або окремі одиниці для подальшого дослідження. Вибірка може бути дво-, триступінчастою і більше. Однак треба уникати великого числа ступенів, детально плануючи організацію вибіркового спостереження.
У багатофазній вибірці зберігається на всіх ступенях одна і та сама одиниця відбору, здійснюється кілька стадій, фаз вибіркових обстежень, що відрізняються програмою обстеження та обсягом вибірки. Вибірка може бути двофазна, трифазна тощо.
Багатофазна вибірка відрізняється від багатоступінчастої тим, що в першому випадку на кожній фазі проводиться обстеження відібраних одиниць і завжди зберігається одна і та сама одиниця відбору.
Взаємопроникна вибірка потрібна тоді коли із однієї генеральної сукупності одним і тим самим способом здійснюють кілька незалежних вибірок.
Квантильні вибірки застосовують тоді , коли виникає потреба дослідження даних суцільного спостереження за додатковою програмою.
Спрямований відбір застосовують тоді коли за відомим середнім значенням ознаки в генеральній сукупності вибіркова сукупність має характеризувати її структуру за іншими ознаками.
ЗАДАЧА 1
За таблицею 1 визначте форму та види статистичних спостережень.
Таблиця 1

№ п/п

Статистичне спостереження

Форма

Вид

 

За ступенем охоплення одиниць сукупності

За часом реєстрації фактів

 
 

Звітність

Спеціально організоване

Реєстр

Суцільне

Не суцільне

Поточне

Періодичне

Одноразове

 

1

Анкетне опитування пасажирів авіакомпанії, яка обслуговує щотижневі рейси

 

+

   

+

+

     

2

Перелік усіх релігійних громад країни

 

+

 

+

     

+

 

3

Місячний звіт колективних господарств області про виробництво продукції тваринництва

+

   

+

   

+

   

4

Обстеження фінансової діяльності інвестиційної компанії

 

+

   

+

   

+

 

5

Списки виборців регіональних виборчих округів

+

 

+

     

+

   

6

Реєстрація розлучень у ЗАГСах

 

+

+

   

+

     

7

Опитування окремих учасників презентації фірми

 

+

   

+

   

+

 
ЗАДАЧА 2
Натуральний баланс цукру в регіоні (млн. т) характеризується такими даними:

запаси на початок року

2,2

Вироблено

23,4

Спожито

16,6

у т. ч. виробниче споживання

6,4

споживання населенням

10,2

вивіз за межі регіону

7,0

Визначте:
а) запаси цукру на кінець року;
б) співвідношення спожито та вивезеного цукру;
в) структуру споживання.
а) 2,2+23,4-(16,6+7,0)=25,6-23,6=2
б) 16,6/7,0=2,37
в) Встр = n/N 1. Встр = 6,4/16,6*100%=39% 2. Встр = 10,2/16,6*100%=61%
ЗАДАЧА 3
Залишки кольорових металів на складі електротехнічного обладнання становили, кг:
Таблиця 11

Матеріал

Залишок на початок місяця

липня

серпня

вересня

жовтня

Алюміній

42

40

43

44

Мідь

18

21

23

20

Сталь

64

66

60

62

Визначте середньомісячні залишки кожного виду металу за третій квартал. Обґрунтуйте форму середньої, за якою вели розрахунки.
= ==(21+40+43+22)/3=126/3=42
==(9+21+23+10)/3=63/3=21
==(32+66+60+31)/3=189/3=63
ЗАДАЧА 4
Урожайність нового сорту озимої пшениці, висіяної на 10 дослідних ділянках, становила, ц/га: 45,4; 48,0; 47,4; 45,6; 43,9;44,8; 46,4; 49,2; 47,8; 51,5. Визначте:
а) середню урожайність озимої пшениці та довірчий інтервал для середньої з імовірністю 0,95;
б) чи погоджуються вибіркові дані з припущенням, що урожайність нового сорту озимої пшениці становить не менше 46,0 ц/га?
ЗАДАЧА 5
Маємо такі дані про чисельність населення міста тис. чол.:

А

На початок року

Фактично мешкало

940

3 них тимчасово

18

Тимчасово відсутніх з числа постійного населення

20

 

На кінець року

Фактично мешкало з числа постійного населення

952

Тимчасово перебувало

7

Тимчасово відсутні

5

Протягом року народилось у постійних мешканців 4 тис. чол. Померло 2 тис.чол. Визначте:
1) чисельність постійного населення на початок і кінець року; 2) чисельність наявного населення на кінець року; 3) загальний приріст чисельності постійного і окремо наявного населення за рік; 4) коефіцієнти народжуваності, природного, механічного і загального приросту для постійного населення міста.

1)ПН=НН-ТП+

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Різне»: