Сторінка
7

Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства)

19. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.: Навч. посібн.- К.:НМЦ “Укоопосвіта”, 2000.- 421с.

20. http://lib.students.ru/lib.php?word=%C0 (Студентська бібліотека)

21. http://djerelo.com (Студентський портал)

Додаток 1 Мал. 1. Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Додаток 2

Таблиця 2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Показники Що характеризує Спосіб розрахунку Інтерпретація показника

Коефіцієнт маневреності Км

Частка власних оборотних коштів у власному капіталу

Км = ВОК/ВК

Значення 0,2-0,5 Чим вище значення показника до верхньої межі, тим більше в підприємства фінансових можливостей для маневру

Коефіцієнт фінансової напруги Кф. напр.

Частка запозичених коштів в валюті балансу

Кф.напр. = ЗК/ВБ

Не більше 0,5 Перевищення верхньої межі свідчить про велику залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів К м/імм

Скільки необоротних активів приходиться на кожну гривню оборотних активів

Км/імм = ОА/НЕОА,

НЕА – необоротні (іммобілізовані) активи

Є індивідуальним для кожного підприємства. Чим вище значення показника, тим більше коштів авансується в оборотні (мобілізовані) активи

Коефіцієнт майна виробничого призначення Кмвп

Частку майна виробничого призначення в активах підприємства

Кмвп = (НЕОА + З)/ А

З – запаси,

А – загальна величина активів

Значення ≥ 0,5. При пониженні показника нижче ніж 0,5 необхідно залучення запозичених коштів для поповнення майна

Коефіцієнт покриття запасів і витрат Кпзів

Співвідношення власних оборотних коштів до величини запасів і витрат підприємства

Кпз = ВОК/ЗіВ,

ЗіВ – запаси і витрати

Індивідуально

Коефіцієнт поточних зобов’язань Кпз

Частку поточних зобов’язань у загальній сумі зобов’язань підприємства

Кпз = ПЗ/З,

ПЗ – поточні зобов’язання,

З – загальна сума зобов’язань

Індивідуально

Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів Кдз

Частку довгострокових зобов’язань в сумі власних джерел фінансування тадовгострокових зобов’язань

Кдз = ДЗ/(ВК+ДЗ),

ДЗ – довгострокові зобов’язання

Індивідуально

Індекс постійного активу

Частку необоротних активів у сумі власних джерел фінансування

Іпа = НЕОА/ВК

Індивідуально

Коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів

Частку запозиченого капіталу у сумі власного капіталу

Кзп/вк = ЗК/ВК

Нормативне значення≤1

Коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів

Частку оборотних активів у вартості необоротних активів

Коа/неоа = ОА/НЕОА

Нормативне співвідношення Коб/неа >Кзп/вк

Тип фінансової стійкості Трьохвимірна модель Джерела фінансування запасів Коротка характеристика фінансової стійкості
1. Абсолютна фінансова стійкість М = (1;1;1) Власні оборотні кошти Високий рівень платоспроможності. Підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів
2. Нормальна фінансова стійкість М = (0;1;1) Власні оборотні кошти плюс довгострокові зобов’язання Нормальна платоспроможність. Раціональне використання запозичених коштів. Висока дохідність поточної діяльності.
3. Нестійкий фінансовий стан М = (0;0;1) Власні оборотні кошти плюс довгострокові та поточні зобов’язання Порушення нормальної платоспроможності. Виникає необхідність залучення додаткових джерел фінансування. Можливість відновлення платоспроможність.
4. Кризовий (критичний) фінансовий стан М = (0;0;0) ----- Підприємство повністю неплатоспроможне та знаходиться на межі банкрутства

Додаток 3

Таблиця 3. Типи фінансової стійкості підприємства

Додаток 4

Таблиця 4. Агрегований баланс підприємства

Актив

На початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

На початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Необоротні активи (НА)

4000

4390

Власний капітал (ВК)

4690

5790

Запаси (З)

3100

2300

Довгострокові зобов’язання (КД)

1350

950

Кошти, розрахунки та інші активи (К)

900

2040

Короткострокові зобов’язання (Кк)

У тому числі: Короткострокові кредити і позики

1960

1650

1990

1700

Баланс

8000

8730

Баланс

8000

8730

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фінанси»: