Сторінка
3

Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства)

Для визначення типу фінансової стійкості розмір власних обігових коштів розраховують як різницю між власним капіталом і необоротними активами.

Відповідно до забезпеченості запасів згаданими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.

1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (3) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована:

2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:

3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

4. Кризовий фінансовий стан — для забезпечення запасів яких не вистачає для джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

Наше підприємство належить до 3-ї моделі тому що:

Запаси (З) становлять 3100

Власні обігові кошти (ВОК) становлять 690

Довгострокові кредити (Кд) становлять 1350

Короткострокові кредити (Кк) становлять 1960, а якщо виходячи з формули ( ми отримуємо 3100<690+1350+1960), ми бачимо що запаси підприємста можна покрити лише за допомогою залучення довгострокових кредитів, а також короткострокових кредитів, підприємство знаходится у нестійкому фінансовому становищі.

Також можна визначити за іншою формолою:

М3 = (0;0;1), тобто (∆ ВОК<0; ∆ ВДД<0; ∆ ЗДЗ≥0)

∆ ВОК= -2410

∆ ВДД= -1060

∆ ЗДЗ= 290

(Формули зазначені у під роділлі 1.3.Оцінка фінансової стійкості за абсолютними показниками).

Для визначення типу фінансової стійкості підприємства за даними балансу складають агрегований баланс, позиції активу і пасиву якого за ступенем агрегації відповідають меті аналізу (Додаток 4, табл. 4).

У таблиці (Додаток 5, табл.5) наведено приклад аналізу фінансової стійкості підприємства за даними агрегованого балансу.

Таким чином, за звітний період якісно змінився тип фінансової стійкості підприємства: воно перейшло з нестійкого фінансового стану до нормального насамперед завдяки збільшенню власного капіталу та одночасному зменшенню запасів.

Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).

2.2. Основні показники фінансової стійкості підприємства

Так як, фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і залучених засобів і оцінюється за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку є статі активу і пасиву бухгалтерського балансу. Можна показати основні показники фінансової стійкості.

Для відображення частки оборотних коштів у власному капіталі використовується коефіцієнт маневреності (Км)

Км = ВОК÷ВК, (2.2)

Км = 690÷4690= 0,2- це свідчить про те що у підприємства дуже мало фінансових можливостей для маневру.

Але на кінець звітного періоду показник зріс до 0,3- це показує що у підприємства з’явилися власні обігові кошти з якими вони можуть робити невеликі фінансові маневри.

Для відображення частки запозичених коштів(ЗК) в валюті балансу (ВБ) коефіцієнт фінансової напруги (Кф напр. ).

Кф напр. = ЗК÷ВБ (2.3) ( повне взаємне відношення має як ДЗ÷ВОК), отже

Кф напр. = 1350÷690= 1,9- це свідчить про те що підприємство має велику залежність від зовнішніх фінансових джерел.

На кінець звітного періоду показник зменшився до 0,6 вже залежність від зовнішніх фінансових джерел зменшилась.

Також існують такі показники як: Коефіцієнт покриття запасів витрат, Коефіцієнт поточних зобов’язань, Коефіцієнт довгострокових залучень позичкових коштів, Індекс постійного активу, Коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів, але всі їхні інтерпретаційні показники є індивідуальним для підприємства, тому зробити висновок по розрахунку не можливо, потрібен більш детальніший аналіз підприємства, але ці показники є суто індивідуальними.

2.3. Оцінювання ринкової стійкості підприємства

Ринкова стійкість визначається показниками, що характеризують рентабельність підприємства, ефективність менеджменту, ділову активність, інвестиційну діяльність, дивідендну політику тощо.

Розглянемо сукупність показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства щодо самостійності, незалежності у використанні власних коштів.

Відповідно до стандартів фінансової звітності саме ці показники відображають напрямок фінансової діяльності підприємства. За визначенням, це діяльність, яка зумовлює зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

За критерієм вартості залучення капіталу, а також ураховуючи позитивний вплив фінансового важеля, підприємству було б вигідно формувати свої активи насамперед за рахунок позикових коштів. Проте якщо величина позикових коштів значно перевищує власні, підприємству загрожує банкрутство, оскільки позичальники можуть водночас виставити вимоги щодо повернення боргів.

Співвідношення між власними і позиковими коштами визначає наперед фінансову стійкість підприємства у довгостроковому плані. Підприємство з не ризиковим співвідношенням впевненіше почувається на ринку капіталу за рахунок додаткової емісії акції, облігацій або кредитів банків.

У світовій та вітчизняній практиці використовують сукупність показників для аналізу фінансової стійкості підприємства з погляду структури джерел фінансування.

1. Коефіцієнт автономії (незалежності), або коефіцієнт концентрації власного капіталу,

(2.4)

Коефіцієнт Кавт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансованих коштів. Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість підприємства і незалежність його від кредиторів. У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути меншою від 50 %, тобто Кавт > 0,5 [12].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фінанси»: