Сторінка
1

Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства)

Зміст

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 4

1.1. Сутність фінансової стійкості

підприємства та фактори впливу на її рівень……… 4 -1.2. Оцінка фінансової стійкості за відносними --- показниками 5 -1.3. Оцінка фінансової стійкості за абсолютними

показниками…………………………………………………… .… .6

РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАТ " СІЛЬГОСПРОДУКТ ” 10

-2. 1.Фінансова стійкість за критерієм стабільності

джерел покриття запасів .10

-2.2. Основні показники фінансової стійкості підприємства……… … .12

2.3. Оцінювання ринкової стійкості підприємства………………… 13

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ----------- ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ…………………………………… .…23

ВИСНОВКИ .25

СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .27

ДОДАТКИ 29

ВСТУП

В сучасних економічних умовах підприємства отримали самостійність у веденні господарства та в управлінні, несуть повну відповідальність за прийняття рішень.

Сучасний стан більшості підприємств знаходиться на межі банкрутства. Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) на 1 вересня 2005 року становила відповідно 307,8 та 386,6 млрд. грн., а на 1 вересня 2006 року зросла до 326,7 та 416,7 млрд. грн. відповідно, що вказує на погіршення фінансового стану підприємств. [ 21 ]

Метою дослідження в даній курсовій роботі є дослідження та аналіз фінансової стійкості, а також факторів, за допомогою яких можна управляти фінансовим станом підприємства.

Відповідно до мети були визначені такі завдання;

- ознайомитися з теоретичними основами “ фінансової ---- стратегії ” підприємства, та “ фінансової стійкості ” як її

---- - складової;

- здійснити аналіз фінансової стійкості на даному підприємстві;

- розробити заходи підвищення фінансової стійкості --------------- досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства ЗАТ " Сільгосппродукт ”. Інформаційною базою для виконання роботи слугували бухгалтерська звітність, калькуляція фінансового положення підприємства, а також різноманітні методологічні джерела.

З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійкості суб’єктів господарювання, що зумовлює певну необхідність визначення тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань спрямована фінансова стратегія підприємства.

1.ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість.

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями:

• рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

• платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);

• часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування.

Наведеним критеріям відповідає сукупність абсолютних і відносних показників фінансової стійкості, де враховано нормативні вимоги щодо характеристики фінансового стану підприємств в Україні.

1.1.Сутність фінансової стійкості підприємства

та фактори впливу на її рівень

Однією з ключових задач аналізу фінансової стійкості підприємства є вивчення показників, що характеризують його фінансову стійкість, яка являється головною умовою життєздатності підприємства. Визначення межі фінансової стійкості підприємств має істотне практичне значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах переходу до ринку, тому що, недостатня стійкість суб’єктів господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких постійно зростає.

Фінансова стійкість підприємства – це більш узагальнена характеристика фінансового стану підприємства, яка в певній мірі включає показники ліквідності та платоспроможності. Разом із тим, існує своя система критеріїв оцінки фінансової стійкості, яку підприємства використовують для оцінки надійності партнерів в господарських стосунках.

Під фінансовою стійкістю розуміється такий стан фінансових ресурсів підприємства і такий ступінь їх використання, за яких підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне через ефективне їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, а також здійснювати витрати для його розширення й оновлення.

Фінансова стійкість характеризується стабільним перевищенням доходів над витратами, вільним маневруванням грошовими коштами та ефективним їх використанням в процесі поточної діяльності. [1. 49-52]

Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті. Важливо, щоб стан джерел власних та запозичених засобів відповідав стратегічним цілям розвитку підприємства, так як недостатня фінансова стійкість може призвести до його неплатоспроможності, тобто відсутності грошових коштів, що необхідні для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою. Одночасно наявність значних залишків вільних грошових коштів ускладнює діяльність підприємства за рахунок іммобілізації в надлишкові матеріально-виробничі запаси та витрати.

Відповідно, зміст фінансової стійкості характеризується ефективним формуванням та використанням грошових ресурсів, необхідних для нормальної господарської діяльності.

Практична робота щодо аналізу фінансової стійкості підприємства здійснюється саме на основі даних фінансової звітності – головним чином за даними бухгалтерського балансу.

Усі показники, що характеризують фінансову стійкість можна розділити на абсолютні та відносні (Додаток 1. Мал. 1)

1.2.Оцінка фінансової стійкості за відносними показниками

Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і залучених засобів і оцінюється за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку є статі активу і пасиву бухгалтерського балансу. [1. 54-55]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фінанси»: