Сторінка
1

Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого)

Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування:

а) розуміти:

- мету висловлювання;

- фактичний зміст;

- причиново-наслідкові зв’язки;

- тему і головну думку висловлювання;

- виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;

б) уявляти наявні у тексті образи (якщо є);

в) давати оцінку прослуханому.

ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Перевіряється здатність учнів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обго­ворюється;

б) демонструвати вміння:

— складати діалог відповідно до запропонованої ситу­ації й мети спілкування;

— досягати комунікативної мети;

— використовувати репліки для стимулювання, підтри­мання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

— дотримуватися теми спілкування;

— додержувати правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);

— дотримуватись норм літературної мови;

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка об­говорюється;

г) аргументувати висловлені тези, спростовувати по­милкові висловлювання співбесідника; демонструвати пев­ний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логіч­ність, виразність, доречність, винахідливість тощо).

Зазначені характеристики діалогу служать основними критеріями при його оцінюванні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Початковий

(Бали цього

рівня одержу-

ють учні, успі-

хи яких в само-

стійному скла-

поки що не-

значні  

1

В учня виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише "так" чи "ні" або аналогічними уривчастими реченнями ствердного та заперечного характеру.

2

Учень відповідає на елементарні запитання данні діалогу короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але досягти комунікативної мети йому ще важко.

3

Учень бере участь у діалозі за найпростішою мовленнєвою ситуацією, може не лише від­повідати на запитання співбесідника, але й формулювати деякі запитання, допускаючи помилки різного характеру. Проте комуні­кативна мета досягається ним лише частково.

Середній

(Бали цього

рівня заслуго-

вують учні, які

досягли певних

результатів у

складанні

діалогу за дво-

ма чотирма

показниками з

нескладної

теми, але за

іншими кри-

теріями резуль-

тати поки що

незначні)

4

Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються послідовністю, доказовістю, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.

5

Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.

6

Учень успішно досягає комунікативної мети у діалозі з нескладної теми, його репліки зага­лом є змістовними, відповідними основним правилам поведінки в розмові, нормам ети­кету, проте їм не вистачає самостійності суд­жень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Достати ій

(Бали цього

рівня заслуго-

вують учні, які самостійно, в

цілому вправно

за більшістю

критеріїв склали діалог з теми , що

містить певну

проблему, про-належну культуру

спілкування,

проте за деяки ми з критеріїв

(від 2-х до 4-х)

їхнє мовлення

ще містить певні недоліки)

7

Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з'являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додер жуються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.

8

Учень загалом вправно бере участь у діалозі демонстрували за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з'являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на використанні прислів'їв і приказок, проте допускають певні недоліки за кількома критеріями (3-ма).

9

Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності і культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається особиста позиція співбесідників, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: