Сторінка
1

Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня)

Мета: дати поняття про орнамент, його види та форми; удосконалити вміння і навички створення орнаментів різних видів, перетворення реальних форм у деко­ративні; ознайомити з особливостями узагальнення та стилізації природних форм у різних видах декоративно-прикладного мистецтва; формувати творче та образне мислення; розвивати фантазію; виховувати естетичне ставлення до творів народного декоратив­но-прикладного мистецтва.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: для вчителя — оригінали, копії, репродукції виробів декоративно-прикладного мистецтва (мал. 61-70), плакати із зображенням орнаментів різних видів та їх елементів (мал. 71-75);

для учнів —папір, графітовий олівець, пензлі, фарби, палітра, склянка з водою, серветка.

Вузлики на пам'ять

Візерунок — малюнок, що утворюється переплетінням ліній, фігур, сполученням кольорів (як правило, на вишивці, мереживі, орнаменті тощо).

Орнамент (від латин, ornamentum — оздоба, прикраса) — візе­рунок, побудований на ритмічному чергуванні й поєднанні геомет­ричних елементів або стилізованих тварин чи рослинних мотивів. За закономірностями побудови розрізняють: фриз, бордюр, сітчастий орнамент.

Мотив (франц. motif, від латин, move — рухаю) — 1) Тема або ідея твору мистецтва. 2) Зразок, характерна особливість (малюнка, зображення тощо).

Рапорт (від франц. rapport — повернення) — елемент набірно­го орнаменту, що багаторазово повторюється; має як простий, так і складний елементи. Застосовується в художньому оформленні шпалер, кераміки, тканини.

Хід уроку

I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Колективна робота за завданням.

Мал. 60

Учитель пропонує учням за короткий проміжок часу пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з теми «Декоративно-при­кладне мистецтво», застосувавши метод побудови асоціативного куща (мал. 60).

III. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Щоб по-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи, необхідно вивчати їхню історію, мову, культуру. І не тільки культу­ру, що створена талановитими архітекторами, художниками, музи­кантами, акторами, письменниками, ученими, але й ту, що впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, які утверджувалися, по­ширювалися, себто ставали традиційними.

Ця культура тісно пов'язана з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, пси­хологією. Вона виражена у звичаях, обрядах, традиційних знаннях, мистецьких виробах, творах усної народної творчості. І ми з вами про­довжуємо з нею знайомитися на уроках, образотворчого мистецтва.

(Учні переглядають відеоряд виробів декоративно-прикладного мистецтва. Учитель звертає увагу на оздоблення предметів.)

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота над формуванням термінів, навичок і вмінь.

Учитель дає визначення орнаменту як засобу образотворчого мистецтва, розповідає про види та форми орнаментів.

На конкретних прикладах учитель показує учням застосування стилізації в оздобленні предметів декоративно-прикладного мистецтва.

Аналізуючи конструкцію, форму предметів (макітра, глечик, плесканка, рушник, сорочка, плахта тощо). Учитель показує мож­ливість розміщення орнаменту на їх поверхні, підкреслює необхід­ність вибору орнаменту в органічному зв'язку з предметами побуту.

Характеризуючи особливості конструктивної побудови орнамен­тів, учитель звертає увагу на рівновагу окремих частин, використан­ня дзеркальної, осьової симетрії в створенні гармонійних поєднань мотивів (учні повинні зрозуміти, що симетрія — закономірне явище в організації форми предметів в природі й в композиції орнаменту), повторення мотивів; дає визначення рапорту та демонструє роль ритму в композиції.

Учні розглядають типові форми орнаменту, визначають законо­мірності їх побудови.

V. Практична діяльність учнів

Учні виконують ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямокутнику, смузі (за вибором) у такій послідовності:

1. Вибір форми та розміру ескізу орнаменту.

2. Визначення геометричного центра та осі симетрії.

3. Композиційне розташування елементів орнаменту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Образотворче мистецтво»: