Сторінка
3

Первісні графічні елементи в композиції

За роки незалежності в Україні швидкими темпами відбувається становлення і розвиток усіх видів реклами. В цих умовах надзвичайно важливим завданням графічного дизайну є створення зразків промис­лової графіки, в тому числі фірмових і товарних знаків, які б поєд­нували в зображальних формах не тільки функціональність, техноло­гічність виконання, образність, національні особливості, оригіналь­ність, а також науково обґрунтовані принципи формотворення.

3.Геометричні передумови художнього формотворення знакових образів

У сучасних умовах стійкого попиту на продукцію графічного ди­зайну проблема проектування фірмових і товарних знаків, які б поєднували в собі такі властивості, як емоційна образність, логічно вмотивована оригінальність, простота, конструктивна ясність побудо­ви, легкість візуального сприйняття, набула особливого значення.

За даними експериментальних досліджень, засвоєння візуальної інформації, впорядковані, закономірно побудовані зорові форми мають значно вищий показник засвоєння і відтворення, ніж "неправильні".

Якими б не були зображення знаків: фігуративними, атрибутив­ними, символічними чи абстрактними, – в основу їх завжди покла­дено певні геометричні закономірності.

Ще донедавна проектування знакових форм відбувалося тради­ційним методом, коли художник-дизайнер за аналогами або з безлічі зроблених натурних замальовок, ескізів зупиняв свій вибір на вдалі­ших за формою чи емоційною характеристикою зразках, поступово стилізуючи їх графічними засобами до елементарного рівня.

У зв'язку зі стрімким поширенням комп'ютерних технологій в усіх галузях людської діяльності людини традиційні "ручні" методи про­ектування знаків (ескізування, малювання оригінальних знаків "по сітці" чи за шаблонами) не витримують сьогодні ніякого порівняння з методами проектування засобів візуальної інформації за допомогою спеціальних потужних пакетів програм, які дозволяють залучати до арсеналу засобів графічної формалізації і естетичної виразності, крім елементарних, більш складні геометричні фігури: еліпс, гіперболу, параболу, спіралеподібні, циклоїдальні криві, їх різновиди та деякі інші. Сказане не означає, що відтепер слід позбутися "ручних" методів проектування, перейти виключно до машинних технологій. Навпаки, в художньому формотворенні мають синтетично поєднуватись тради­ційна і сучасна художні техніки з можливостями комп'ютерної гра­фіки, інтуїтивні здібності, талант художника-дизайнера і науково обґрунтовані методи оптимального вибору проектного рішення.

Принциповим моментом у процесі комп'ютерного проектування об'єктів графічного дизайну має бути розуміння того, що різноманітні за пластичним характером геометричні образи несуть у собі особливу за тектонікою гармонійну узгодженість, яка в синтезі з композицій­ними та графічними засобами дає можливість отримувати зразки з високими естетичними показниками.

Проведений авторами порівняльний аналіз геометричної морфології найкращих фірмових і товарних знаків дозволяє побачити загальну картину сучасного стильового формотворення, а також кількісні спів­відношення між собою знаків певної геометричної форми. Під час про­ведення аналізу свідомо не бралися до уваги знаки комбінованого типу (складені з кількох окремих форм чи різностильних елементів), знаки-логотипи, "мальовані" знаки сюжетного плану, а також знаки, у формі яких були наявні орнаментальні мотиви, національна символіка.

Об'єктами аналізу були знакові форми, які характеризувалися лако­нізмом, чіткою геометричною характеристикою, візуально-сприйнятним принципом побудови, цілісністю композиції і неподільністю фор­ми, без текстових та декоративних аксесуарів. Загальна кількість знаків, що була проаналізована, становила 985 різновидів.

Результати аналізу геометричної морфології знакових форм свід­чать, що:

- найбільшу перевагу художники-дизайнери надають квадрату і комбінаторним діям з квадратними модулями - таких знаків 18,71%;

- серед знаків, що складаються з одного елемента, який при цьому є елементарним геометричним модулем, переважають круглі - 12,60%;

- знаки, побудовані на комбінаториці частин кола, круга, цир­кульних кривих, складають 11,52%;

- лінійні знаки, форма яких утворена плавним рухом неперервної лінії, ламаним лінійним контуром або низкою прямолінійних відрізків, посідають четверте місце – їх нараховується 11,08%;

- незважаючи на те, що переважна кількість знаків будується на квадратній чи прямокутній підоснові, "чисту" прямокутну конфігу­рацію мають лише 8,26%;

- знаки форми правильних 5-,6-,8-кутників складають 7,82%;

- форма рівнобічного трикутника і його комбінацій притаманна 6,3% від загальної кількості знаків;

- найбільш уживаною динамічною плоскою кривою в знакових формах є спіраль. Знаки, побудовані за обрисами її різновидів скла­ дають 5,21%;

- "об'ємні" і "просторові" характеристики мають відповідно 4,34% і 3,69% знаків;

- криві конічних перерізів: еліпс, парабола, гіпербола та їх відрізки властиві формам знаків, що символізують, як правило, активні, ру­хомі процеси або явища. Серед знакових геометричних типажів вони складають 7%;

- обриси циклоїди та її різновидів характеризують 3,47% знаків.

На підставі отриманих результатів не можна зробити висновків віднос­но пріоритету тієї чи іншої геометричної форми. Незважаючи на най­більшу кількість "квадратних" знаків - це не означає, що такі форми є "найкращими" або "модними". В процесі проектування вибір і об­ґрунтування композиції образу залежить від багатьох факторів: іміджу фірми, її стилю, рівня виробництва, характеристик товару, ринку збу­ту продукції, вимог замовника, кваліфікації спеціалістів, а також за­собів проектування і відтворення проектної і демонстраційної графіки.

Проаналізовані "діючі" зразки фірмових і товарних знаків, розроб­лені кращими спеціалістами багатьох країн світу наприкінці 80-х – протягом 90-х років переважно традиційним "ручним" методом. Як наслідок цього, в основі композиції знакових форм домінують прості формотворчі принципи, елементарні геометричні форми. Складніші модулі типу спіралей, циклоїдальних кривих, конічних перерізів, безумовно, збагачуючи образно-пластичний арсенал знаків, викорис­тано обмежено, що пов'язано, очевидно, з проблемами точного відтво­рення форми кривих, відсутністю чи недостатньою кількістю в той час комп'ютерних технологій, подібних сучасним.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Образотворче мистецтво»: