Сторінка
1

Вивчення вправ і етюдів

ВИВЧЕННЯ ВПРАВ І ЕТЮДІВ

МІСЦЕ ЙПРИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Іноді доводиться зустрічатися з твердженням, що виконавська техніка набувається виключно під час вивчення художніх творів і що технічний розвиток учня залежить від того, наскільки вдало підібрано для нього художній репертуар, та від кількості й якості цього репертуару. Прихильники такого погляду однобічні в своєму розумінні навчального процесу і недооцінюють значення технічно­го матеріалу.

Існує і протилежна думка, ніби техніка виконавця формується тільки завдяки вивченню вправ та етюдів, які завжди повинні бути в центрі його уваги. Але прихильники ізольованого опанування техніки забувають, що живе виконавське мистецтво не може спиратися на абстрактні технічні навички, здобуті на вправах та етю­дах. Такі навички, за висловом Г. Нейгауза, є лише свого роду «напівфабрикатом», який потребує дальшої обробки й розвитку на художній літературі.

Завданням кож­ної вправи й кожного етюда неминуче повинно бути опанування певних простих елементів музики: чистої інтонації, точного ритму, , вирівняного звучання, певного забарвлення тембру тощо. Вправ­ність виконання технічного матеріалу без урахування його звучан­ня не має сенсу. Навпаки, саме ясність мети сприяє технічній шліфовці ігрового руху.

Таким чином, основне призначення технічного матеріалу поля­гає в тому, щоб допомогти швидше і надійніше засвоїти художній репертуар.

Вивчення технічного матеріалу в зв'язку з конкретним худож­нім твором має три функції: 1) підготовчу, 2) зміцнюючу і 3) ви­правляючу. Запланувавши для учня новий концерт або складну п'єсу, доцільно ще до початку роботи над ними ввести в щоденні заняття відповідно підібрані вправи й етюди на ті технічні прийоми, які там зустрінуться.

Систематична робота над вправами й етюдами корисна не тіль­ки для розвитку загальної та прикладної техніки. Вона сприяє вихованню фізичної витривалості музиканта, зміцненню його психічної витримки й уваги. Щоденна гра технічного матеріалу необхідна і для того, щоб приводити ігровий апарат у робочий стан і підтримувати досягнутий рівень техніки, але не повинна переви­щувати половини всього часу роботи за інструментом.

Робота над вправами — це ніби попереднє заготовлення основ­них конструкцій, з яких" потім монтується художнє виконання. Во­на доцільна лише тоді, коли вправи охоплюють типові види скрип­кової фактури, які найчастіше зустрічаються в художніх творах. До основних видів фактури, які вивчаються на вправах, належать:

У систематичній ро­боті і на протязі більших відрізків часу гра вправ обов'язково повинна відзначатися достатньою різноманітністю, бо лише тоді во­на розвиває потрібні для художньої гри навички. Невпинне онов­лення самих вправ і способів їх вивчення, поступове ускладнення завдань, заміна одних вправ іншими ,— ось вірна методика, яка виховує творче ставлення до занять технікою, розвиває гнучкість і оперативність у цій роботі.

На кожному етапі навчання скрипаля щоденні вправи поділя­ються на постійні й додаткові.

До постійних вправ належать основні технічні формули, які включають у себе найуживаніші в більшості художніх творів технічні прийоми в їх узагальненому схематичному вигляді. Це, головним чином, гами й арпеджіо, які виконуються основними ти­пами штрихів, подвійними нотами тощо.

Додаткові вправи охоплюють ті розділи техніки, в яких учень особливо відстає і які мають більш індивідуальний харак­тер. До них належить вивчення гам прикладними варіантами й епі­зодичні негамоподібні вправи спеціально для даного художнього твору у відповідності з завданнями його засвоєння. Заняття вправами, завдяки певній беземоціональності їх звуко­вого матеріалу, завжди вимагають великої вольової зосередженості й розумової активності. Без дотримання цієї умови користь від них буде невелика.

Гами й арпеджіо — це універсальний, найдійовіший вид вправ, який дає матеріал для засвоєння майже всієї техніки скрипаля. Необхідність систематичної роботи над гамами й арпеджіо випли­ває насамперед з того, що вони містять у собі звукові формули, які входять у фактуру всіх художніх творів. Адже кожна мелодія і кожний пасаж складаються або з гамоподібної, або з арпеджіо-подібної послідовності звуків, або з поєднання їх обох.

Гама — це вправа, що з однаковим успіхом може використо­вуватися і для послідовного, систематичного нагромадження за­гальних технічних навичок, і для підготовки та поліпшення вико­нання складних епізодів конкретного художнього твору. Робота над гамами потрібна для розвитку техніки як лівої, так і правої руки та для координації дій обох рук. Особливо корисна вона для вирівняння інтонації, звука і ритму, а також для оволодіння штри­хами й плавними змінами позицій.

До основних видів варіантного вивчення гам належать:

1. Різні тональності й лади. Спочатку коло тональностей обмежується більш зруч­ними й легкими для засвоєння (з відкритими струнами), але по­ступово скрипаль повинен навчитися грати всі без винятку гами до шести знаків включно. Працюючи над гамами, потрібно стежити за рівномірним засвоєнням мажору і мінору.

З додаткових видів гам заслуговують на значно ширше вживан­ня хроматичні послідовності й власне хроматична гама з трьома типами аплікатур (ковзання пальців, чергування пальців і гліссандо).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Музика»: