Сторінка
1

Міжнародний обмін, міжнародна торгівля та мікроекономічна політика

План

1. Валютний курс і платіжний баланс.

2. Операції підприємств по експорту – імпорту капіталу і технологій.

3. Вплив зовнішньоторгової політики держави на зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

1.

Ринкові відносини виникають при взаємодії економік різних країн. При цьому аналіз економічної поведінки суб'єктів ринку в середині країни має значення для пояснення процесів, що відбуваються у міжнародному обміні . По – перше національні суб'єкти можуть виступати в якості самостійних діючих осіб на міжнародних ринках. А тому їх поведінку можна описати в термінах мікроекономічного аналізу. По - друге на світовому ринку такі макроекономічні суб'єкти господарства як національна економіка можуть розглядатися з певною долею умовності як мікроекономічні одиниці. Це можливо тому, що торговий обмін двох країн має певну аналогію з торговим обміном між двома фірмами, хоча існує значна специфіка відносин в цій сфері.

Отже, міжнародні економічні відносини включають мікроекономічний аспект. Економіка різних країн характеризується своїми особливостями, специфічними виробничими ресурсами, кліматичними умовами, національними традиціями. Якщо економіка якоїсь країни має ряд переваг, то її фірми можуть пропонувати на світові ринки виробництва такої продукції, яку неможливо виробити в інших країнах. Але як же будуть будуватися економічні відносини, коли країни не мають очевидних економічних переваг. На таке запитання дає відповідь принцип порівняльних переваг, щ було сформульовано англійським економістом Рікардом. Згідно з цим принципом підприємствам вигідно спеціалізуватись і експортувати ту продукцію, що виробляється з більшими витратами чим виробництво інших товарів.

За допомогою аналізу кривих попиту та пропозиції можна пояснити як світова торгівля впливає на об’єм національного виробництва, на об'єм споживання і внутрішні ціни, на економічну поведінку фірм. Якщо уявимо існування конкурентного світового ринку певного товару . То рівноважна ціна, на ньому буде встановлюватися шляхом взаємодії всіх покупців і продавців з тих країн, що беруть участь в обміні. А рівноважна ціна на національному ринку буде зазвичай відрізнятися від світової, так як вона складається під впливом рішень продавців і покупців тільки однієї країни.

Відмінності світової і національної ціни покажуть можливий експорт або імпорт в дану країну.

У рівноваги на національному ринку

QД - QS = можливий імпорт.

Умови світової торгівлі визначаються співвідношенням між цінами які країни платять за імпорт і цінами по яких здійснюється як експорт. Ріст цін на імпорт і паління цін на експорт погіршує умови торгівлі для даної країни і її фірм - суб'єктів міжнародних відносин. Кількісно ця умова виражається в індексі умов світової торгівлі. IУ.С.Т. =(IЦ.Е. /I Ц.І.) х100% Індекс цін на експорт і імпорт .

Припустимо, що індекс експортних цін в Україні збільшився від 100 до 140%, а імпортних від 100 до 160% за три роки. Очевидно, що умови світової торгівлі для українських виробників погіршилися, так як індекс торгівлі впав із 100 до 87,5 (140/160)х100%. Отже, на виручені від експорту кошти Україна може імпортувати всього 87,5% тієї кількості яку вона імпортувала раніше. На 12,5% треба вивести більше, щоб отримати певну кількість іноземних товарів.

Умови торгівлі також суттєво залежать від нецінових факторів, таких як тарифи, квоти, ступінь монополії виробництва, що поставляє на світовий ринок товари, субсидії держави та інші фактори.

2.

Особливістю торговельних відносин на світових ринках є необхідність поряд з обміном обмінюваних товарів обмінювати національні валюти . Сукупність операцій обміну на іноземну валюту являє собою міжнародний валюьний ринок. Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни виражена в грошових одиницях другої. На світовому валютному ринку валютний курс встановлюється під впливом попиту та пропозиції. Фірми – експортери створюють пропозицію національної валюти. Якщо валютний курс зростає, це означає, що грошова одиниця даної країни дорожчає для іноземних партнерів і відповідно зростають ціни на її товари. Можна виділити фактори, які впливають на валютний курс і змінюють купівельну спроможність національної валюти:

· валютний курс залежить від рівня конкурентноздатності національних товарів на світових ринках;

· валютний курс знаходиться під впливом темпів інфляції;

· валютний курс знаходиться під впливом процентних ставок в різних країнах.

Високі процентні ставки в країні стимулюють приплив іноземного капіталу і зростання валютного курсу і навпаки, зниження процентних ставок веде до відтоку капіталу за кордон і до падіння національної валюти;

валютний курс знаходиться під впливом державного регулювання. Держава може суттєво обмежити валютні операції. Держава може змушувати підприємства продавати свою валютну виручку по офіційно занижених курсах в центральному банку. Держава також може ввести обмеження на здійснення певних валютних операції для окремих категорій власників.

В 90-тих роках на світових валютних ринках валютні курси можуть здійснювати різні види плавання:

· вільне плавання здійснюють найстабільніші валюти;

· спільне плавання здійснюють валюти курси країн, які використовують в розрахунках між собою фіксоване коливання курсів, а з іншими використовують режим вільного плавання. Це країни, які входять в економічні союзи;

· пов’язане плавання – жорстка фіксація національної валюти до ведучої.

Вплив валютного курсу на зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

Фірмам – імпортерам вигідно зростання валютного курсу національної і невигідно її зменшення, оскільки це означає, грошова одиниця даної країни є дорожчою для іноземців і відповідно зростають ціни на її товари. Фірмам – експортерам вигідно зниження курсу своєї національної валюти і не вигідно її підвищення, так як зниження цін на продукцію експортера для іноземного покупця означаю розширення об’єму продаж.

3.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств – це діяльність, що пов’язана з переміщенням товарів, капіталів, технологій або послуг за кордон. Підприємство повинно встановити цілі експортно–імпортних операції.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Мікроекономіка»: