Сторінка
7

Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі

4.Капітал як фактор виробництва.

Капітал як фактор виробництва являє собою майно (засоби виробництва), що належить підприємцям або іншим власникам і використовується в процесі створення товарів і послуг.

Поняття капітал та його різноманітні форми, види, елементи є такими ж поширеними в економічній теорії та повсякденному житті, як поняття гроші, власність, ціна то що. Тут я хочу розглянути деякі з них.

апітал – це всі засоби виробництва, створені людьми: інструменти, промислове обладнання та інше, а також знання, вміння і досвід, набуті людством і індивідом у процесі навчання і практичної діяльності. Створення будь-якого капіталу пов’язане з певним компромісом між сьогоденням, коли доводиться терпіти незручності задля накопичення капіталу у майбутньому.

Граничний фізичний продукт, віднесений до вкладеного капіталу, можна визначити, як відношення збільшення майбутнього випуску продукції до його скорочення в даний момент.

Економічна теорія відрізняє:

– фізичний капітал – сукупність матеріальних засобів, які використовуються на різних етапах виробництва і збільшують продуктивність людської праці (верстати, будівлі тощо);

– фінансовий капітал – сукупність грошових засобів;

1. юридичний капітал – сукупність прав розпорядження деякими цінностями;

2. людський капітал – це ті вклади, які збільшують фізичну чи розумову здатність людини.

У процесі виробництва різні елементи фізичного капіталу поводять себе неоднаково. Одна частина функціонує на протязі довгого періоду, інша використовується одноразово. Першу частину капіталу називають основним капіталом, другу – оборотним капіталом.

Основний капітал – це капітал, котрий приймає участь у процесі виробництва на протязі декількох виробничих циклів і передає свою вартість на створюючи товари по частинах.

Оборотний капітал – сировина, матеріали, електроенергія і т.д. – приймають участь у виробничому циклі лише один раз і свою вартість повністю переносять на створені продукти.

Основний капітал по мірі використання зменшується.

Фізичне зношення – чим більший час експлуатації основного капіталу, тим більше фізичне зношення.

З фізичним зношенням пов’язане поняття амортизації.

Амортизація – це об’єктивний процес поступового перенесення вартості засобів праці, відповідно до їх зносу, на вироблену з їх допомогою продукцію, послуги. Шляхом проведення амортизаційних відрахувань формується амортизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів.

Моральний знос – процес знецінення основного капіталу, внаслідок появи більш дешевого чи вдосконаленого сучасного обладнання.

Кожен фактор виробництва створює свій доход, яким винагороджується власник фактору. Для капіталу таким доходом є відсоток.

Відсотковий доход – це доход на вкладений у бізнес капітал. В основі цього доходу лежать витрати від альтернативного використання капіталу.

Згідно неокласичної теорії рівноважна ставка відсотку визначається на ринку капіталу шляхом порівняння корисності (граничної доходності MRP) капіталу і витрат від відмови використовувати капітал у теперішній час.

Функціональні форми капіталу – грошова, продуктивна, товарна.

Щоб заснувати підприємство потрібні грошові кошти, тобто грошовий капітал.

Промисловий капітал – капітал, що функціонує в сфері матеріального виробництва, у процесі свого руху послідовно проходить три стадії, приймає і скидає три форми й у кожній з них виконує відповідні функції.

Товарний капітал - одна із функціональних форм, що наряду з грошовою та промисловою відповідає певній стадії кругообороту промислового капіталу.

Торговий капітал – капітал, що функціонує в сфері товарного обігу, одна з найдавніших форм капіталу, що спочатку виступала в вигляді купецького.

В розвинутому ринковому господарстві це відокремлена частина промислового капіталу в товарній формі. Торговий капітал безпосередньо не приймає участі у виробництві, але виконує важливу роль опосередковуючи реалізацію товарів, доведених до споживачів і тим самим сприяє прискоренню обороту промислового капіталу і косвено впливає на збільшення маси прибавочної вартості, а значить і на зростання капіталістичного прибутку. Формула руху торгового капіталу Г – Т - Г¢.

Його основною функцією є перетворення торгового капіталу в грошовий за допомогою актів купівлі-продажу.

4.1.Види капіталів.

Позичковий капітал - це капітал, що приносить проценти. Одна з найдавніших форм капіталу, що виступала у вигляді лихварського.

Позичковий капітал - це грошовий капітал, що віддає його власник в суду функціонуючому підприємцю на визначений строк на умовах повереності і за певну плату у вигляді проценту. Позичковий капітал формується із тимчасово вільних грошових коштів, що створюються в процесі обороту промислового капіталу.

Форма руху позичкового капіталу Г – Г¢. Найбільш спотворює реальні виробничі відносини, породжуючи думку, що гроші, незалежно від процесу виробництва і процесу обігу, приносять великі гроші. В дійсності процент – одна з перетворених форм прибавочної вартості. Одну її частину отримує підприємець, іншу – віддає грошовому капіталісту як плату за позичку.

На основі кредиту виникає акціонерний капітал.

Акціонерний капітал - пайовий капітал, що створюється способом об’єднання багатьох індивідуальних капіталів і залучення грошових коштів вкладників шляхом випуску і продажі акцій та облігацій на фондовій біржі і використовуваний акціонерними товариствами.

На основі кредиту виникає також банківський капітал.

А монополістичний банківський капітал не багатьох найбільших банків, що злились з капіталом монополістичних союзів промисловців це - фінансовий капітал.

По характеру обороту, по способу перенесення вартості на виготовлений продукт, капітал поділяється на:

ü Основний капітал – елементи виробничого капіталу (засобу праці), що повністю беруть участь у процесі виробництва, а вартість, що переноситься на готовий продукт по частинам, у міру зносу, повертається капіталісту повністю , у грошовій формі протягом цілого ряду кругооборотів.

ü Оборотний капітал – елементи виробничого капіталу (предмети праці і робоча сила), вартість яких входить у готовий продукт повністю і повертається капіталісту в грошовій формі після кожного виробничого циклу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Мікроекономіка»: