Сторінка
6

Основи агрохімії

ПРОСТІ КАЛІЙНІ ДОБРИВА.

Сильвініт КСІ • NaCl має 12-18% К2О, багато натрію, тому краще використовувати на пасовищах, під кормові культури та цукрові буря­ки. Вносять восени під зяблеву оранку з метою вимивання хлору.

Каїніт - КСІ • MgSO4 • ЗН2О містить до 10-12%, а збагачений - до 18% К2О. Це грубокристалічна речовина сірого, білого або оранжевого забарвлення. Недоліком є те, що містить багато хлору. Вносять його під зяблеву оранку, щоб створити сприятливі умови для вимивання хлору.

Полігаліт K2SO4 MgSO4 CaSO4H2О - 12-15% K2O, безхлорне доб­риво, цінне для картоплі, льону, зернових. Вносять восени.

Калій магнезія містить 24-27% К2О та 11-18% MgO. Цінне добриво під культури, чутливі для хлору (картопля, овочі, плодові, гречка, льон).

Каліймаг містить 18-19% К2О. Має добрі фізичні властивості, негігроскопічнt, не злежується. Цінне добриво на легких ґрунтах під кар­топлю, овочі.

КОНЦЕНТРОВАНІ КАЛІЙНІ ДОБРИВА.

Хлористий калій - містить 52-60% К2О. Добриво білого забарвлен­ня, має домішки червоних кристалів. Застосовують під всі культури і на всіх ґрунтах.

Калійна сіль - 30-40%. Отримують шляхом змішування хлористого калію із сильвінітом або каїнітом. Добриво сірого або світло-сірого за­барвлення, малогігроскопічне. Рекомендують під всі культури, під всі способи внесення, на всіх ґрунтах.

Калій-електроліт - має до 32% К2О. Отримують як побічний про­дукт при виготовленні магнію з карналіту. Містить багато хлору.

Сульфат калію - безхлорне добриво, містить 48-50% К2О.

Рекомендується під більшість сільськогосподарських культур.

Поташ - містить до 60% К2О. Отримують як відходи при вироб­ництві алюмінію з нефеліну. Використовують при компостуванні.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ. Використання калійних добрив найбільш ефективно на ґрунтах легкого гранулометричного складу. Калій у ґрунті може знаходитися в різних формах - калій ґрунтового розчину, обмінний калій, фіксований калій, силікатний калій невивітрених мінералів.

Нагромадження калію в ґрунтах відбувається при внесенні органіч­них добрив. Гумус зв'язує калій тільки в обмінну форму і не фіксує його.

Внесення високих доз калійних добрив перед застосуванням азот­них, які містять останній в амонійній формі, забезпечує підвищення ефективності азоту. На піщаних ґрунтах дозу калійних добрив необхі­дно збільшувати на 20-ЗОкг/га. Ефективність калійних добрив зростає при їх сумісному внесенні з азотними та фосфорними добривами.

КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА. Комплексні добрива аналогічні зви­чайним, але в роки підвищеного зволоження вони мають свою перева­гу. Випускають 8-10 марок при різному співвідношенні N:P:K (l:l:l; 1:0,5:1; 1:2:0; 2:1:1; 2:1:1,5; 1:1,5:1,1 та інші). Особливо важливим є зас­тосування комплексних добрив в районах з радіонуклідним забруднен­ням території, де перевагу необхідно надавати калійним, фосфорним над азотними для зменшення надходження в рослини цезію та строн­цію, які є аналогами калію, кальцію та фосфору.

Комплексні добрива діляться на тверді та рідкі, їх застосовують на всіх ґрунтах, під всі культури, у різні строки і різними способами.

Амофос містить 10-12% N та 46-50% Р2О5. Використовують на ґрунтах з низьким вмістом фосфору. Недоліком є великий розрив між азотом та фосфором.

Діамофос містить 20-21% N та 46-50% Р2О5, є добрим компонен­том для виготовлення тукосумішок.

Калійна селітра містить 13% N, 46% К2О. Білий порошок, застосо­вують під культури, чутливі до хлору. Значна різниця між вмістом калію та азоту (1:3,5) дозволяє використовувати її для підживлення картоплі та коренеплодів, коли необхідно мало азоту, але багато калію.

Нітрофоска - 11:10:11 - містить азот та калій водорозчинний, а фосфору 25-60% водорозчинного, а решта - цитраторозчинний. Вико­ристовують на всіх ґрунтах, за винятком солонців.

Нітрофос - складне добриво, містить 23% азоту, 17% фосфору (60% водорозчинного). Використовують на всіх ґрунтах під рослини, яким не потрібно калію.

Діамонітрофоска - потрійне складне добриво, містить 17-18% NPK у співвідношенні 1:1:1. Цінне добриво для всіх ґрунтів і всіх рослин.

Нітроамофос - містить близько 24% азоту та 24% водорозчинного фосфору. Використовують на ґрунтах, забезпечених калієм.

Нітроамофоска - містить NPK у співвідношенні 17:17:17. Добрі фі­зичні властивості. Є цінним добривом на всіх ґрунтах, під усі культури. Кристалін - складне добриво, містить від 41 до 66% NPK. Загаль­ного засвоюваного фосфору - 10-20%. Це добриво безхлорне. Широко використовується в теплицях. Випускають чотири марки (1-4). Можна застосовувати в теплицях у вигляді розпиленого водного розчину.

Суперфоска - складне добриво, містить 11-16% Р2О5 та 12-21% К2О. Використовується на ґрунтах з підвищеним вмістом азоту.

ФОСФОРНО-КАЛІЙНІ СКЛАДНІ ДОБРИВА. Метафосфат кальцію містить 65-74% Р2О5. Вміст кальцію - 22-27%. Використову­ють на кислих ґрунтах. Метафосфат калію містить до 60% Р2О5 та 33% К2О. Вносять під зяблеву оранку на ґрунтах, забезпечених азотом.

Метафосфат амонію містить до 60% Р2О5 та 17% N2O. Вносять, як основне добриво.

РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА. Застосування рідких комплек­сних добрив (РКД) у сільському господарстві дає економію капіталь­них вкладень в середньому 27%. Вони є розчинами, які містять макро- та мікроелементи. В РКД немає вільного аміаку, тому їх внесення мо­же бути поверхневим з наступним загортанням. Вихідним матеріалом для РКД є фосфорна кислота, розчини азотних добрив (сечовина, аміачна селітра, аміак), солі калію, мікроелементи. При використанні се­човини отримують більш концентроване РКД.

Випускають також РКД із суспензаторами, які вводять з метою, щоб основне добриво не випадало в осад. Як суспензатор використову­ють глину (22 кг/т).

Рідкі комплексні добрива є різних співвідношень: 12:12:12; 10:30:10; 10:34:0 та інші. Вносять їх восени або весною.

МІКРОДОБРИВА. Найбільш поширеними мікродобривами є мар­ганцеві, борні та мідні. Застосовують їх з врахуванням вмісту мікро­елементів у ґрунтах.

Марганцеві добрива. Не вистачає марганцю в лужних, нейтральних, збагачених на органічну речовину, провапнованих ґрунтах. Як добриво використовують відходи металургійної промисловості: марганцевий тилам, які містять 9-15% марганцю; сульфат марганцю, який містить 24,6% марганцю. До недостачі марганцю чутливі картопля, буряк, овес, плодові, овечі, лучні культури.

Борних добрив вимагають ґрунти легкого гранулометричного скла­ду, карбонатні, а також провапновані, особливо у вологих зонах, їх доцільно вносити під буряк, картоплю, овочі, плодові культури, куку­рудзу та багаторічні трави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Хімія»: