Сторінка
1

History of “Red Cross”

Протягом Кримської війни (1854-1856), з ініціативи Пирогова перша група медичних сестер була навчена і відіслана до Севастополя щоб допомогти захисникам (миру). Це дало початок організації “Червоний Хрест”.

В 1886 році була організована перша бактеріологічна станція в Одесі, це було дужа важливо для розвитку мікробіології та епідеміології. Відомі науковці І.І. Мечніков та М.Ф. Гамалія працювали на цій станції і досягли великого успіху в своїх дослідженнях. Окрім сприятливих умов для успішного розвитку природних наук в Росії, багато видатних науковців працювало в Україна. Відомо, що прекрасні науковці М.І. Пирогов та його послідовники, такі як В.О. Караваєв, О.Ф. Шимановський, М.В. Шкліфасовський, та інші зробили цінний внесок в українську медицину.

Відомі науковці В.А. Образцов та М.Д. Стражеско, були засновниками київської терапевтичної школи. Вони зробили величезний прогрес в області кардіології. Багато було зроблено для лікування багатьох очних хворіб провідним науковцем, академіком В.П. Філатовим, який заснував Інститут очних хворіб в Одесі. Багато інших видатних науковців працювало в Україні, імена яких добре відомі в світі.

1) When started the Crimean War?

2) Who trained and sent the first detachment of nurses?

2) Where were sent the first detachment of nurses?

4) What event gave the begining of the organization “Red Cross”?

5) The first bacteriological station was organized in Odesa? wasn’t it?

6) When was organized the first bacteriological station?

7) What famous scientists worked at bacteriological station?

8) What scientists were in Ukraine?

9) Who founded the Kyiv therapevtist school?

10) What was the name of institute founded by V.P. Filatov?

During the Crimean War (I854-1856), upon Pirogov's initiative first detachment of nurses was trained and sent to Sevastopol to help its defenders. It gave the beginning of the organization “Red Cross”.

In 1886 the first bacteriological station was organized in Odesa which was of great importance in the development of microbiology and epidemiologist. The famous scientists I.I. Mechnikov and M.F. Camaliya worked at this station and succeeded much in their investigations. Inspite of favourable conditions, for the successful development of natural sciences in Russia many outstanding, scientists worked in Ukraine. It is known that the brilliant scientist M.I. Pirogov and his followers, as V.O. Karavayev, O.F. Shimanovsky, M.V. Sklifosovsky and others made valuable contribution in the Ukrainian medicine.

The famous scientists V.P. Obraztsov and M. D. Strazhesko were founders of Kyiv therapeutist school. They made a huge progress in the field of cardiology. Much was done in the treatment of many eye diseases by the prominent scientist, academician V.P. Filatov who founded the institute of Eye diseases in Odesa. Many other outstanding scientists worked in Ukraine whose names are well known in the world.Інші реферати на тему «Іноземна мова»: