Сторінка
1

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів)

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………… .…3

1. Обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови …………………………………………………………………………….……6

2. Вікові особливості учнів, які необхідно враховувати при організації рольових ігор………… 9

3. Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам …………………………………………………………………… …………12

3.1. Навчальні і виховні можливості рольової гри……………………………….… 12

3.2. Вимоги до рольових ігор на уроці……………………………………………… 15

3.3. Місце рольової гри в навчальному процесі…………………………………… 16

3.4. Структура рольової гри……………………………………………………….… .17

3.5. Етапи рольової гри………………………………………………………….….….18

3.5.1.Підготовка до рольової гри…………………………………………… … .18

3.5.2. Проведення рольової гри………………………………………… .…… 19

3.5.3. Обговорення рольової гри. Аналіз помилок учнів ……………… .20

3.6. Класифікація ролей. Форми проведення рольових ігор………………… 22

4. Приклади рольових ігор на уроках французької мови в старших класах…… .23

4.1. Рольова гра “Дискусія між українськими й англійськими однолітками ”….…23

4.2. Рольова гра “Міжнародна конференція з питань захисту навколишнього середовища ”……………………………………………………………………………25

4.3. Рольова гра “Обмін учнями між країнами Україна та Франція ”……… .……26

Висновки…………………………………………………… .27

Література………………………………………………………………………… 29

"Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості".

В.О. Сухомлинський

Вступ

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння засобами спілкування

(фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування [13:39].

Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі з учнями старших класів є рольова гра, яка розглядається у даній курсовій роботі.

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в французькій мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним з таких прийомів є рольова гра.

Що ж таке рольова гра ?

Рольова гра подібна виставі в театрі. Це виконання студентами ролей, заданих певними ситуаціями, які вимагають використання особливої поведінки та відповідної лексики. Гра забезпечує невимушену обстановку, в якій студенти є настільки винахідливими і жвавими, наскільки це можливо. Група студентів, яка успішно виконує рольову гру, дуже схожа на групу маленьких дітей, яка грається у лікарів, школу, батьків тощо. Вони підсвідомо творять свою власну реальність. Таким чином, вони експериментують, використовуючи свої знання про реальний світ, і водночас розвивають здатність взаємодіяти з іншими людьми. Ця діяльність є захоплюючою [22].

Рольова гра – простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, один із найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.

Метою даної курсової роботи є розкрити значення рольової гри на уроці іноземної мови не тільки як засобу стимулювання процесу навчання, його оптимізації, але й як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів.

Предмет дослідження:

рольова гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу на уроках іноземної мови в старших класах.

Об’єкт дослідження:

вплив гри на процес навчання і на процес формування знань, навичок, умінь.

Завдання курсової роботи:

· Обґрунтувати доцільність використання рольових ігор на уроках іноземної мови;

· Розглянути вікові особливості учнів, які необхідно враховувати при організації рольових ігор;

· З'ясувати вимоги до рольових ігор на уроці іноземної мови;

· Розглянути структуру, етапи рольової гри, а також її місце у навчальному процесі;

· Розробити приклади рольових ігор.

1. Обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови в середніх навчальних закладах

Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок. Російський письменник Ю. М. Нагибін так оцінює значення гри в дитинстві: « У грі виявляється характер дитини, його погляди на життя, його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих проблем » [18: 115].

К.Д. Ушинський (1824 – 1871), автор теорії духовного розвитку дитини у грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі підготовки дитини через гру до трудової діяльності.

К.Д. Ушинський стверджував, що у грі об’єднуються одночасне прагнення, відчуття і уявлення [18: 216].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Іноземна мова»: