Сторінка
1

Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки

Зміст

Вступ. 2

1. Поняття і сутність доходів у ринковій економіці 3

1.1 Сутність та види доходів. 3

1.2 Доходи від тіньової економіки. 7

1.3 Державна політика доходів. 8

2. Система розподілу доходів в ринковій економіці 9

2.1 Сутність і механізм розподілу доходів. 9

2.2 Заробітна плата і доходи від трудової діяльності 13

2.3 Структура доходів населення України. 16

3. Легалізація доходів як фактор підвищення економіки України. 19

3.1 Проблеми, пов’язані з тінізацією доходів. 19

3.2 Заходи, щодо зменшення рівня тінізації доходів. 23

Висновки. 24

Література. 25

Додаток 1. Звіт про виконання Державного бюджету України по доходах на 1 листопада 2002 року 27

Вступ

Тема даної курсової роботи – „Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки”.

Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з формами та особливостями доходів в ринковій економіці. Також метою написання роботи є поглиблення теоретич­них і практичних знань в галузі економічної теорії, вироб­лення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практи­чних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень і уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.

Основними завданнями дипломної роботи є: вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань сучасного стану формування доходів в Україні; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми;

Актуальність обраної теми полягає в тому, що для країн з перехідною економікою регулювання доходів надзвичайно актуально, тому що в умовах економічної кризи спостерігається особливо гостре протиріччя між обмеженістю ресурсів для реалізації соціальних програм на тлі зниження життєвого рівня населення і зрослих вимог до кінцевого попиту як одному з головних двигунів економічного росту. Глобальні соціально-економічні перетворення, що торкаються всіх сторін життєдіяльності суспільства, викликають необхідність зваженої й обґрунтованої політики доходів.

В роботі розкриваються наступні питання: сутність та види доходів, їх особливості в умовах ринкової економіки, державна політика у сфері управління доходами, проблеми та перспективи детінізації доходів в Україні тощо.

При написані роботи автором використовувались нормативні акти, підручники, монографії, аналітичні статті, періодичні видання з економічної теорії, політекономії, макроекономіки тощо.

1. Поняття і сутність доходів у ринковій економіці

1.1 Сутність та види доходів

Основними виробничими факторами є: земля, включаючи всі природні ресурси; капітал, або інвестиційні ресурси (засоби виробництва, транспортні засоби і збутова мережа); праця, тобто усі фізичні і розумові здібності людей, які застосовуються у виробництві товарів і послуг; підприємницькі здібності.

Доход на кожний з перерахованих факторів відповідно до економічної теорії дорівнює граничному внеску цього фактора в отриманий підприємством (фірмою) доход після реалізації продукції. Такий розподіл доходу можна було б вважати справедливим по відношенню і до робітників, і до власників майнових ресурсів (землі, капіталу й ін.). У дійсності ж розподіл доходів виходячи тільки з теорії граничної продуктивності приводить до значної нерівності, у першу чергу через нерівність у розподілі виробничих ресурсів. Тому в умовах сучасного демократичного суспільства необхідна державна політика доходів, спрямована на зм'якшення цієї нерівності. У силу недосконалої конкуренції на ринку розмір доходів (включаючи ставки заробітної плати) найчастіше не відбиває внеску факторів виробництва у випуск продукції.

Розглянемо докладніше, що являє собою доход по кожному з факторів.

Номінальні доходи, характеризують рівень грошових доходів незалежно від оподатковування і зміни цін. Реальні доходи характеризують доходи з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів, а також витрат на виплату податків і інших обов'язкових платежів. Для визначення реальних доходів із загальної суми всіх доходів віднімаються податки й інші платежі в бюджет. Сума, що залишилася, рівна вартості спожитих і частково накопичених населенням товарів, утворює фонд кінцевих реально використовуваних у даному періоді доходів населення. Динаміка реальних доходів визначається шляхом порівняння кінцевих доходів за різні періоди, виражених у порівнянних цінах.[1]

Заробітна плата — це ціна, виплачувана за використання праці, іншими словами, за трудові послуги, надані працівниками самих різних професій при реалізації їхньої ділової активності.[2]

До вартості будь-якого товару входить вартість природних ресурсів, включаючи землю. Доход, що приносить цей фактор виробництва, називається рентою, або економічною рентою. У більш широкому змісті економічна рента — це ціна, що сплачується за використання землі й інших природних ресурсів, кількість яких строго обмежена. Обсяг використовуваних природних ресурсів, як правило, не змінюється в скільки-небудь значних масштабах, фіксований характер пропозиції цих ресурсів означає, що попит виступає єдиним діючим фактором, що визначає ренту.

Хоча для суспільства в цілому природні ресурси виступають як безкоштовний дарунок природи, але, з погляду окремих користувачів її, рентні платежі являють собою витрати. Для окремих фірм або підприємств земля має альтернативні варіанти використання (наприклад, для оброблення сільськогосподарських культур або для житлового будівництва). Така альтернатива визначає в чималому ступені господарське поводження фірми.

Доходом на капітал економічна теорія називає відсоток. На практиці він з'являється в декількох видах. Якщо капітал має грошову форму, то постачальники грошового капіталу одержують доход у вигляді позичкового відсотка. Якщо капітал з'являється в упредметненій формі, то його власники з некорпоративного підприємницького сектора одержують доход у виді доходу на власність, а корпорації — у виді прибутків корпорацій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Економічна теорія»: