Сторінка
1

Інвестування як процес створення капіталу

Зміст

Вступ. _3

1. Капітал, його сутність та його роль в процесі інвестування. _4

2. Ринок капіталів. 7

3. Оцінка платежів. _11

3.1 Дисконтована сучасна вартість. _11

3.2 Сьогоденна дисконтована цінність. 14

3.3 Задачі. 16

4. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні. 20

4.1 Стан інвестиційної діяльності в Україні. _20

4.2 Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України._24

4.3 Особливості державного регулювання інвестиційної політики в Україні. 27

Висновок. 32

Використана література. 33

Додатки 35

Вступ

Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки.

Нашій країні доведеться зробити ще незнаний в історії людства крок – здійснити зворотний перехід від суспільства з плановою економікою до суспільства з ринковою економікою.

Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових коштів між її сферами і секторами

Отже значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці.

У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових засобів для здійснення своєї діяльності отримання прибутку. Тому інвестування є процесом без якого неможливо обійтися при створенні підприємств, ефективному веденні господарства та будь-якій іншій економічній діяльності.

1. Капітал, його сутність та його роль в процесі інвестування.

Капітал (капітальні блага) – це виробничий ресурс тривалого користування, тобто будь-які створені (на відміну від праці й землі) блага, що використовуються у виробництві інших благ. Розрізняють:

1. Фізичний капітал – це виробничий фактор довгострокового використання, що виступає у вигляді капітальних товарів для виробництва товарів та послуг (обладнання, споруди виробничого призначення, запаси матеріалів). Сукупний запас фізичного капіталу виступає у вигляді основних фондів фірми.

2. Людський капітал (навики, вміння, спеціальні знання, що необхідні у виробництві товарів).

Тобто капітал – це всі засоби виробництва, створенні людьми, включаючи інструменти, промислове обладнання і інфраструктуру, а також знання, вміння і досвід, набуті людством і індивідом у процесі навчання і практичної діяльності. Створення будь-якого капіталу пов’язане з певним компромісом між сьогоденням, коли доводиться терпіти незручності задля накопичення капіталу в майбутньому. Так, індивід може обмежити свої витрати задля використання накопичених грошей на навчання, яке дозволить у майбутньому зайняти йому більш перспективну і краще оплачену посаду. Таке альтернативне використання капіталу одержало назву погодженого виробництва. Погоджене виробництво, використовуючи інвестиційний капітал, трансформує поточні витрати у випуск продукції в майбутньому.

Користування капіталом або послуги капіталу у виробництві товарів та послуг є потоковою величиною (потоком), що вимірюється в одиницях капітальних благ, які використовуються протягом якогось проміжку часу. Запаси капітальних благ фірми на певний момент часу утворюють її капітальні запаси (фонди). Основні фонди збільшуються у процесі інвестування або капіталовкладення. В реальній практиці відбувається залучення позичкового капіталу. Ціною позичкового капіталу виступає позичковий відсоток.

Позичковий відсоток – це частка створеної вартості, що передається функціонуючим підприємцем фінансовому як сплату за користуванням позичковими капіталами.

Норма відсотка (r) – це процентне відношення позичкового відсотка до позичкового капіталу.

Приклад.

Припустимо, що ми залучаємо позичковий капітал на суму 100000 грошових одиниць, при умові, що позичковий відсоток становить 20%. Тоді маємо норму відсотка:

Норма відсотка впливає на рівень інвестування в економіку. Низькі процентні ставки сприяють підвищенню ділової активності підприємців.

Отже, збільшення капітальних запасів (фондів) у виробника відбувається завдяки інвестиціям.

Інвестиції – процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу. Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно – матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо).

Інвестиції – це те, що “відкладають” на завтрашній день, для того щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій – це споживчі блага, які не застосовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина – це ресурси, які направляються на розширення виробництва (вклади в споруди, машини то будівлі).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Економічна теорія»: