Сторінка
1

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Методичні засади організації обліку праці та заробітної плати….6

1.1 Організація обліку заробітної плати…………………………………….6

1.2 Характеристика форм та систем заробітної плати…………………….21

1.3 Показники праці та її оплати……………………………………………25

РОЗДІЛ 2. Аналіз діючої на підприємстві системи заробітної плати та її оплати……………………………………………………………………………….34

2.1 Характеристика організаційної структури ВАТ “Коломийське АТП” та аналіз основних показників його виробничо-господарської діяльності……….34

2.2 Аналіз діючої на підприємстві організації обліку праці……………….50

2.3 Аналіз діючих на підприємстві систем та форм оплати праці. ……… .53

РОЗДІЛ 3.Дослідження шляхів вдосконалення на підприємстві організації обліку праці та її оплати……………………………………………………………60

3.1. Введення погодинно – преміальної системи оплати праці…………… 60

3.2 Впровадження нових програм компютеризації обліку праці і заробітної плати …………………………………………………………………………………63

3.3 Введення організації бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати …………………………………………………………… 79

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Заробітна плата – одна з найважливіших і найскладніших економічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат виробництва для роботодавців, і ефективним засобом мотивації працівників .Заробітна плата виступає найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах їхньої праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробництва продукції, наданні послуг.

Діяльність підприємств, організацій ,фірм оцінюють за допомогою великої кількості показників , які характеризують різні аспекти процесу виробництва.

Облікові аспекти формування показників праці та заробітної плати за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі висвітлені в економічній науці. Дослідженнями цієї проблеми займалися вчені – економісти: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Череп А.В., Тарасенко Н.В., Мних Є.В .,Чумаченко М.Г., Івахненко В.М., Івахненков С.В., Малюга Н.М., Бутинець Т.А., Гура Н.О., Ткаченко Н.М., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Махсма М.Б., Буряк П.Ю., Карпінський Б,А., Григорєва М.І., Шквір В.Д .,Писаревська Т.А. та інші.

Отже ,дослідження облікового характеру ,які б висвітлювали методику формування показників праці та заробітної плати на окремо взятому підприємстві є, на наш погляд, актуальними.

Мета і задачі дослідження полягають у розробці практично значимих пропозицій щодо вдосконалення організації обліку праці та заробітної плати і методики формування її показників.

У звязку з цим у дипломній роботі поставлені і вирішені такі задачі:

- Вивчити і критично проаналізувати наукові публікації за обраною тематикою дослідження узагальнити їх за підходом авторів щодо цієї проблеми;

- провести грунтовний аналіз показників праці та заробітної плати;

-сформувати конкретні висновки за предметом дослідження;

- обгрунтувати практично значимі пропозиції ,впровадження яких в ВАТ ‘’Коломийське АТП’’ забезпечило би дотримання відповідності з вимогами національних стандартів ;

- проаналізувати організацію обліку заробітної плати та форм і систем оплати праці.

Об’єктом дослідження вибрано ВАТ ‘’Коломийське АТП ‘’, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування показників праці та заробітної плати з використанням практичних матеріалів.

Предметом дослідження визначено систему організації праці та її оплати в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки автотранспортних підприємств.

Методи дослідження: У дипломній роботі використані такі методи як : системний аналіз – для деталізації і розчленуванн обєкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення розрізнених аспектів методики формування показників праці і заробітної плати .Інформаційне моделювання – для забезпечення дослідження нормативно – довідковими матеріалами. Абстрагування – для формування узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу, теорії і практики організації системи облікового забезпечення формування показників праці і заробітної плати; конкретизація – для обгрунтування змісту форм облікового забезпечення ; дослідження документів та реєстрів обліку за формою та змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватно вимогам стандартів. Статистичні та аналітичні розрахунки – для дослідження фактографічної облікової інформації; порівняння – для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; середніх і відносних величин – для дослідження рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності;і монографічні – для дослідження теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми облікового забезпечення; розрахунково- конструктивний - для обгрунтування пропозицій щодо формування показників праці та заробітної плати .

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому , що в роботі узагальнено і критично проаналізовано основну наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження , обгрунтовано методику формування показників праці та заробітної плати з урахуванням особливостей даної галузі

Практичне значення отриманих результатів визначається тим , що запропонована методика використана підприємством ВАТ" Коломийське АТП "і забезпечила отримання позитивних результатів Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в ВАТ "Коломийське АТП ".(дод. 1).

Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається із вступу , трьох розділів, висновків і пропозицій , списку використаної літератури , додатків. Вона викладена на 89 сторінках, ілюстрована 12 таблицями , 1рисунком та 16 додатками. Список літератури включає 54 найменувань.

У вступі викладено актуальність теми обєкт і предмет дослідження , методи його проведення , наукову новизну і практичне значення отриманих результатів тощо

У першому розділі . "Методичні засади організації обліку праці та заробітної плати" розкрито теоретичні аспекти організації обліку праці та за робіної плати, а також форми і системи оплати праці , і основні показники.

У другому розділі " Аналіз діючої на підприємстві системи заробітної плати та її оплати " проведено аналіз основних показників парці та заробітної плати і досліджено організацію заробітної плати.

У третьому розділі "Дослідження шляхів вдосконалення на підприємстві організації обліку праці та її оплати" - досліджено шляхи вдосконалення організації обліку на піприємістві і введено суттєві пропозиції.

У висновках узагальнено отримані результати дослідження.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: