Сторінка
1

Наслідки реструктуризації. Оцінюючі показники

Зміст

Вступ3 ст.

1. Наслідки реструктуризації. 4 – 5 ст.

2. Оцінюючі показники. 6 ст.

Висновок 7 ст.

Список використаної літератури 8 ст.

Вступ

Шляхи реструктуризації багатогранні і не має типової методики її проведення, то не можна рекомендувати універсального критерію оцінки ефективності реструктуризації, хоч можна виділити певні загальні підходи до оцінки, це: принципи, критерії, часовий аспект тощо. Загалом, ефективною є реструктуризація, завдяки якій досягається мета, визначена ще на першому етапі реструктуризації як ідея – ціль.

1. Наслідки реструктуризації.

Шляхи реструктуризації багатогранні і не має одного стандарту її проведення, то, відповідно, не існує єдиної методики оцінки ефективності реструктуризації. Однак, можна виділити певні загальні підходи до оцінки ефективності, або окреслити типове коло питань, які слід опрацювати, говорячи про успішність проектів реструктуризації:

По – перше, виділити заходи, які реалізуються в процесі реструктуризації і провести оцінку їх можливих наслідків;

По – друге вибрати критерії оцінки запланованих заходів (один чи систему);

По – третє, окреслити коло показників, якими можна оцінювати ефективність. Це може бути один конкретний показник: зростання обсягів реалізації продукції в 10 разів, збільшення числа робочих місць в 2 рази; зменшення витрат виробництва тощо, або комплексний показник чи ціла система показників: підвищення конкурентно спроможності продукції і підприємства, раціональне використання ресурсів, зростання частки ринку.Однак, наслідки реструктуризації можуть не піддаватися кількісному виміру, тобто, їхні результати не можна підрахувати, додавати, віднімати, оскільки вони не мають відверто матеріальної форми. У такому випадку звертають увагу на якісні параметри наслідків реструктуризації, які є невидимими на перший погляд. Оскільки зміни процесу реструктуризації охоплюють всю життєдіяльність організму підприємства, то вони обов’язково відіб’ються на самих суб’єктах підприємства – тобто на кадровому потенціалі.

Як правило, найцінніші і глибинні зміни пов’язані з людьми, це зміни підходів і принципів в управлінні, а також зміни в стереотипах мислення і поведінки управлінців і працівників, тобто якісна трансформація соціально – управлінського характеру стає не минучою при проведенні реструктуризацї.

По – четверте, вибір показників оцінки реструктуризації пов’язаний із часовою категорією і ризиком. З огляду на це, можна говорити про ефект короткостроковий, довгостроковий і стратегічний. Очікування бажаного результату відбувається в умовах невизначеності, конкретним проявом, якої є ризик, отже треба враховувати ймовірність шансів на успіх і ймовірність невдач;

По – п’яте, ефективність передбачає порівняння затрат і результатів. Підприємства, як правило, націлюються на результати, не приділяючи уваги затратам. Тому важливо враховувати, скільки коштує реструктуризація, тим більше, що вона проводиться за рахунок внутрішніх ресурсів. Отже, необхідно складати кошторис витрат на проведення реструктуризації;

По – шосте, в категорію ефективних потрапляють ті зміни, які відбуваються системно, тобто всі елементи виробничої системи повинні змінюватися так чи інакше, і реструктуризація має охоплювати всі об’єкти; структура, фінанси, бізнес – планування, маркетинг, логістика, економіка підприємства.

2. Оцінюючі показники.

Ефективність реструктуризації підприємства характеризується слідуючими основними показниками:

- зростання продуктивності праці за рахунок впровадження сучасної системи машин, автоматизованих ліній тощо;

- зниження витрат виробництва;

- досягнення і зростання прибутковості;

- збільшення обсягів виробництва та продажу продукції;

- зростання грошових надходжень;

- оновлення платоспроможності й ліквідності;

- зростання обсягів експорту і завоювання внутрішнього ринку.

Висновок

При проведенні реструктуризації потрібно бути послідовним при постановці цілей і завдань. Якщо не дотримуватись цього правила, то реструктуризація може замкнутися сама в собі (“ річ в собі ”) і не приведе до жодних змін у фінансово – економічній діяльності підприємства.

Підсумовуючи, можна сказати, що ефективною є реструктуризація, завдяки якій досягається мета, визначена ще на першому етапі реструктуризації як ідея – ціль.

Список використаної літератури

1. Економіка підприємства: Підручник / за загальною редакцією Й. М. Петрович. – Львів: “Магнолія плюс”, видавець В. М. Піча. – 2004. – 680 с.

2. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією С. Ф. Покропивного – Вид. 2 – ге . – К. : КНЕУ, 2000.

3. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2 – ге видання. – К. : Каравела, 2005. – 568 с.Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: