Сторінка
2

Реквізити ділових паперів

Природно, найбільшу частину інформації викладено із застосуванням саме загальнонаукових та спеціаль­них термінів. Вживають також слова й усталені слово­сполучення, що допомагають послідовно, логічно пов'я­зати між собою окремі частини наукового тексту. Це насамперед: таким чином, однак, крім цього, з іншого боку, в свою чергу, в даному разі, по-перше, описаний вище, наведені результати; на підставі отриманих даних; як показали дослідження.

Особливо необхідно виділити слова, які свідчать про ступінь достовірності (дійсно, зрозуміло, віро­гідно), об'єктивність наведеної інформації (думають, вважають, стверджують, здається, можливо). Ці мовні засоби до того ж надають висловлюванню відносного характеру. А ось абсолютні твердження вимагають від автора найвищого ступеня відповідальності. У науковому стилі розширені функції іменників і прикметників за рахунок дещо звуженого викорис­тання дієслова. Для всіх його форм, а також для імен­ника характерні абстрактні, узагальнені значення. Числівники переважно пишуть не словами, а цифрами. Разом з екстралінгвістичними (немовними) засобами (одиницями виміру, формулами, графіками, схемами, ілюстраціями, кресленнями, діаграмами) це допомагає викласти необхідну інформацію стисло, компактно, наочно.

У науковій літературі поширені безособові, неоз­начено-особові речення, які використовуються для описування фактів, явищ, процесів. Номінативні ре­чення — у назвах книг, розділів, у підписах до малюнків, ілюстрацій. Неповні речення майже не використо­вують. Часто вживають розповідні речення, досить рідко — питальні, а кличні майже не трапляються, оскільки вони емоційно забарвлені.

Направлення на аналіз

Завдання № 1

Прочитайте словосполучення,

що харак­теризують різні дослідження.

Дослідження дуоденального вмісту: багатофракційне дуоденальне зондування; питома вага жовчі; печінкова жовч; міхурова жовч.

Дослідження випорожнень (калу): великий вміст жиру; залишки неперетравленої їжі; патологічні домішки.

Дослідження крові: час згортання крові; кислотно-основний стан; порушення кислотно-основного ста­ну в організмі в бік підвищення аніонів кислот, ацидоз; колірний показник; швидкість осідання еритроцитів — ШОЕ; знижений вміст білка в крові, гіпопротеїнемія; підвищений вміст білірубіну в сироватці крові, гіпер-білірубінемія; глюкоза крові натще (натщесерце).

Дослідження мокротиння: безбарвне (в'язке, гнійне, іржаве, слизове, пінисте); шаруватість мокротиння.

Дослідження сечі: відстояна сеча; кількість виділеної сечі, діурез; колір (осад, питома вага) сечі.

Дослідження шлункового вмісту: наявність прихо­ваної крові; неперетравлена (рослинна) клітковина; слиз; шлунковий сік; дослідження шлункового соку після пробного сніданку.

Завдання № 2

Сформулюйте репліки-запитання лікаря до пацієнта,

що стосуються проведення лабораторних досліджень.

Порівняйте свій варіант із поданим у ключі.

Ключ:

1. Приходьте вранці натще для аналізу крові.

2. Вам потрібно зібрати сечу в чистий посуд і принести для дослідження в лабораторію.

3. Вам зробили аналіз крові (сечі, калу)?

4. У вас є результати [ваших] аналізів?

5. Від якого числа [ваші] аналізи?

6. Це старий аналіз. Потрібен новий.

7. Я вам дам направлення на повторний аналіз крові (сечі, калу).

8. Скільки разів вам досліджували кров на реак­цію .?

9. Лабораторні аналізи нормальні (погані, без змін, стали кращими, гіршими).

Завдання № З

Оформіть бланки направлення на аналіз.

Дитяча поліклініка Радянського району м. Києва

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ №

Дитина _

Адреса _

Дільниця для лікаря

Доставлена кількість

Колір _ реакція

Питома вага _

Прозорість

Білок _

Альбумоза

Глюкоза

Ацетон _

Ацетооцтова к-та

Жовчні пігменти

Уробілін _

Індикат

Діазореакція

Випадкові домішки

***

Осад _

Мікроскопія осаду

1. Епітеліальні клітини

Плоскі _

Поліморфні _

2. Лейкоцити _

3. Еритроцити

4. Циліндри

Гіалінові _

Зернисті

5. Клітини ниркового епітелію

6. Солі _

7. Слиз _

8. Бактерії

_

Аналіз проводив

« _» 2000 р.

***

Дитяча поліклініка Радянського району м. Києва

ЛАБОРАТОРІЯ

« » 2000р.

Дослідження калу

Прізвище, ім'я _

Адреса _

Яйця глистів

Найпростіші

Р-ція Грегерсена

Підпис

Завдання № 4

Доповніть репліки лікаря цифровими дани­ми,

користуючись таблицею основних лабо­раторних показників.

— Зроблено клінічний аналіз крові.

— Швидкість осідання еритроцитів удвічі вища за норму, вона становить . (дуже висока, . мм за голину).

— Концентрація глюкози в крові низька . (дуже висока ., нормальна ).

— Білок (холестерин, ліпіди) трохи підвищений (і) . (знижений (і) .).

— Гематокрит становить . %.

— Гемоглобін підвищився (знизився) до .

— Рівень калію (натрію, кальцію) сироватки крові відновився до норми . (знизився . підвищився .).

— Формула крові у хворого (ої) нормальна.

— Час кровотечі, згортання крові і протромбіновий час у межах норми .

— Зміни лейкоцитарної формули не виявлено.

— Кількість лейкоцитів .

— Аналіз крові нормальний.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Діловодство»: