Сторінка
1

Бібліотекознавство і управління БСІ

Ідея розвитку бібліотекознавства не обмежується лише підвищенням рівня його теоретизації. На сьогодні виникла нагальна проблема у підвищенні практичної ефективності вже набутих теоретичних розробок. Теорія має давати об'єктивну картину та реальні оцінки бібліотечної практики, що зробило б можливим розв'язання практичних питань, які виникають у процесі бібліотечно-інформаційного забезпечення населення, через формування інфраструктури суспільства. Зростання значення науки в цілому, прискорення НТП мають проявлятися, насамперед, у тому, що знання стає надбанням широких верств фахівців, і це вже завдання безперервної бібліотечної освіти і періодичної підготовки кадрів.

Наукове пояснення функціонування БСІ повинно базуватися на системі уявлень про соціальні комунікації.

Середовище БСІ розширюється - з'являються нові форми, а за цими зовнішніми змінами формується принципово інший зміст, який зумовить переструктування цій сфери БСІ як нової цілісності. Ми повинні пам'ятати, що завдання теорії полягає не лише в констатації того чи іншого стану об'єкта, а й у розумінні моменту його розвитку, конкретних зрушень, тобто переходу від одного стану до іншого.

Численні зміни в сучасному БСІ дозволяють говорити про перехідний стан до нової бібліотеки.

Сучасне бібліотекознавство повинно мати проективно-конструктивний, програмуючий характер по відношенню до практичної діяльності у сфері БД. З цим пов'язане питання організації бібліотечної науки, яка потерпає від теперішньої державної політики, через відсутність соціального замовлення на дослідження. Зокрема, вузівська наука відірвана.

Необхідно на новій теоретичній базі підходити до організації діяльності бібліотеки в інфраструктурі суспільства, до організації і змісту бібліотечної освіти, до формування державної політики у цій сфері. У процесі функціонування БД виникає багато проблем як на рівні управління БД в цілому, так і на рівні управління окремою бібліотекою та її підрозділами. Усі ці проблеми потребують вирішення.

Проблема, як було визначено у темі II,- це складне теоретичне чи практичне питання, яке потребує вирішення, вивчення чи дослідження. Проблема відображає різницю між існуючим та бажаним станом системи, між існуючим та бажаним виходом системи.

Визначимо декілька проблем, властивих сучасному становищу БСІ, та ті показники, які використовуємо у процесі характеризування стану та виходу системи.

Згідно з теорією прийняття рішень, для того, щоб позбавитися протиріч між існуючим та бажаним станом, слід спочатку вибрати цілі рішення, потім поставити завдання. Для одного і того ж завдання можуть бути знайдені різноманітні засоби вирішення і отримані несхожі результати:

- - удосконалення технології;

- - організація структури;

- - підвищення кваліфікації кадрів.

Процес вибору рішення завдання з декількох можливих називається прийняттям рішення.

Між цілями діяльності бібліотечних закладів, завданнями та їх розв'язанням існують певні взаємозв'язки. На ґрунті суспільних та галузевих цілей і завдань формуються цілі діяльності бібліотек на період, який планується, їх формування пов'язане з вибором конкретних цілей з усіх можливих, тобто є процесом прийняття рішень. Сутність зв'язку питань прийняття рішень, з цілями в контексті бібліотекознавчих досліджень, міститься у тому, що проблема цілей функціонування бібліотечної системи, її підсистем і окремих бібліотек є важливою науково-дослідницькою проблемою.

На шляху до досягнення цілей виникають проблеми. Робота, спрямована на досягнення цілей, планується на різних рівнях управління БД або бібліотечним закладом. У ході розробки планів розвитку ці завдання фіксуються в планових завданнях, програмах, заходах. Рішення можуть стосуватися бібліотечної системи в цілому або її окремих частин. Від того, які завдання поставлені перед трудовими колективами і які приймаються рішення, залежить рівень ефективності бібліотечної діяльності.

Завдання, які доводиться вирішувати в процесі управляння БД, різняться за характером. Це стосується економічних, соціальних, організаційних, технічних завдань. Одна й та ж проблема може мати завдання різного характеру. Так, наприклад, завдання, яке полягає у вдосконаленні організаційної структури апарату управління БД, буде сприйматися як економічне, за умови, що ціль рішення - скорочення витрат на управління. Воно ж буде виглядати як організаційне, якщо ціль рішення - спрощення зв'язків між відділами органів управління.

За ступенями впливу на бібліотечну систему завдання поділяються на стратегічні, поточні, оперативні. До стратегічних відносяться ті, розв'язання яких приводить до радикальних змін у бібліотечній сфері. Стратегічні завдання, як правило, вирішуються за проміжок часу з 3-х до 5-ти, або більше років. Поточні завдання пов'язані з розвитком і підтримкою функціонування бібліотечної системи. Вони вирішуються на протязі декількох місяців або одного-двох років.

Оперативні завдання, в основному, пов'язані з забезпеченням функціонування виробничої системи на заданому рівні.

Ми підійшли до важливого етапу наших міркувань про зв'язок управління бібліотекознавчих досліджень. Зовнішні і внутрішні умови, в яких функціонують бібліотечні заклади, постійно змінюються. Система управління повинна реагувати на всі зміни, які відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі таким чином, щоб результати діяльності бібліотечної системи залишалися на заданому рівні, тобто задоволення запитів і потреб населення має відповідати поставленим вимогам. Регулювання діяльності здійснюється за допомогою рішень.

Можна сказати, що ціль управління полягає в тому, щоб забезпечити бібліотечних працівників, тобто виконавців, програмами необхідних дій в умовах, які постійно змінюються. Програми можуть мати форму принципів, стандартів, норм, інструкцій.

Використання результатів наукових досліджень є неодмінною умовою процесу управління. Базове значення в управлінні мас інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та контроль за ходом їх реалізації. В останні роки відбувається децентралізація управлінських рішень, йде переорганізація уваги вищих органів управління БСІ на вирішення стратегічних питань та проблем забезпечення творчої ініціативи, створення умов для ефективного розвитку БСІ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Діловодство»: