Сторінка
2

Діяльність і праця в бібліотеці

Суперечності, що виникають при зверненні до документального потоку - це в наш час не лише перший шар діяльності в бібліотеці. Сьогодні в бібліотеці ми маємо справу із економічними, організаційними та іншими соціальними суперечностями. І якщо розв'язання їх стає відносно самостійним завданням суб'єкта робочої діяльності, зміст його діяльності перестає бути змістом праці бібліотекаря і перетворюється на інформаційну, організаційну, управлінчу працю.

Бібліотекар - це посередник у системі «документ-користувач». Сутність його діяльності полягає у збереженні та поширенні документованого людського знання. Новий рівень розвитку діяльності в бібліотеці в плані виконання її суттєвих (соціальних) функцій потребує розширити вирішення суперечностей у відношеннях «інформація-користувач», «знання-користувач».

Зростання потреб суспільства, накопичення документально зафіксованої інформації, необхідність її переробки та включення у систему СК потребують нових форм документно-інформаційної діяльності. У процесі ускладнення бібліотечної діяльності до неї були втягнуті економіка, освіта, планування, організація, які пов'язані, але не тотожні власне діяльності бібліотекаря. Інституалізація бібліотечної сфери призвела до поглиблення поділу праці та багатопрофесійності колективів бібліотек. Багатофаховість поглиблювалась у процесі розвитку самої діяльності у межах бібліотеки, але не просто власне діяльності бібліотекаря. Бібліотекар залишився посередником, що забезпечує доступ до документальних ресурсів.

Для виконання своєї соціальної функції та соціальних ролей сучасна бібліотечна діяльність потребує кооперації працівників. Діяльність бібліотекаря вміщена у діяльність колективу. Відокремлення власне бібліотекарів від розмаїття працівників - інформаційних, наукових, інженерних та інше - є найважливішою проблемою консолідації професії на нових на нових підвалинах.

В організації праці бібліотекарів основою є її поділ, тобто чітке і планомірне розподілення обов'язків між співробітниками, відділами і секторами бібліотеки, а також між окремими виконавцями в підрозділах. Один з параметрів цих дій є місце бібліотекаря в офіційній структурі колективу: директор, завідуючій відділом, сектором, головний бібліотекар, старший бібліотекар, бібліотекар. Структура спеціалізацій бібліотекарів визначається типом і видом бібліотеки, її завданнями, функцією бібліотекаря в бібліотечному процесі; характером і змістом документів, особливостями читацького контингенту.

Управлінча діяльність теж відокремлюється від суто діяльності бібліотекаря. Ця праця в бібліотеці потребує спеціальних знань і навичок приймання управлінчих рішень, знань з економіки і фінансів, маркетингу, трудового та господарського права та інше. В структурі управлінських працівників бібліотеки, які ще не отримали професійно-кваліфікаційного статусу в структурі кадрів бібліотек, вже теж відбувається диференціація. За винятком бібліоменеджерів, вже тонує потреба в менеджерах по кадрам бібліотек і менеджерах технологічного розвитку бібліотек.

Вивчення діяльності і праці в сучасній бібліотеці потребує ретельного професіографичного опису для удосконалення професійно-спеціальної і спеціально-кваліфікаційної структур кадрів бібліотек. Професіограма містить структуру, зміст робіт, які виконує фахівець, чи робітник бібліотеки, зв'язки в процесі праці, методи і засоби, вимоги до змісту, структури, обсягу і рівню професійних знань, вмінь та навичок, які необхідні для виконання обов'язків.

Література:

1. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек: Підручник. - X., 1993. 176 с.

2. Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство: Навч. посібник. - К., 1998. -192с.

3. Чачко А. Бібліотечна професіологія: Навч. посібник. - К., 1996. - 120 с.

4. Алтухова Г. Професcиональная етика библиотекаря. - М., 2000. -102 с.

5. Балика Д. Бібліотека в минулому. - К., 1925. - 117с.

6. Бібліотека в демократичному суспільстві: 3б. матер. Міжнар. наук. конф. / КДІК. - К., 1995. - 201 с.

7. Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: 3б. наук. праць / КДУКІМ. - К., 1998. - 108 с.

8. Ільганаєва В. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку.– К., 1996. -255с.

9. Ільганаєва В. Бібліотечна сфера - соціальний інститут // Бібл. Вісник. -1994 -№3.-С. 2-5.

10.Костенко Л. Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України // Бібл. Вісник. - 1993. № 3-4. С.55-58.

11.Пашкова В. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: Зарубіжний досвід. -К., 1998. -70 с.

12.Сенченко Н. Библиотеки и компьютери. - К., 1990. - 226 с.

13.Слободяник М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій. - К., 1995.– 268с.

14.Україна бібліотечна. - К., 1996. - 92 с.

15.Українська бібліотечна асоціація: Документи і матеріали.- К., 1998. – 78 с.

16.Чачко А. Библиотечний специалист: особенности труда и профессионализации. - К., 1986. - 192 с.

17. Чекмарьов А., Костенко Л., Павлуша Т. Національна система електронних бібліотек. - К., 1998. - 50 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Діловодство»: