Сторінка
1

Діяльність і праця в бібліотеці

В наш час у бібліотеках відбуваються структурно-організаційні, функціонально-рольові, технологічні зміни. Довгий час поняття «діяльність бібліотеки» ототожнювалася з працею бібліотекаря. Але зараз ці поняття не однозначні і за змістом, і за обсягом, бо діяльність в бібліотеці поняття значно ширше і не обмежується лише «працею бібліотекаря». Воно охоплює всю різноманітність соціально-комунікативної діяльності від документальної до інформаційної та когнітивної. Крім того, воно включає нові напрями діяльності, яким в сучасних умовах притаманна диференціації праці , коли відбувається ускладнення соціальних організацій і подальшої диференціації праці. Мова йде про вид управлінської діяльності, підприємницьку, інженерно-технологічну діяльність в структурі діяльності бібліотек.

Діяльність - це засіб відношення до всесвіту, процес в межах якого людина відтворює і творчо впливає на природу Діяльність здійснюється в конкретно-історичних формах, які обумовлюються предметом і засобом виробництва.

Внутрішня структура діяльності в бібліотеці складається з об'єктивного розподілу працівників, в основі якого лежить принцип раціональності і який забезпечує виконання соціальних функцій та ролі бібліотеки. Розподіл суб'єктів праці закріплюється в нормативно-інструктивній документації, штатно-посадовими інструкціями, регулюється галузевими і внутрішньо-організаційними наказами та розпорядженнями, закріплюється законодавчими актами, правилами бібліотечних установ.

Важливе місце в розподілі праці займають етичні норми взаємовідносин бібліотечних фахівців.

Діяльність в бібліотечній сфері базується на групі опредмечених культурних процедур і формах організації. Соціально-культурний, контекстуальний характер діяльності проявляється в тому, що ідеали, норми в бібліотечному знанні задаються відношеннями технічних, соціальних і природничих наук. Ці ідеали і норми оформлюються у вигляді «картин світу». «Картини світу» забезпечують узгодженість різних культурних сфер і форм діяльності на рівні світогляду загальних норм соціального буття.

Організаційна структура бібліотека

Соціокультурні ознаки бібліотечної діяльності виникають у вигляді зразків бібліотеки та фіксуються не тільки членами професійної спілки, а і масовою свідомістю.

«Зразок бібліотеки» - це найбільш узагальнена уява про ролі бібліотек в життєдіяльності людей, про завдання бібліотек, основних засобах впливу бібліотек на людей. Зразки що виходять з історії бібліотечної діяльності:

- - антична культура: - (храм для души, для вільних людей);

- - середні віка: - (божественне керує і світом);

- - відродження - (джерело науки, освіти);

- - нова історія - (джерело освіти, просвіти та науки, суспільного прогресу).

При конструюванні зразку бібліотеки в наш час, ми натикаємось на суперечність:

– це книгосховище;

– це інформаційний центр та хранилище знань.

Все активніше встає зразок електронної бібліотеки.

Зміна зразків бібліотеки фіксує більше змін у розвитку бібліотек та залежності від соціокультурних умов цього розвитку.

Доречно кажучи, зразок бібліотеки можна змінити на бачення об'єкта бібліотекознавства.

Розвиток БСІ можна уявити у вигляді етапів його якісних змін:

1) 1 тис. до н. е - сер. XIX - осмислення бібліотечної діяльності (приблизно 9 століть).

2) сер. XIX - сер. XX ст. - формування БСІ.

3) сер. XX - поч. 80р. - в бібліотечній сфері, інтеграція в БСІ та СКС.

4) 80-ті рр. - сучасний етап трансформацій.

Підґрунтям розмежування етапів з'являються:

- - зміст бібліотечної діяльності;

- - взаємодія елементів БСІ;

- - взаємодія бібліотек зі своїм оточенням.

Під соціальним інститутом в загальному вигляді розуміється засіб та результат цілеспрямованої діяльності людей в суспільних відносинах.

БСІ це складна підсистема, рух якої забезпечується розвитком передачі знань та інформації в суспільстві.

БСІ це інституалізовані, соціально-упорядковані у різних спеціалізованих заходах відношення і поведінка бібліотечного закладу при виконанні певних соціальних функцій з розповсюдження знань у будь-якому вигляді.

Бібліотечна діяльність є однією з форм соціокомунікативної діяльності, яка одержала відносну самостійність та стала соціальною інституцією внаслідок суспільного поділу праці, розвитку виробничих вил та виробничих відносин.

Діяльність в бібліотеці і діяльність бібліотекаря не співпадають ні за об'ємом, ні за змістом.

Сфера бібліотечної діяльності ширша за сферу праці бібліотекаря. Предметом праці бібліотекаря та взагалі бібліотечної діяльності довгий час (внаслідок розподілу праці, що історично склався у сфері соціального спілкування) були документи (книга) або адреса документа. Термін «бібліотекар» с доречний при означенні бібліотечного працівника або фахівця, що займається документальними процесами. Зміст діяльності бібліотекаря полягає у вирішенні завдань надання необхідних документів, завдань вдоволення документальних інтересів і потреб читачів.

Головними суперечностями, які вирішуються в процесі діяльності бібліотекаря, є суперечності між запитом та можливостями фонду бібліотеки (бібліотек), між запитом та характером літератури, між запитом та предметним змістом літератури то що. Особливості діяльності бібліотекаря полягають у тому, що її мета можу бути досягнута у кожній певний момент звернення до документального потоку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Діловодство»: