Сторінка
1

Досвід створення серії карт «комплекс природоохоронних заходів, що забезпечує екологічне оздоровлення басейну Дніпра» на основі застосування геоінформаційних технологій

Cучасні тенденції інформатизації в багатьох сферах суспільної діяльності не обминули і сферу управління охороною природного середовища і екологічної політики. Складовою інформаційного середовища, яке забезпечуватиме обгрунтоване прийняття рішень в цих галузях є географічна інформація.

Геоінформаційні технології (ГІТ), що мають справу з географічно координованою інформацією надають широкі можливості аналізу цієї інформації та представлення її у зручному для користувача вигляді: карт, серій карт, атласів, графіків, діаграм, профілів тощо. На основі ГІТ зручно створювати і використовувати бази даних екологічної тематики з метою забезпечення діяльності в сферах економіки природокористування, екологічного менеджменту, вирішувати широке коло задач, пов’язаних з оцінкою екологічної ситуації та планування природоохоронних заходів [3].

В Інституті географії Національної академії наук України в рамках науково-дослідної теми «Картографічне забезпечення комплексу природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра» протягом 1997-2000 рр. створено ряд дрібномасштабних тематичних карт що відображають сучасну екологічну ситуацію в басейні Дніпра (в межах України), передумови її формування та комплекс природоохоронних заходів, що здійснюється згідно Національної програми оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Карти створено для використання фахівцями Міністерства екології та природних ресурсів України з метою аналізу змін екологічної ситуації та планування природоохоронних заходів на перспективу.

Структура і зміст серії карт розроблені з урахуванням структури Національної програми оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Деякі карти, розроблені в рамках робіт, використані при створенні CD-атласу України (електронної версії пілотного проекту Національного атласу України [2]. Демонстраційна версія Атласу доступна в Інтернет за адресою: http://www.isgeo.com.

Стосовно досвіду використання геоінформаційних технологій заслуговує на увагу створена у 2000 р. серія карт «Комплекс природоохоронних заходів, що забезпечує екологічне оздоровлення басейну Дніпра». Серія містить наступні карти: планові обсяги фінансування природоохоронних заходів, фактичні обсяги фінансування природоохоронних заходів, виконання загальних планових обсягів фінансування природоохоронних заходів (%), захист територій від підтоплення і затоплення, відновлення русел річок. покращення гідрологічного режиму, будівництво та реконструкція систем водопостачання, будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд, оборотне водопостачання та припинення скидів забруднених вод, берегоукріплення водойм, зариблення водойм, протиерозійні гідротехнічні заходи, водоохоронні лісові насадження, агротехнічні заходи, рекультивація земель, будівництво полігонів твердих відходів, матеріальне забезпечення природно-заповідного фонду, спостереження за станом природного середовища, науково-технічні розробки та екологічні програми, створення захисних лісонасаджень Державним комітетом лісового господарства України та заходи здійснені Державним комітетом по водному господарству України.

Зміст карт включає фактичні об’єми виконання природоохоронних заходів, співвідношення планових і фактичних показників, джерела і структура їх фінансування.

Більшість карт в серії укладено на основі географічної бази даних та з використанням ряду програмних продуктів зокрема MapInfo Professional™ та ArcVIEW™ GIS.

Концептуальною особливістю методики створення серії карт природоохоронних заходів є системний підхід та геоінформаційне картографування. Системний підхід передбачає картографування всього комплексу природоохоронних заходів та їх складових груп на території басейну Дніпра, виконання яких передбачено згідно Національної програми оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Суть геоінформаційного картографування видно з його визначення. Геоінформаційне картографування це автоматизоване інформаційно картографічне моделювання природних та соціально-економічних геосистем на основі ГІС та баз географічних знань [1].

Геоінформаційне картографування надає можливість оперативного укладання, редагування та виводу до користувача тематичних карт. Подальша робота передбачає доповнення існуючої бази даних показниками за останні роки, що дозволить прослідкувати динаміку та тенденції здійснення природоохоронних заходів.

Зважаючи на досвід створення електронних атласів і карт у світі і Україні [4, 5], для створення карт природоохоронних заходів, доцільно застосувати геоінформаційні технології, що дозволяють прискорити процес попередньої обробки, укладання, редагування, коректури карт, та їх підготовки до видання і видання.

Для створення серії карт обрано технології від фірми MapInfo Corporation, США – відому у світі систему настільного картографування MapInfo Professional. Це викликано наступними важливими обставинами:

· широка можливість експорту-імпорту графічних і атрибутивних даних;

· переваги комерційного програмного продукту (підтримка фірми розробника, достатня технічна документація, мінімальна кількість помилок у програмі);

· простота укладання тематичних карт;

· наявність засобів географічного аналізу даних (просторові запити);

· зручні засоби класифікації рядів даних, статистичні функції.

Іншими варіантами технологій для укладання подібних серій карт може бути технології від фірми ESRI, зокрема ArcVIEW GIS

Загальновідомо, що створення традиційного атласу чи серії карт розпочинається з визначення його призначення та змісту, вибору географічної основи карт, масштабу, проекцій. Для електронної картографії питання про базові карти-основи набуває іншого змісту, оскільки їх масштаби можуть змінюватися в широких межах [5]. За базові масштаби карт серії обрано 1:5 000 000 та 1:6 000 000. Це обумовлено розмірами території картографування (басейну Дніпра в межах України), найбільш уживаними форматами паперу (210´297 мм та 297´420 мм). Карти проектуються для використання у комп’ютерному варіанті (роздруковані на папері) так і електронному варіанті (можливий їх перегляд безпосередньо на моніторі комп’ютера).

Навантаження об’єктами гідрографії, населеними пунктами, кордонами та межами відповідає навантаженню географічних основ відповідних масштабів на твердих носіях. Певною мірою електронні карти основи розріджені порівняно з паперовими картами, також для підписів використано трохи більші за розміром шрифти. Це викликане невисокою роздільною здатністю зображень, які користувач спостерігає на моніторі комп’ютера. Для більшості моніторів роздільна здатність становить 0,26 - 0,28 мм.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Географія економічна»: