Сторінка
3

Формування і динаміка хімічного складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у зоні лісостепу

Досить високим вмістом у досліджених річках характеризуються також феноли (середньобагаторічні концентрації 0,003-0,008 мг/дм3). У випадку р. Сула просторовий і часовий розподіл цих речовин на її різних ділянках майже однаковий і подібний до СПАР. Очевидно, що і у випадку Рhen їх вміст і динаміка регулюється вище вказаними чинниками.

Наведені висновки в певній мірі підтверджуються результатами кореляційного аналізу, проведеного по пунктах найбільше забезпечених гідролого-гідрохімічною інформацією. Більшість суттєвих зв’язків отримано для першого періоду за винятком замикаючого створу на р.Псел. Їх зміст і характер змінюється у часі. Так, по р.Сула вище м.Лубни для С1 отримані прямі залежності між іонами Cl- i Cu (r=0,52), Cl- i ХСК (r=0,56), Cu i ХСК (r=0,70); зворотні – БСК5 і О2 (r=-0,44). Для С2 вони не зберігаються. У цьому випадку з’являються нові суттєві зв’язки, наприклад, між SO42- i NH4+ (r=0,56), зростає також частка зворотніх зв’язків між Cu i O2 (r=-0,54), Zn i БСК5 (r=-0,45), Сa2+ i NH4+ (r=-0,45).

Якщо порівнювати отримані дані кореляційного аналізу по створах, розташованих вище і нижче населених пунктів, то за характером і кількістю позитивних коефіцієнтів кореляції відчувається значний вплив міст на якість води. Можна зробити припущення, що зворотня залежність (для С1) Ca2+ i SO42- (r=-0,52), Ca2+ i Cu (r=-0,50) Ca2+ і завислими речовинами (r=-0,57), а також пряма між Cl- i ХСК (r=0,66), Cr6+ i NO3- (r=0,56), Cr6+ i СПАР (r=0,87) зумовлені саме надходжєенням у річкову мережу господарсько-побутових і поверхнево-схилових стічних вод.

Список літератури

1. Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України.- К.: Вища шк., 1995.- 307 с. 2. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР.- М.: ГУГК, 1978.- С.105-108,112. 3. Савицький В.М., Шевчук І.О., Савицька О.В. та ін. Динаміка нафтопродуктів, фенолів і СПАР в річкових водах басейну Дніпра //Меліорація і водне господарство, 2000 – Вип.87.- С.116-123. 4. Пелешенко В.І., мавицький В.М., Шевчук І.О. та ін. Про деякі чинники формування якості поверхненвих вод басейну р.Горинь в сучасних умовах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2000.- т.1.- С.116-118. 5. Шевчук І.О. Про особливості екологічного стану річкових вод центральної частини Прип’ятського Полісся // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2000.- т.1.- С.128-131.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Хімія»: