Сторінка
4

Гідроочищення нафтопродуктів

CH3

Механізм-карбкатіонний на каталізаторі (з центрами К)

+ +

K + A R + K

1 стадія + +

R + CH3CH2CH2CH3 RH + CH3CHCH2CH3

+ + +

CH3CHCH2CH3 CH3-CH-CH2 CH3-C-CH3

CH3 CH3

+ +

CH3-C-CH3 + CH3CH2CH2CH3 CH3-CH-CH3 + CH3CH2CHCH3

CH3 CH3

Можливий радікальний механізм на каталізаторах з центрами Ме. При біфункціональному каталізаторі механізм складний.

Me K (H+) +

CH3CH2CH2CH3 CH3CH2CH=CH2 CH3CH2CHCH3

+ K + K Me

CH3CH2CHCH3 CH3-C-CH3 CH2=C-CH3 CH3-CH-CH3

CH3 CH3 CH3

Такий механізм підтверджується складом продуктів-наявність алкенів. Реакції оборотні. Процес екзотермічний, тому з підвищенням температури рівновага сміщується вліво, тобто в сторону неразветвлених сполук. Q=6,8кДж/моль, зміщення протікає не дуже помітно. Кінетика-реакція першого порядку з Енабл»40кДж/моль, t до 480°С (380-450°С), каталізатор біфункціональний. Pt на Al2O3 Р=1-10МПа (3,5МПа) вихід ізомерізата 93-97%. Параметри-об’ємна швидкість сировини, мольні відношення Н2:сировина.

Технологічна установка має два блоки: ректифікація та ізомерізація. Розхід водню 0,1-0,3%мас на сировину, концентрація Н2 у ВСГ 80-85%, регенерація каталізатору через 3-4 місяці, кратність циркуляції ВСГ 880, об’ємна швидкість сировини 1,5ч-1.

Сировина-фракція НК-62°С після ГО: ізо-С5Н12-27,5%; н-С5Н12-44%; ізо-С6Н14-26,2%. Продукт-ізо-С5Н12-95%, вихід 93-97%.

ЛIТЕРАТУРА

1. Технологические расчеты установок переработки нефти: Учебн. пособие для вузов / Танатаров М.А., Ахметшина М.И., Фасхутдинова Р.А. и др. / Под ред. М.А.Танатарова. -М.: Химия, 1987. -352 с.

2. Химия нефти и газа: Учебн. пособие для вузов / А.И. Богомолов, А.А. Гайле, В.В. Громова и др./Под ред. В.А. Проскурякова, А.Е. Драбкина -Л.: Химия,1989.-424 с.

3. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа./Под ред. Б.И. Бондаренко.-М.: Химия,1983.-128 с.

4. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа.Ч.1.-М.:Химия,1975

5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти.Ч.2.-М.:Химия,1980.-328с

6. Справочник нефтепеработчика. В 2-х томах./Под ред. С.К.Огородникова. -Л.:Химия, 1978.

7. Рудин М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика.-Л.:Химия,1989.

8. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. / Под ред. Е.Н. Судакова.- М.:Химия, 1979.

9. Сарданишвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа.-М.:Химия,1980.-256 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Хімія»: