Сторінка
7

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів приведений в таблиці 3.

Таблиця 3

Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства

Джерела коштів

На початок року

На кінець року

Зміни за звітний період

Тис. грн.

% до підсумків розділів

Тис. грн.

% до підсумків розділів

Тис. грн.

% до початку року

І. Власний капітал

Статутний капітал

147,5

3,56

147,5

3,64

0

0

Додатковий вкладений капітал

3844,6

92,79

3845,2

94,78

0,6

0,02

Резервний капітал

49,1

1,19

49,1

1,21

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

102

2,46

15

0,37

-87

-85,3

Усього за розділом І

4143,2

96,86

4056,8

92,51

-83,4

-2,01

IV. Поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

41,8

31,1

95,8

28,90

54

129,19

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

6,4

4,77

1,2

0,36

-5,2

-81,25

з бюджетом

28

20,86

60,1

18,13

32,1

114,64

з позабюджетних платежів

1,9

1,42

13,3

4,01

11,4

600

зі страхування

22,8

16,99

28,9

8,72

6,1

26,75

з оплати праці

31,9

23,77

67

20,21

35,1

110,03

Інші поточні зобов’язання

1,4

1,04

65,2

19,67

63,8

Усього за розділом IV

134,2

3,14

331,5

7,55

197,3

147,02

Баланс

4277,4

100

4388,3

100

110,9

2,59

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Фінанси»: