Сторінка
5

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Собівартість виготовленої продукції збільшилась на 282,3 тис. грн. (37,7%). Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що виготовляється, досить високої якості, але через велику ціну (яка обумовлена високим рівнем собівартості продукції) інструменти не користуються попитом. Про це свідчить і дуже високий рівень фондомісткості, яка набагато перевищує нормативне значення. Хоча на кінець звітного періоду вона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випуску продукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів, оскільки вони вже застарілі, та на отриману суму закупити нове обладнання, більш досконале. Показники фондовіддачі менше нормативу, що рекомендується спеціалістами (в межах 3). Тобто на одиницю фондів приходиться менше одиниці продукції (на початок та кінець періоду відповідно 0,18 та 0,28).

В 2003 році в порівнянні з відповідним періодом 2002 року чисельність всього персоналу знизилась на 8,7%, а фонд оплати праці збільшився на 40,7%. Через нестачу коштів у підприємства та відсутність замовлень воно було змушено звільнити 18 працюючих.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2003 рік свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено недостатнім забезпечення виробництва власними обіговими коштами, несвоєчасністю розрахунків, великою заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

Необхідно діяльність підприємства орієнтувати на розширення зв’язків із зарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютних коштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства.

4. АНАЛІЗ МАЙНОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ЗА 2003 РІК І ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН.

Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз складу та структури активу балансу підприємства

Розміщення майна

На початок року

На кінець року

Зміни за рік

Тис. грн.

% до підсумків розділів

Тис. грн.

% до підсумків розділів

Тис. грн.

% до початку року

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

42,2

1,18

42,2

1,25

0

0

Основні засоби:

залишкова вартість

3520

98,82

3346,5

98,75

-173,5

-4,93

первісна вартість

7489,4

7464,2

-25,2

0,34

знос

3969,4

4117,7

Усього за розділом І

3562,2

83,28

3388,7

77,22

-173,5

-4,87

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

218,2

30,51

262,5

26,28

44,3

20,30

незавершене виробництво

16,9

2,36

33,7

3,37

16,8

99,41

готова продукція

421,9

59

529,35

53

107,45

25,5

товари

2,7

0,38

6,5

0,65

3,8

140,74

Усього вир. обіг. кап.

659,7

92,24

832,05

83,30

172,35

26,13

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

40,1

5,61

143,6

14,38

103,5

258,10

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

6,6

0,66

6,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

4,9

0,69

11,4

1,14

6,5

132,65

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

10,5

1,47

5,25

0,53

-5,25

-50,00

Усього обіг. кап.

55,5

7,76

166,85

16,70

111,35

200,63

Усього за розділом ІІ

715,2

16,72

998,9

22,76

283,7

39,67

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

0,7

0,02

0,7

Баланс

4277,4

100

4388,3

100

110,9

2,59

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Фінанси»: