Сторінка
4

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

За рішенням загальних зборів Товариство створює :

а) резервний (страховий) фонд;

б) фонд оплати дивідендів.

Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в поточному 2003 році доцільно скласти таку таблицю:

Таблиця 1

Техніко-економічна характеристика ВАТ ”Альфа”

Показники

Одиниця виміру

2002

2003

Відхилення

Темп росту, %

I. Продукція

1.1.Обсяг промислової продукції (послуг) в оптових цінах без ПДВ та акцизного збору в діючих цінах

Тис.

грн.

631,8

957,0

325,2

51,5

1.2.Зміна залишків незавершеного виробництва

Тис.

грн.

16,9

33,7

+16,8

99,4

II. Фінансові результати

2.1. Балансовий прибуток (збиток)

Тис.

грн.

(3)

(87)

2.2.Собівартість виготовленої продукції

Тис.

грн.

748

1030,3

282,3

37,7

2.3. Виручка від реалізації продукції (товарів, послуг)

Тис.

грн.

853

1111

258

30,2

III. Основні фонди

3.1. Річна вартість основних фондів

Тис.

грн.

3562,2

3388,7

-173,5

-4,8

IV. Праця

4.1. Чисельність штатних працівників основної діяльності (середня)

Чол.

207

189

-18

-8,7

4.2. Фонд оплати праці

Тис.

грн.

177

249

72

40,7

V. Ефективність виробництва

 

5.1. Фондовіддача

 

0,18

0,28

0,10

55,5

5.2. Фондомісткість

 

5,64

3,54

-2,1

-37,23

5.3. Фондоозброєність

 

17,21

17,93

0,72

4,18

За 2003 рік випущено товарної продукції (в оптових цінах ) на 957 тис. грн., що на 325,2 тис. грн. більше обсягу 2002 року. Разом з тим збільшилось незавершене виробництво на 16,8 тис. грн. Реалізовано продукції на 1111 тис. грн., що на 33,2% більше реалізації минулого періоду.

Від всієї господарської діяльності в 2003 році підприємство отримало збитків на суму 87 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатом минулого року, то можна судити про погіршення фінансового стану підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про не конкурентоспроможність продукції підприємства, що пов’язано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу відділів збуту та маркетингу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Фінанси»: