Сторінка
18

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Продовження додатка 2

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3152

3150

Витрати на оплату праці

240

249

177

Відрахування на соціальні заходи

250

190,2

194

Амортизація

260

185,6

208,5

Інші операційні витрати

270

378,1

289

Разом

280

4154,9

4018,5

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

590000

590000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

590000

590000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Фінанси»: