Сторінка
16

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Продовження додатка 1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

147,5

147,5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

3844,6

3845,2

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

49,1

49,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

102

15

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

4143,2

4056,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,8

95,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

6,4

1,2

з бюджетом

550

28

60,1

з позабюджетних платежів

560

1,9

13,3

зі страхування

570

22,8

28,9

з оплати праці

580

31,9

67

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

1,4

65,2

Усього за розділом IV

620

134,2

331,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

4277,4

4388,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Фінанси»: