Сторінка
1

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

Досягнення позитивних економічних зрушень у державі неможливе без запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення дохідної частини бюджету. Саме тому здійснення контролю за формуванням, виконанням бюджетів і використанням бюджетних коштів є одним із основних напрямів роботи державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Перевірка бюджетів являє собою обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання з погляду дотримання учасниками бюджетного процесу визначених законодавством норм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, які проводяться органами фінансового контролю в межах покладених на них повноважень.

Перевірка роботи органів державної влади та місцевого самоврядування щодо формування та виконання бюджету включає такі напрями:

• аналіз складання і виконання зведеного бюджету території;

• перевірка законності операцій по рахунках бюджету основного рівня території (АР Крим, обласного, районного, міського) та дотримання законодавства при його формуванні та виконанні;

• перевірка операцій по рахунках з обліку коштів державного та місцевих бюджетів;

• перевірка використання коштів на реалізацію бюджетних програм;

• аналіз економічної і контрольної роботи фінорганів та підрозділів Держказначейства;

• перевірка використання бюджетних коштів, державного (комунального) майна розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

• перевірка витрачання коштів, виділених із бюджетів усіх рівнів підприємствам, установам та організаціям окремих галузей бюджетної сфери;

• перевірка використання бюджетних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, фінансових та казначейських органів.

Особливістю даних перевірок є те, Ідо всі контрольні дії здійснюються передусім з метою визначення й оцінки роботи органів виконавчої влади щодо забезпечення формування і виконання бюджетів.

До основних завдань контрольно-ревізійної роботи з бюджету належать:

• перевірка дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо формування та виконання бюджетів відповідних рівнів, стану економічної та контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства;

• комплексне відстеження дотримання порядку проходження бюджетних коштів на фінансування заходів, передбачених показниками видаткової частини відповідного бюджету;

• перевірка дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу, правильності й достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

• перевірка законності виконаних операцій із грошовими коштами і матеріальними цінностями;

• перевірка правильності формування та використання коштів від цільових надходжень;

• вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків і поліпшення роботи фінансових органів та органів Державного казначейства, бюджетних установ, господарських організацій і підприємств щодо можливостей збільшення доходів відповідних бюджетів, забезпечення економного, цільового й раціонального використання бюджетних коштів.

Контрольно-ревізійна робота з бюджету проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби у формі ревізій і перевірок. Найповнішу характеристику стану економічної і контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства дають комплексні ревізії, які повинні сприяти виконанню бюджету з кожного джерела доходів, виявленню можливостей додаткового надходження платежів до бюджету, цільовому й ефективному використанню бюджетних коштів.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводяться комплексно Головним контрольно-ревізійним управлінням України разом з Міністерством фінансів України, Державним казначейством України за узгодженим між ними планом.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах проводяться комплексно контрольно-ревізійними управліннями в областях разом з обласними фінансовими управліннями й обласними управліннями Державного казначейства.

У сільських, селищних і міських (містах районного підпорядкування) радах ревізії стану виконання бюджету та збереження грошових коштів і матеріальних цінностей здійснюються комплексно працівниками контрольно-ревізійних відділів разом з працівниками фінансових органів та відділів Державного казначейства у районах і містах. Ревізія операцій, пов'язаних зі стягненням податків та інших платежів від населення, проводиться державними податковими адміністраціями, як правило, одночасно з ревізією збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.

Перевірки бюджетів проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби центрального та регіонального рівнів спільно з іншими органами державного фінансового контролю у плановому порядку.

Крім планових ревізій, державною контрольно-ревізійною службою проводяться і позапланові ревізії та перевірки, актуальність яких зростає у зв'язку з реформуванням економіки, появою численних нових форм господарювання, їх новизною, відсутністю нормативно-правового регулювання багатьох економічних процесів, що створює сприятливий ґрунт для порушень законності. У цих умовах одним із напрямів діяльності контрольно-ревізійної служби стає не тільки виявлення, а й прогнозування кримінальних економічних ситуацій, що супроводжують трансформаційні процеси на нинішньому етапі ринкових перетворень. Надалі цей прогнозний матеріал може бути використаний для створення державної програми з попередження порушень законності в різних сферах економіки.

На проведення кожної перевірки бюджетів видається наказ керівника контрольно-ревізійного органу.

Отже, контрольно-ревізійну роботу з бюджету можна розглядати як послідовний процес, який починається з підготовки до її проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час ревізії.

Виходячи з цього визначають такі етапи ревізійного процесу:

1) підготовка до ревізії;

2) складання програми проведення ревізії;

3) організація роботи на місці (об'єкті) ревізії;

4) систематизація матеріалів ревізії та складання акта, висновків і пропозицій;

5) узгодження та обговорення результатів ревізії;

6) затвердження матеріалів ревізій і рішень за ними;

7) контроль за виконанням прийнятих рішень.

Важливою умовою успішного проведення комплексної ревізії роботи фінансових органів зі складання і виконання бюджету є правильно організована підготовка до неї. Підготовча робота передбачає ознайомлення з такими матеріалами та документами:

— законодавчими документами і нормативними матеріалами;

— затвердженим бюджетом і пояснювальною запискою до нього;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Фінанси»: