Сторінка
1

Планування доходів бюджету

Планування доходів та інших обов'язкових платежів є основою для своєчасного та обґрунтованого складання бюджетів.

Планування кожного податку, збору чи іншого обов'язкового платежу базується на чинному законодавстві, що регламентує його стягнення. Основними елементами механізму обчислення доходів бюджету є база оподаткування та ставка податку. Від рівня визначеності цих двох елементів залежить рівень обґрунтованості планових сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які формують дохідну частину бюджету на перспективу.

Вивчення об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають на формування бази оподаткування, свідчить про те, що обсяг надходження податків у конкретній кількісній формі значною мірою має ймовірний, прогнозний характер, незважаючи на те, що під час його прогнозування враховуються реальні економічні процеси, а фундаментом прогнозу є програми економічного і соціального розвитку як країни в цілому, так і окремих регіонів. При цьому необхідно врахувати існуючі тенденції, виявити можливі зміни в прогнозному періоді.

Прогноз надходжень доходів бюджету базується на макроеко-номічних показниках розвитку країни, провідних галузей економіки країни, конкретних регіонів, які розробляються центральними економічними відомствами і місцевими органами влади й управління. При цьому, як правило, прогноз формування дохідної частини бюджету на наступний рік здійснюється на основі звітних даних за дев'ять місяців з урахуванням їх динаміки в четвертому кварталі. У випадках, коли в четвертому кварталі звітного року передбачені суттєві зміни, їх обов'язково необхідно врахувати в розрахунках на прогнозний період.

Звітні дані про фактичні щомісячні надходження всіх видів податків, згідно з бюджетною класифікацією, надають фінансовим органам державні податкові адміністрації. Отже, показники звітного року є базою для прогнозних розрахунків.

Слід також наголосити, що прогнози повинні будуватися на основі процесів і тенденцій, які мають стійкий характер. Складаючи прогноз, необхідно брати до уваги фактичні динамічні ряди надходжень за минулі роки. У разі необхідності їх можна коригувати, враховуючи конкретні економічні особливості того чи іншого періоду розвитку держави. В умовах нестійкого характеру економічних процесів, які відбуваються в економіці, найімовірнішим може бути прогноз, складений на наступний плановий рік. Прогноз, розроблений на більш далеку перспективу, в нинішніх умовах не має практичного значення.

Розглянемо порядок планування основних видів доходів бюджету.

Податкові надходження

Податок на прибуток є одним з найважливіших фінансових регуляторів господарської діяльності підприємств і організацій, джерелом бюджетних доходів.

Планування сум податку на прибуток базується на прийнятій методиці його обчислення. При цьому найскладнішою проблемою є визначення оподатковуваного прибутку на плановий період.

В умовах адміністративно-командної системи управління кожне підприємство було зобов'язане складати фінансовий план, де планова сума прибутку, а також сума платежів до бюджету визначалися переважно централізовано. Перехід до ринкових відносин вимагає зміни підходів до планування як прибутку, так і податку на нього.

Розробляючи проект Державного бюджету, Міністерство фінансів планує суму податку на прибуток виходячи з макроеконо-мічних показників. У переліку цих показників, що є основою для планування податку, є сума балансового прибутку.

Згідно з чинним законодавством прибуток визначається як різниця між валовими доходами і валовими витратами. Показники прибутку і податку на нього по галузях і підприємствах державної власності зводять відповідні міністерства і відомства, а по недержавних підприємствах — Фонд державного майна.

Податок на доходи фізичних осіб — один з основних економічних інструментів перерозподілу доходів громадян і форм мобілізації їх у бюджеті. Планування податку здійснюється на основі макроекономічних показників по фонду споживання, які розробляє Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Прогноз фонду оплати праці здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України в територіальному (обласному) розрізі за такими платниками податків:

— працівникам виробничої сфери державного сектору економіки (без сільського господарства);

— працівникам сільського господарства (державна форма власності);

— працівникам госпрозрахункових установ невиробничої сфери;

— працівникам кооперативів, малих підприємств.

Суми надходжень податку визначаються виходячи з прогнозного фонду оплати праці за платниками податків і ставки податку.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. В основу розрахунку податку покладено очікувані надходження податку в поточному році з урахуванням наявної тенденції зростання кількості автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів. При цьому враховуються пільги, передбачені Законами України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», а також пільги для підприємств автомобільного транспорту загального користування, установ та організацій, що фінансуються з Державного бюджету України, а саме: установ та організацій Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Прокуратури, сільськогосподарських підприємств, які сплачують 50 % зазначеного податку за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти.

Сума податку на наступний рік визначається під час розроблення проектів Державного і зведеного бюджетів на підставі інформації Державної податкової адміністрації про фактичні суми надходжень податку до бюджету на дату складання бюджету й очікуваних сум надходжень податку до кінця поточного року.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Фінанси»: