Сторінка
1

Грошовий оборот та грошові потоки

1. Процес руху грошей. Грошові потоки.

Економічне середовище, де функціонують суб’єкти ринку пов’язане з грошовою сферою.

Сфера, в якій функціонють банки, складає грошовий оборот.

Організація і управління потоками грошей, що складає грошовий оборот, змінює кон’юнктуру грошового ринку , і т. ч. реалізує свою роль в економіці.Тому суть і основи грошового обороту важливі для пояснення механізму функціонування грошово-кредитної системи.

Вся сукупність грошових платежів, здійснюваних суб’єктами ринку, складає грошовий оборот.

Всі платежі групуються в потоки. В залежності від місця в процесі суспільного відтворення виділяють:

сплата фірмами необхідних ресурсів, які закуповуються у населення.

сплата урядовими органами ЗП державним службовцям.

дохди домогосподарств від реалізації ресурсів фірмам

сплата чистих податків сімейними господорствами

формування сімейними господарствами заощаджень, що надходять на грошовий ринок

видатки сімейних господарств на споживання

мобілізація фірмами на грошовому ринку інвестиційних коштів

інвестуваня видатків фірм

мобілізація державою коштів на грошовому ринку (державні кредити)

державні закупки

сплата продуктів, що надходять в країну , як імпортні

надходження грошових коштів з сектору світового ринку для сплати експорту

Оскільки національна економіка постійно взаємодіє з світовою, доцільно виділити:

13. доходи фірм від реалізації своїх товарів і послуг (нац. продукту)

14. чисті надходження грошових коштів з світового грошового ринку на внутрішній

15.чистий відтік грошових коштів з внутрішнього на світовий грошовий ринок.

Така схема грошового обороту будується на основі механізму “Модель кругообігу доходів і продуктів”. Ця модель відображає реаольну ситуацію, яка склалася в ринкових економіках розвинутих країн. Умовним допущенням є те, що всі ресурси, необхідні для діяльності фірм, як і самі фірми, знаходяться у власності сімейних господарств. (лише один потік безпосередньо пов’язує сімейні гоподарства з урядом). В дійсності , частина ресурсів і фірм знаходиться в державній власності. Тому деяка частина грошових потоків не проходить 23.через сімейні господарства.Особливе значення такі потоки маютьв неринковій економіці (Україна).

Тому, згідно цієї схеми ми робимо ще одне припущення, зважаючи, що в майбутньомупроцес приватизації трансформує державну власність в приватну.

Грошовий оборот можна представити як взаємозв’язок здійснюваних в економіці грошових потоків. Всі суб’єкти національної економіки в такій схемі поділяються :

* фірми

* сімейні господарства

* уряд

Ці сектори пов’язані грошовими потоками, які проходять через ринок ресурсів, продуктів, грошовий і світовий ринки. В кожному секторі є вхідні та вихідні потоки. Така ситуація дозволяє збалансувати економіку світу і забезбечити замкнутість кругообігу грошей.Ця замкнутість - основне джерело стабільності економіки.

Номінальні обсяги національного продукту та національного доходу і відповідні їм потоки рівні.

Найбільш очевидно балансуються потоки національних господарств. З отриманого національного доходу (3) , вони сплачують чисті податки (5) і купують необхідні товари (4), заощадження продаються на грошовому риноку (6).

На рівні держави грошові потоки балансуються за допомогою позичання коштів на грошовому ринку (9). Це ноебхідно, якщо чистих податків (5) недостатньо для утримання державних службовців і державних закупок. (бюджетний дефіцит).В цьому випадку необхідний 6 потік: надходження заощаджень населення на грошовий ринок.

Фірми збалансовують грошові потоки за допомогою грошового ринку. Припускається, що доход приватних фірм надходить до сімейних господарств. Тому у фірм не залишається коштів для розширеня. Ці кошти мобілізуються на грошовому ринку.

Балансування грошових потоків, що обслуглвують окремі ринки, досягається інакше.На ринку ресурсів регулювання автоматичне: все, що витрачається фірмами на ресурси, отримується сімейними господарствами як НД (1 і 3).

В умовах замкнутої економіки балансування потоків ринку продуктів теоретично також автоматичне. Але економіка України - відкрита і має місце притік та відтік грошей (11 і 12). За умови, коли імпорт дорівнює експорту, відбувається балансування цих потоків. Але, в дійсності, це несе загрозу дестабілізації грошового обороту.

Якщо імпорт більший за експорт, гроші з національного рівня переходять на світовий (11>12). Тоді національний продукт (13) буде більший ніж НД (3). Різниця - чистий імпорт. В цьому випадку виникнуть труднощі з реалізацією національного продукту в межах країни. Ця диспропорція не може бути вирівненою розширенням внутрішнього грошового обороту. Якщо збільшити пропозицію грошей, це збільшить потік до рівня національного продукту. Проблема реалізації буде вирішена, але ціною інфляції. Додаткові кошти надійдуть до фірм і будуть спрямовані на оплату ресурсів. Це збільшить сумарний об’єм 4, 8, 10 потоків. Зростання попиту ініціює ріст цін на цих ринках.Тоді для реалізації національнлгл продукту знову невистачатиме грошей.

При чистому імпорті найкращий варіант - запозичення коштів з світового грошового ринку: отримання кредитів в іноземних банках для сплати імпорту або продаж на зовнішньому ринку національних фінансових активів. Мобілізовані кошти складають додатковий потік капіталу (14). Ці кошти збільшать потоки 8 і 10, а також попит на ринках продуктів,, що буде сприяти реалізації цих продуктів. Врезультаті - зрівняння потоків 3 і 13 без інфляції.

В умовах чистого експорту додаткові кошти приходять на внутрішній ринок Т. ч. зменшується потреба запозичення коштів іншими шляхами, а це розбалансовує внутрішній грошовий ринок. Для вирівнювання ситуації необхідно пропонувати зайві кошти на світовому ринку.

Висновок. Через механізм врівноважування чистого імпорту і чистого експорту досягається збалансування грошових потоків, що пов’язують національну економіку зі світовою.

За допомогою фінансових операцій реальні активи трансформуються у грошові кошти і навпаки через механізм грошового ринку.Національний продукт і НД повинні балансуватися, що спричиняє необхідність збалансування їх складових. За спрямування ці складові поділяються %

* потоки ін’єкційні - На цю суму зростає надходження коштів на внутрішній ринок (інвестиції, держ. закупки).

* потоки витоку - чисті податки, заощадження, сплата чистого імпорту. На цю суму зменшується використання сімейними господарствами НД

Балансування потоків ін’єкцій та потоків витоку- один з найважливіших механізмів регулювання внутрішньої економіки.

2. Економічні основи грошового обороту. структура грошового обороту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фінанси»: