Сторінка
1

Інновації та Internet

Новий етап реформування промисловості України характеризується впровадженням інноваційної моделі розвитку економіки, і в першу чергу за рахунок розвитку науки, високих технологій та прискореного впровадження результатів науково-дослідних розробок. Прискорення розвитку наукоємної промисловості багато в чому залежить від ефективності інноваційної моделі, тобто функціонування інноваційного ланцюжка "наукова ідея - промислова технологія - виробництво платоспроможної продукції", який сьогодні розірваний по ряду об'єктивних і суб'єктивних причин. Аналіз динаміки міжнародного трансферу технологій в Україні (за даними журналу "Проблеми науки") свідчить, що починаючи з 1996 року прискореними темпами зменшується обсяг експорту наукоємної продукції (на 2; 6; 10; 22% відповідно у 1996-1999 роках). З іншої сторони загальні обсяги імпорту наукомісткої продукції постійно зростають, що висвітлює наявність попиту в Україні на високі технології. Коефіцієнт покриття імпорту експортом наукомісткої продукції за цей період становив у середньому 0.55. Інвестицій у науково-технічний сектор економіки практично не було. Сподівання на можливість використання науково-технічних досягнень колишньої радянської науки і наукоємної промисловості для залучення інвестицій закінчилися практично нічим. Реально відбувся лише відплив наукових кадрів у інші сфери економіки та за кордон.

Для вирішення проблем розвитку наукоємної промисловості, що склалися в Україні, існує декілька підходів. Один з них - це визначення пріоритетних напрямків науково-технічних досліджень, концентрація на них ресурсів і підвищення мотивації колективів учених, розроблювачів і інноваційних структур, орієнтованих винятково на ринок високих технологій і відповідної продукції. Як результат - стає можливим не тільки створення ринків новітніх конкурентноспроможних товарів і послуг, а і ринків новітніх технологій. Такий підхід обумовлений не тільки необхідністю прискорення виробництва новітніх товарів та послуг, але і більш глибокими тенденціями скорочення всього життєвого циклу продукції та послуг. Труднощі реалізації такого шляху пов'язані, насамперед, з використанням інноваційних технологій менеджменту, які раніше не існували. Тобто, прискореного розвитку наукоємної промисловості можна домогтися тільки на інноваційному шляху розвитку, який крім інвестицій потребує створення нових ринкових інститутів і механізмів.

З урахуванням глобалізації технологічних ринків правові механізми охорони інтелектуальної власності багатьох держав в значній мірі відпрацьовані, в тому числі і в Україні. Але ефективні правові механізми доведення наукових результатів до промислової продукції в Україні відсутні, що є стримуючим фактором розвитку наукоємного промислового виробництва. Фінансові механізми забезпечення інноваційної діяльності реалізуються шляхом специфічної діяльності банків, страхових компаній, державних інвестиційних фондів, венчурних фондів тощо. На жаль, фінансові умови здійснення інноваційної діяльності досить несприятливі: практично одержати кредит на інноваційний проект зараз найбільш вірогідно лише в іноземних фондах. Вітчизняні банки не ризикують інвестувати не тільки інноваційні проекти, а і виробництво. У кращому випадку банки обслуговують іноземні інвестиційні вкладення. Позитивним прикладом такої роботи є діяльність київського АТ "Всеукраїнський акціонерний банк", який з липня 1999 року видав кредитів українським підприємствам в рамках програми розвитку малого бізнесу фонду "Евразія" на суму більш як $1 млн. При цьому, як повідомляється в прес-релізі ВАБанка, було профінансовано близько 20 проектів у різних галузях промисловості. У Києві набувають розвитку небанківські фінансові установи, які сприяють одержанню кредитів на інноваційні проекти. Впроваджуються інноваційні технології страхування ризику втрати прибутку від аварій при технологічному переозброєнні підприємств. Передумовою переходу на інноваційну модель розвитку в регіонах є створення фондів венчурного фінансування інноваційного підприємництва, або інших регіональних фондів підтримки науково-інноваційної сфери. Для забезпечення розвитку мережі венчурних фірм необхідно детально вивчити світовий досвід. Крім того, з метою забезпечення фінансової підтримки, необхідно створити прогресивний кредитний і податковий механізми, спрямовані на підтримку підприємницьких структур та стимулювання інноваційної діяльності. Інформаційні ресурси щодо забезпечення інноваційної діяльності на державному рівні складаються з баз даних реєстрації НДІ та ДКР, а також реферативних журналів, які створюються та підтримуються Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації та його філіями. Ця інформація використовується для формування державної інноваційної політики та науково-технічного розвитку промислового комплексу України. Але до цієї інформації повинні мати доступ через Internet-мережу корпорації, окремі підприємства, центри технологічного розвитку, центри трансферу технологій, інші установи та фізичні особи. Наприклад у США доступ американським компаніям і фізичним особам до федерального R&D (банк даних результатів досліджень та розробок), для підвищення їхньої конкурентної здатності на міжнародному ринку, забезпечує Національний Центр Технологічного Трансферу http://www.nttc.edu/. Центр забезпечує трансфер технологій на базі результатів 100 тисяч науково-дослідних робіт у різних галузях вартістю біля $70 мільярдів, проведених у більш ніж 700 федеральних лабораторіях і університетах. Центр проводить додаткові дослідження і розробки, послуги по оцінці технології, тестуванню та макетуванню виробів і професійному навчанню. У сукупності ці послуги утворюють повний сервісний центр комерціалізації наукових розробок. Доступ до баз даних центру здійснюється по передплаті, для малих підприємців випускаються тематичні збірники на компакт-дисках. В Києві Інститут проблем реєстрації інформації НАН України надає доступ через Internet-мережу www.ipri.kiev.ua до бази даних науково-технічної інформації Current Content (США) і власного реферативного журналу, але в цілому рівень інформаційного обслуговування ще залишається низьким. .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Фінанси»: