Сторінка
1

Організація грошових розрахунків підприємства

1. Суть і форми здійснення грошових розрахунків

Виконання більшості господарських операцій суб'єктів під­приємництва пов'язане з грошовими розрахунками. Підставою для здійснення грошових розрахунків є наявність спеціальних документів: рахунків, рахунків-фактур, договорів, угод, кон­трактів, актів закупівлі товарів тощо.

Сукупність усіх грошових розрахунків і платежів підприєм­ства називають його грошовим оборотом. Розрізняють готів­ковий та безготівковий грошові обороти. Для здійснення готівкових розрахунків підприємства ви­користовують готівку (в національній або іноземній валюті), яку зберігають у касі. Максимальну суму грошових коштів, яка може постійно зберігатися в касі (ліміт готівки), підприєм­ство встановлює самостійно. Ліміт готівки затверджується на­казом керівника підприємства. Зі зміною умов господарської діяльності підприємства (обсягу касових оборотів, порядку здачі касового виторгу, періодичності інкасації готівки тощо) сума ліміту готівки в касі може бути змінена.

Усю готівку понад встановлений ліміт підприємства зобо­в'язані здавати в банк. Встановлений ліміт можна перевищу­вати тоді, коли готівка отримана підприємством для виплати заробітної платні, заохочень, допомоги, компенсацій, пенсій, стипендій, відряджень, дивідендів. Таке перевищення підпри­ємства можуть допускати лише протягом трьох робочих днів з отримання готівки, а підприємства залізничного транспорту та морських портів — протягом п'яти днів. Після закінчення цього терміну суму невикористаної готівки наступного робочо­го дня повертають у банк.

Найчастіше готівка надходить у касу підприємства з бан­ківських рахунків або як готівковий виторг за продану про­дукцію, виконані роботи чи надані послуги. Надходження і ви­давання грошей з каси оформляють спеціальними касовими документами.

Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що пла­тежі здійснюють шляхом списання коштів із банківського ра­хунку платника і зарахування їх на банківський рахунок одер­жувача, тобто проведенням відповідних записів на банківських рахунках обох учасників розрахунків. Підставою для здійснен­ня безготівкових розрахунків є подання до банку спеціальних розрахункових документів (платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, реєстру документів за акредитивом, реєст­ру чеків тощо) на паперових носіях або в електронному вигляді, використовуючи програмно-технічний комплекс "клієнт-банк".

Безготівкові грошові розрахунки класифікують на підставі таких основних ознак (рис. 2.1):

а) за видами господарських операцій:

— грошові розрахунки за товарними операціями (за прода­ну продукцію, виконані роботи, надані послуги);

Рис. 2.1. Класифікація безготівкових розрахунків підпри­ємства

— грошові розрахунки за нетоварними операціями (із кредитними установами, бюджетом);

б) за місцезнаходженням банківських установ, що обслуго­вують розрахунки:

— місцеві — грошові розрахунки, за умови, що банк, який перераховує гроші, і банк, який їх отримує, розміщені в одному місті;

— міжміські — грошові розрахунки, коли зазначені банки розміщені в різних містах;

- міжнародні — грошові розрахунки, коли ці банки розміщені в різних державах;

в) за фактом здійснення оплати:

—попередня чи авансова оплата продукції, товарів, робіт чи послуг;

—оплата після реалізації продукції (післяплата);

г) за умовою оплати угоди:

— акцептна форма розрахунків передбачає попередню зго­ду (акцепт) платника на оплату;

— безакцептна форма розрахунків не передбачає такої зго­ди;

ґ) за джерелами походження коштів, що їх використовують для розрахунків:

— грошові розрахунки власними коштами підприємства;

— грошові розрахунки за рахунок кредитів та інших пози­чених коштів;

— грошові розрахунки за кошти клієнта (у випадку посередницької діяльності).

Для здійснення безготівкових розрахунків підприємства відкривають в установах банків на договірній основі поточні рахунки. Порядок відкриття банківських рахунків регулюєть­ся Інструкцією про порядок відкриття, використання і закрит­тя рахунків у національній та іноземних валютах, яку затвер­джено постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. Підприємство може відкрити один і більше поточних рахунків у національній та інших валютах.

Для відкриття поточного рахунку в банку підприємство подає в установу банку такі документи:

— заяву встановленого взірця на відкриття рахунку, підпи­сану керівником або іншою уповноваженою на це особою;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально;

— копію належним чином зареєстрованого установою доку­мента (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення), засвідчену нотаріально чи органом, який здійснив реєстрацію;

— копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за­свідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підпи­сом уповноваженого працівника банку;

— копію документа, що підтверджує взяття юридичної осо­би на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом упов­новаженого працівника банку;

— картку із взірцями підписів посадових осіб, що мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та роз­рахункові документи, і відбитком печатки, засвідчену нота­ріально.

Юридичні особи, які використовують найману працю і від­повідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

— копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду, засвідчену ор­ганом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповнова­женого працівника банку;

— копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підпи­сом уповноваженого працівника банку.

Щоб відкрити поточний рахунок для відокремленого підроз­ділу підприємства, в банк, у якому підприємство вже має відкритий поточний рахунок, подають заяву на відкриття ра­хунку, картку із взірцем підписів і відбитком печатки, засвід­чену в установленому порядку, та клопотання підприємства про відкриття рахунку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Фінанси»: