Сторінка
1

Державне казначейство України, казначейська система

П Л А Н

Вступ.

1. Роль і завдання Державного казначейства України як органа державної виконавчої влади.

2. Казначейська система виконання бюджетів.

3. Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних ресурсів розпорядниками коштів.

Висновок.

Література.

Додатки.

ВСТУП

В процесі докорінного реформування економіки важливим є визнання того, що макроекономічна стабілізація неможлива без значної, глибокої перебудови державних фінансів у цілому і зокрема бюджету як центральної їх ланки. Бюджет - це не тільки фінансовий план, у якому особлива увага приділяється механізмам платежів, обліку і звітності, він одне з основних знарядь макроекономічної стабілізації й економічного зростання. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджету доходів і здійснення витрат, постійного аналізу доходів і витрат бюджету в плані їх впливу на економіку.

Результати виконання бюджету дуже часто тією чи іншою мірою різняться від тих цілей і завдань, якими керувалися при його складанні й затвердженні. В окремих випадках такі розбіжності, хоч й вони не були заплановані, можна визнати корисними.

Однак, як правило, одержання результатів, відмінних від запланованих, означає, що бюджетна політика, покладена в основу затвердженого бюджету, не проводилась, не було й дієвого контролю за її здійсненням.

Хоч у довгостроковій перспективі подібні прорахунки можуть бути компенсовані, вони мають значний, безпосередній вплив на економіку. Якщо ж розбіжність результатів із запланованими виявиться суттєвою, це може не тільки заважати досягненню стабілізації в економіці, а й внести в господарське життя численні викривлення, які треба буде виправляти протягом наступного фінансового року чи навіть кількох років.

Звідси випливає необхідність дотримання бюджетної політики і суворого її виконання, відхилення при цьому повинні розглядатись як індикатори збоїв як у функціонуванні економіки в цілому, так і в самому бюджетному процесі, зокрема в заключній його стадії виконання бюджету і насамперед його головної ланки - державного бюджету.

У складних економічних умовах переходу до ринкових відносин господарювання, напруженості в бюджетній сфері й дефіцитності державного бюджету стан організаційної структури фінансової системи України не давав змоги забезпечити вирішення питань, які виникли з переходом до фінансування видатків державного бюджету в межах його доходів. Насамперед це стосувалося забезпечення системного контролю як за проходженням коштів державного бюджету через банківську систему, так і за ефективним використанням коштів їх розпорядниками .

Вирішити ці питання можливо було тільки шляхом створення нової

фінансової структури - Державного казначейства. Державне казначейство було створене з метою забезпечення ефективного управління коштами державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у державному бюджеті.

Стадія формування казначейської системи виконання бюджетів в Україні завершена Першим кроком у цьому напрямі був перехід до єдиного методу фінансування із Державного і місцевих бюджетів - в межах реальних доходів, які надійшли. Це відбулося у 1993 році , коли був виданий Указ Президента України “Про порядок виконання Державного бюджету України”. При цьому зберігалася банківська система касового виконання бюджету. Наступним кроком у цьому напрямі стало утворення нової фінансової структури – Казначейства. Органи казначейства почали створюватись в 1995 році на виконання Указу Президента “Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995 року.

З моменту утворення Державного казначейства почався поступовий перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету. Державне казначейство повністю виконуватиме свої функції лише тоді коли оплачуватиме рахунки установ, які утримуються з Державного бюджету. Тому Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова “Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету” від 14 січня 1997 року № 13, згідно з якою починаючи з 1 лютого 1997 року запроваджено поетапне касове виконання Державного бюджету за видатками через територіальні органи Державного казначейства.

Відмінність казначейської системи виконання Державного бюджету від банківської полягає в акумуляції всіх бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку , який поєднує у собі систему рахунків , які діють в єдиному режимі і через які органи Державного казначейства здійснюють операції по доходах і видатках. Рахунки казначейства відкриті в установах Національного банку і в уповноважених банках.

Саме тому, тема зясування ролі Державного казначейства України як органу державної виконавчої влади в даний час є дуже важливою і актуальною. Адже від якості роботи органів Державного казначейства залежить виконання бюджетів як державного, так і місцевого значення.

Метою даної роботи є вивчення ролі, завдань, функцій, механізму дії Державного казначейства України як органу державної виконавчої влади, а також визначення основних напрямів фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних ресурсів розпорядниками коштів.

У відповідності з поставленою метою у даній роботі потрібно вирішити наступні завдання:

· Вивчення історії становлення і розвитку Державного казначейства України;

· Проаналізувати роль казначейства в реалізації функції розпорядника бюджетних коштів як важливого органу державної виконавчої влади;

· Дослідити організацію казначейської системи виконання бюджетів;

· Проаналізувати контроль казначейства за цільовим і ефективним фикоритсанням бюджетних ресурсів розпорядниками коштів.

2. Роль і завдання Державного казначейства України як органа державної виконавчої влади.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Фінанси»: