Сторінка
9

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

Динаміку зміни матеріальних витрат покажемо на рисунку 2.4.

Рис.2.4. Динаміка зміни матеріальних витрат.

Як видно з розрахунків протягом аналізованого періоду матеріаломісткість зросла на 19,83 %. Зміна матеріаломісткості відбулася за рахунок наступних факторів:

1) на протязі 2002-2004 років підприємство значно розширило свою асортиментну базу, в яку ввійшли більш матеріаломісткі продукти.

2) на матеріаломісткість вплинула амортизація, яка пов’язана з застарілістю обладнання та низькою оновленістю основних засобів.

Визначимо вплив факторів на зміну матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами на підставі табл. 2.5, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок.

1. Розраховується вплив зміни структури продукції: матеріаломісткість оцінюється як відношення витрат на підставі планової калькуляції, фактичного обсягу та асортименту продукції до фактичного випуску продукції без урахування впливу зміни цін на продукцію:

Мум1 = Мк/(ВП2004-Ц) = 5356,9/(12411,7-132,1)=0,436;

Вплив зміни структури продукції на матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами складе:

Ммпв = Мум1 – Мм2002 = 0,436 -0,6 = - 0,164.

2. Визначається зміна рівня матеріальних витрат за окремими виробами:

Мум2 = (М2004-Цр)/(ВП2002-Ц) = (8921,7-57.4) /(12411,7-132,1) = 0,722;

Мум= Мум2 - Мум1= 0,722 - 0,436 = 0,286

Тобто на підприємстві зростає рівень матеріальних витрат на окремі вироби.

3. Вплив цін на матеріальні ресурси на показник матеріаломісткості обчислюється за формулою:

Мумз = М2004/(ВП2004-Ц ) = 8921,7 / (12411,7-132,1) = 0,7265;

Ммц = Мум3-Мум2 = 0,7265 - 0,722 = 0,0045.

У результаті зростання цін на матеріальні ресурси матеріаломісткість збільшилася на 4,5 грн.

4. Вплив зміни відпускних цінна продукцію на результативний показник розраховують за формулою:

Ммо = Мм2004 – Мум3 = 0,719 - 0,7265 = - 0,0075.

Матеріаломісткість знизилася на 7,5грн. за рахунок збільшення відпускних цін на продукцію.

За даними проведених розрахунків можна зробити висновок, що найбільший вплив на зміну матеріаломісткості спричинило зростання обсягу випуску продукції, у зв’язку з чим зріс брак та зменшилась ефективність роботи. Позитивний вплив на матеріаломісткість мало зростання ціни на вироби підприємства, що дало можливість частково компенсувати витрати на сировину й матеріали. Але не зважаючи на це матеріаломісткість є дуже високою, і в принципі поки не можна говорити про її зменшення.

Розрахуємо коефіцієнт використання матеріальних ресурсів: Квм=8921,7/9016,4=0,989.

Це свідчить про те, що є, хоч і зовсім незначна, економія використання матеріальних ресурсів.

Напрямки і резерви зниження матеріаломісткості продукції на підприємстві.

Заключним етапом аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів є пошук можливостей щодо подальшого зниження норм витрат матеріалів та матеріальних витрат, не використаних у звітному році.

Як уже зазначалось, кожне відхилення від плану матеріально-технічного постачання в гірший бік, наприклад, недопоставка ресурсів, порушення термінів поставок, зниження якості, може призвести до невиконання плану виробництва, зростання собівартості, погіршення якості виробів.

Отже, різні фактори по-різному впливають на обсяг виробництва. Збільшення (надходження, закупівля матеріальних ресурсів) сприяє збільшенню обсягу виробництва, і навпаки. Збільшення залишків матеріальних ресурсів на початок періоду призводить до збільшення обсягу виробництва, і навпаки. Збільшення обсягу залишків матеріальних ресурсів на кінець періоду знижує обсяг виробництва продукції, і навпаки. Зниження величини відходів призводить до збільшення обсягу виробництва, і навпаки.

Раціональне використання матеріальних ресурсів призводить до:

Ø зменшення собівартості продукції;

Ø зростання рентабельності підприємства;

Ø зростання прибутку підприємства.

Крім того, враховуючи обмеженість ресурсів, актуальним завданням є зниження обсягів ресурсів, що споживаються, при випереджаючих темпах зростання продуктивності праці над її фондоозброєністю.

Важливу роль відіграє вибір постачальників матеріальних ресурсів. Оскільки неритмічна поставка сировини та матеріалів зумовлює простої обладнання, втрати робочого часу, необхідність понаднормових робіт, які оплачуються за підвищеною тарифною ставкою. Все це збільшує собівартість продукції, що випускається, і відповідно, зменшує прибуток підприємства. Проте впливає не тільки ритмічна поставка, а й якість цих ресурсів. Адже низька якість сировини й матеріалів є причиною утворення понадпланових відходів, що призводить до зменшення обсягу випуску якісної продукції.

Також у ході аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами необхідно:

1) перевірити розрахунок потреби в матеріальних ресурсах; оцінити забезпеченість потреби джерелами покриття, зокрема виявити ступінь забезпечення потреби в матеріальних ресурсах договорами на їх постачання (за строками, обсягами та асортиментом партій, якістю матеріалів тощо), обґрунтованість договорів та їх фактичне виконання;

2) визначити відповідність фактичної забезпеченості товарними запасами плановій потребі, враховуючи обсяг і склад неліквідів, обсяг списаних втрат;

3) виявити зниження обсягу виробництва у зв'язку з недостатньою забезпеченістю матеріальними ресурсами, причини виникнення понаднормових запасів.

випадку з підприємством такого типу як, «КЗЗ № 63» резервами зниження матеріаломісткості продукції можуть бути пошук нових джерел придбання сировини, які були більш дешевими. Так як підприємство є державним, то потрібно за умов таких збитків вимагати від держави пільгових умов щодо закупівлі сировини, надання підприємству можливості конкурувати з іншими підприємствами такого профілю, отримувати субвенції від держави тощо. Також є зміст вкласти гроші в оновлення основних фондів на підприємстві, підвищити рівень автоматизації, проводити розробки стосовно нових типів продуктів, розширення асортиментності та оснащеності продуктів. Економія енергії.

Висновки і пропозиції.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: