Сторінка
3

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

Використання методу економічного аналізу проявляється через ряд конкретних методик аналітичного дослідження. Методикою прийнято називати сукупність прийомів, способів, засобів, що застосовуються в процесі проведення економічного аналізу в раніше визначеній послідовності для досягнення поставленої мети. Кожному виду економічного аналізу відповідає власна методика.

В даній курсовій роботі будуть застосовуватись такі методичні прийоми:

1. Порівняння – один із способів, за допомогою якого людина почала розпізнавати навколишнє середовище. Цей метод використовується нами повсякденно, інколи автоматично, підсвідомо.

Порівняння отримало розповсюдження і при дослідженні економічних явищ. Кожний показник, кожна цифра, що використовується для оцінки, контролю та прогнозу, має значення тільки у співставленні з іншою.

Порівняння є найбільш універсальним методом пізнання економічних явищ і процесів, дослідження їх зміни та розвитку.

За допомогою порівняння інформація про об’єкт отримується двома різними шляхами. Перший – безпосередньо в результаті порівняння, другий – в результаті обробки первинних даних.

Важлива умова, якої потрібно дотримуватися при застосуванні прийому порівняння (і водночас одне із найскладніших завдань), - забезпечення зіставності показників. Проводити аналітичні розрахунки, використовуючи прийом порівняння, можна тільки після забезпечення порівнянності показників між собою за всіма параметрами.

Порівняння економічних показників можна здійснювати за різними напрямами. Типові ситуації, при яких в економічному аналізі застосовується порівняння, та завдання що вирішуються при цьому наступні:

1) порівняння фактичних показників з плановими, що дає можливість визначити ступінь виконання плану за період часу, що досліджується;

2) порівнюють фактичні показники звітного періоду з аналогічними показниками минулих періодів;

3) порівнюють показники господарюючого суб’єкта, що аналізується з середніми аналогічними показниками по галузі;

4) порівнюють фактичні показники з нормативними, нормами витрачання;

5) порівнюють різні показники господарської діяльності;

6) порівнюють результати діяльності до та після того чи іншого заходу (зміни того чи іншого фактору).

2. Метод екстраполяції. Вирівнювання за прямою здійснюється за допомогою таких формул:

(1.8)

nа=

(1.9)

(1.10) (1.11)

Вирівнювання за параболою здійснюється за такими формулами:

(1.12)

(1.13)

Звідси:

(1.14)

(1.15) (1.16)

3.Графічні прийоми.

Графіки (діаграми) – це наочне зображення даних за допомогою геометричних знаків, малюнків та інших графічних засобів, які умовно виражають числові показники та співвідношення між ними.

Графіки застосовуються для відображення даних з різною метою:

Ø Характеристика розвитку явища в часі;

Ø Характеристики розвитку явища у просторі;

Ø Встановлення ступеню виконання планів;

4. Ряди динаміки.

Ряди динаміки - це ряди чисел, що характеризують зміну величин у часі.

Прийом динамічних рядів застосовується для характеристики роботи об’єкта за ряд років і розробки перспектив його розвитку.

Щоб прослідувати за напрямом і розміром зміни рівнів у часі для динамічних рядів можуть бути розраховані такі показники:

Ø Абсолютний приріст розраховується як різниця між двома рівнями динамічного ряду. Використовують ланцюгові та базисні абсолютні прирости:

Ланцюговий Δуі=yt- yt-1 (1.17)

Базисний Δуі=yі- y0 (1.18)

Темп зростання – відносний показник, частка від ділення двох рівнів динамічного ряду, показує у скільки разів показник, що аналізується, більший, або менший за базисний.

Ланцюговий (1.19)

Базисний (1.20)

Ø Темп приросту – відносний показник, який показує на скільки відсотків один рівень більший(менший) базового рівня. Розраховується як відношення абсолютного приросту до попереднього чи базисного рівня.

Ланцюговий ΔTпрл=ΔТрб-100% (1.21)

Базисний ΔTпрб=ΔТл-100% (1.22)

Під факторним аналізом розуміють методику комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.

При вирішенні аналітичних завдань виявляється певна причинно-наслідкова залежність між економічними явищами, що аналізуються, та факторами, які їх зумовлюють.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: