Сторінка
2

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

Матеріаловіддача розраховується за формулою:

МВ = ВП /М (1.2)

Де МВ –матеріаловіддача.

Для розрахунку питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції сума матеріальних витрат ділиться на собівартість виготовленої продукції. Цей показник відображає не тільки рівень використання матеріальних ресурсів, але й структуру втрат виробництва продукції, тобто чи є воно матеріаломістким. Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції розраховується за формулою:

МВ=М/С*100 (1.3)

Де МВ- питома вага матеріальних витрат в собівартості

продукції, %;

С - повна собівартість продукції (робіт, послуг), тис. грн.

Коефіцієнт використання матеріалів визначається як співвідношення суми фактичних матеріальних витрат до величини матеріальних витрат. розрахованої виходячи з планових калькуляцій і фактичного випуску та асортименту продукції. Він відображає рівень ефективності використання матеріалів, дотримання норм витрачання матеріалів. Якщо коефіцієнт використання більше 1. то це свідчить про перевитрачання матеріалів, якщо менше 1 - про економію матеріальних ресурсів.

Коефіцієнт використання матеріалів визначається за формулою:

Квм = Мф/Мум (1.4)

Де Квм - коефіцієнт використання матеріалів;

Мф - сума фактичних матеріальних витрат, тис. гри.;

Мум - умовна величина матеріальних витрат. розрахована виходячи з планових калькуляцій і фактичного випуску та асортименту продукції, тис. грн

Застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє отримати лише загальну уяву про рівень ефективності використання матеріальних ресурсів і резерви її підвищення. Більш детальну інформацію забезпечує аналіз індивідуальних показників.

2) індивідуальні показники: ефективність споживання окремих елементів матеріальних ресурсів (основних, допоміжних матеріалів, палива, енергії тощо), а також встановлення зниження матеріаломісткості окремих виробів (питомої матеріаломісткості). Питома матеріаломісткість окремих виробів може визначатися у вартісному, натурально-вартісному та натуральному вираженні. До індивідуальних показників ми віднесемо: сировиномісткість продукції, паливо місткість продукції, енергомісткість, а також напівфабрикатомісткість продукції.

Сировиномісткість продукції визначається за формулою:

Мс=Мс/ВП (1.5)

Де: Мс- сировиномісткість продукції;

Мс - вартість спожитих сировини і матеріалів, тис. грн.;

ВП-обсяг продукції (робіт, послуг), тис. грн.

Паливомісткість продукції визначається за формулою:

Мп=Мп/ВП (1.6)

Де: Мп —паливомісткість продукції;

Мп - вартість спожитого палива, тис. гри.

Енергомісткість

Ме=Ме/ВП (1.7)

Де Ме- Енергомісткість продукції;

Ме- Вартість спожитої енергії, тис. грн

1.3 Фактори, що впливають на матеріаломісткость продукції.

Фактор - це причина, яка впливає на певний результат. На виробництві мають місце чимало причинно-наслідкових зв’язків, а отже факторів, виявлення, вимір і вивчення яких - важливе завдання економічного аналізу.

Матеріаломісткість продукції перебуває під впливом зовнішніх (незалежних від діяльності підприємства) і внутрішніх (залежних від діяльності підприємства) факторів.

Фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції можна умовно поділити на:

фактори першого рівня:

- зміна загальної матеріаломісткості продукції;

- зміна обсягу продукції;

фактори другого рівня:

- зміна матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами;

- зміна співвідношення всіх матеріальних і прямих матеріальних витрат;

фактори третього рівня:

- інноваційні заходи: удосконалення конструкторських характеристик виробів, впровадження нових видів сировини та матеріалів, підвищення рівня кваліфікації;

- зміна питомої матеріаломісткості продукції (рівня витрат на окремі вироби)

- зміна структури продукції;

- зміна цін на матеріальні ресурси;

- зміна відпускних цін на продукцію.

Таким чином матеріаломісткість залежить від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів.

Отже, на матеріаломісткість спричиняють вплив наступні фактори:

§ структура продукції (збільшення частки матеріаломісткої продукції призводить до збільшення загальної матеріаломісткості);

§ рівень матеріальних витрат на окремі вироби або питома матеріаломісткість;

§ ціни на матеріали;

§ відпускні ціни на продукцію.

Порядок розрахунків впливу факторів на матеріаломісткість продукції розглянемо в другому розділі цієї курсової роботи.

1.4. Методи аналізу показників матеріаломісткості продукції. Методика факторного аналізу

Під методом економічного аналізу розуміють сукупність прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного об’єкта шляхом виявлення та визначення взаємозв’язку і зміни його параметрів, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів і їх сукупності на цю зміну, що дозволяє вивчити становлення та розвиток господарських явищ та процесів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: