Сторінка
10

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

У даній курсовій роботі мною було проаналізовано використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63».

У першому розділі роботи були розкриті теоретичні питання аналізу матеріаломісткості на підприємстві, визначено фактори, що впливають на матеріаломісткість, а також представлені формули, та методи розрахунку, які застосовуються для аналізу основних техніко-економічних показників та показників матеріаломісткості.

У другому розділі роботи був проведений безпосередньо аналіз основних показників та матеріаломісткості для даного підприємства з урахуванням його специфіки. Результатом аналізу стало виявлення чітких тенденцій до зростання таких показників, як середня заробітна плата та собівартість, незрозуміла стратегія підприємства стосовно тримання прибутків при такому збільшенню обсягів виробництва і ,як результат, прогнозне значення матеріаломісткості, визначене за допомогою методу екстраполяції, яке показує, що у наступному році підприємство скорочуватиме виробництво. Щодо структури матеріальних ресурсів, то тут, як і слід було очікувати, левову частку займає сировина, після неї ідуть витрати енергії на зварювання, обігрів, освітлення приміщень тощо, ну і найменша стаття матеріальних витрат ― це паливо, яке витрачається на доставку сировини та обігрів поруч з електроенергією.

В останньому розділі мною були приведені пропозиції щодо економії та зменшення використання матеріальних ресурсів, зниження матеріаломісткості.

Хочеться зазначити, що основним джерелом покриття високих матеріальних витрат і зростання рентабельності і прибутку повинна бути допомога з боку держави. Виділення коштів на цільові програми, такі як оновлення та заміна застарілого обладнання (основна частина обладнання та верстатів на підприємства вже зношена і потребує термінової заміни). Результатом буде зменшення відсотку втрат сировини, відходів та низький відсоток браку.

Другим шляхом зменшення витрат на сировину і матеріали повинен стати пошук нових, більш дешевих, джерел їх отримання, отримання пільг та знижок при закупівлі сировини в інших державних підприємств та використання альтернативних матеріалів, які б призвели до зниження собівартості продукції заводу.

Ще одним джерелом покриття витрат матеріалів може стати вихід підприємства на міжнародний рівень, обмін досвідом з зарубіжними виробниками аналогічної продукції та вивчення їх способів економії та використання замінників.

Список використаної літератури.

1. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 680с.

2. Економіка підприємства: Навчальний посібник. За ред. Вітвицького Я.С. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002.

3. Економічний аналіз: Навчальний посібник/М.А. Болюха, В.З. Бучевський., М.І.Горбуток; за ред акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

4. Житна Г.П., Нескреба А.М. ”Економічний аналіз господарської діяльності підприємства”-К.Вища школа,1992р.

5. Івахненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.

6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник – К.: Знання – Прес, 2000, 207с. – (Вища освіта ХХI ст.)

7. Савицька Г.В. ”Аналіз господарської діяльності підприємства” – К. 2000 р.

8. Яцків Т.І. ”Теорія економічного аналізу”,Львів:Світ,1993

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: